Subvencions per a la contractació de persones majors de 45 anys

Tipus de contractació laboral a què poden optar les persones autònomes en l’any 2022

23 setembre 2022

Amb la nova Reforma Laboral, s’han introduït noves normes de contractació laboral. A continuació s’exposen les diferents tipologies contractuals a què poden optar les persones professionals autònomes per a contractar persones treballadores:

 1. Contracte Indefinit: És el contracte que des del primer moment és fix i no hi ha data de finalització. Aquest tipus de contracte pot ser a jornada completa o parcial. En termes generals, el contracte pot finalitzar per dimissió de la persona treballadora o per decisió de l’ocupador/a. Una persona treballadora indefinida pot ser acomiadada per causes objectives amb la indemnització legal que correspongui, o amb un acomiadament disciplinari sense dret a indemnització si aquest resulta procedent.
 1. Contracte Fix-discontinu: És un tipus de contracte laboral indefinit, que té la particularitat que l’activitat pot ser estacional, o estar vinculat a activitats productives de temporada, prestació intermitent que tingui períodes d’execució certs, determinats o indeterminats o per a l’execució de contractes mercantils o administratius que formin part de l’activitat habitual de l’empresa. En definitiva, és un contracte pel qual les persones treballadores no presten els seus serveis de manera continuada durant tot l’any (incloent-hi les vacances).

També, sempre que es donin les anteriors causes, poden ser utilitzats per les Empreses de Treball Temporal, en els termes previstos en la Llei d’Empreses de Treball Temporal.

 1. Contractes de durada determinada:

Hi ha diferents modalitats de contractes temporals a les quals poden optar les persones treballadores autònomes per a formalitzar la contractació de persones treballadores:

 • Contractes de durada determinada per circumstàncies de la producció: Després de la reforma, mantenen les característiques referents a informar de l’objecte del contracte i la data de finalització, però es divideixen en dues modalitats, segons quines siguin les causes de la contractació:
  • Si les causes són ocasionals i imprevisibles, tindran una durada màxima de 6 mesos, ampliable fins a 6 mesos més si ho permet el conveni col·lectiu sectorial de l’activitat.
  • Si les causes són originades per situacions ocasionals previsibles i de durada reduïda, la durada màxima no podrà ser superior a 90 dies (no continuats) en l’any natural i, sense perjudici que s’esclareixi pel Tribunal Suprem si el còmput es realitza per a cada empresa (CIF).
 • Contractes per substitució. Seran contractes per substituir persones treballadores que:
  • Tinguin reserva del lloc de treball.
  • Per a cobrir la jornada reduïda per causa legal o convencional.
  • Per a cobrir vacants durant un procés de selecció (no podran excedir els 3 mesos).
 • Contractes de Formació: Aquests contractes ja existien, però amb la reforma s’han modificat qüestions com: la terminologia, els requisits materials i de forma, la durada i el percentatge de retribució. Són contractes que tenen com a objectiu facilitar la incorporació al mercat de treball, ja sigui alternant l’activitat laboral i la formativa, o bé facilitant una pràctica professional adequada al nivell d’estudis:
  • Formació en Alternança: És un contracte per a persones que estan obtenint un títol acadèmic especialitzat (entre els 16 a 30 anys). La durada d’aquest contracte serà la prevista en el pla o programa formatiu, amb un mínim de 3 mesos i màxim de 2 anys. El salari serà el previst en el conveni col·lectiu, i si no hi hagués previsió no podrà ser inferior al 60% el primer any i del 75% durant el segon any. Mai podrà ser inferior a l'SMI en proporció al temps de treball efectiu.
  • Contractes per a l’obtenció de la Pràctica Professional: Pensats per a estudiants que han finalitzat els seus estudis especialitzats i vulguin aconseguir una primera experiència professional en el seu sector. El contracte serà com a mínim de 6 mesos i màxim d’1 any. Es podrà fer aquest tipus de contracte dins dels 3 anys següents a la finalització dels estudis (sense perjudici que en el cas de persones amb diversitat funcional es pugui fer en els 5 anys següents a la finalització dels estudis).

Les persones professionals autònomes, per a poder procedir a la contractació de persones treballadores per compte d’altri, primer hauran de sol·licitar un número de cotització (CCC) a la TGSS que els permeti donar d’alta les persones que treballin per a elles.

Posteriorment, respecte a cada persona contractada, haurà de ser donada d’alta a la Seguretat Social i formalitzar el tipus contractual que escaigui d’acord amb la normativa. El contracte l'hauran de signar les dues parts i es registrarà a la web del SEPE perquè, des de l’inici de la relació, es trametin les assegurances socials mensuals de les persones treballadores (cotitzacions).

 

Més informació: iruedas@pimec.org

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.