El Tribunal Suprem declara com a improcedent un acomiadament per vulneració de dret a la intimitat per l’ús d’investigació privada per part de l’empresa

07 juliol 2023

El passat 25 de maig de 2023, el Tribunal Suprem va emetre sentència núm. 380/2023, en la qual considerava com a improcedent un acomiadament realitzat per una empresa a una persona treballadora que es trobava en situació d’incapacitat temporal, derivada d’una cervicàlgia. Com a causa d’acomiadament l’empresa al·legava mala fe contractual per part de la persona treballadora, ja que va descobrir que la persona treballadora duia a terme tasques d’esforç en el jardí del seu domicili durant la situació d’incapacitat.

El motiu de la improcedència de l’acomiadament es troba en el fet que l’empresa va fer ús de serveis d’investigació privada, amb motiu dels quals es va fotografiar la persona treballadora mentre feia les activitats d’esforç al jardí del seu domicili i es van incloure les fotografies com a mitjà de prova en l’acomiadament. 

El Tribunal Suprem es va ratificar en la sentència emesa pel Tribunal Superior de Justícia de Galícia, considerant l’acomiadament com una mesura desproporcionada. En concret, l’argument de l’Alt Tribunal es basa en la previsió de l’article 48 de la Llei 5/2014, de 4 d’abril, de Seguretat Privada. Aquest article preveu que no es poden dur a terme investigacions privades als domicilis o llocs reservats. En aquest sentit, la norma no preveu concreció més específica respecte de què podem entendre per llocs reservats; no obstant això, el Tribunal Suprem conclou que el jardí es troba inclòs com a espai reservat i, per tant, és immune a tasques d’investigació.

Per altra banda, el Tribunal Suprem al·lega que els serveis d’investigació privada s’han de dur a terme d'acord amb principis de raonabilitat, necessitat, idoneïtat i proporcionalitat, d'acord amb el que preveu el mateix article 48 de la citada llei.

 

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.