Suports financers al sector turístic: les opcions obertes al sector i com gestionar-les

27 agost 2020

I) INTRODUCCIÓ

En aquests moments conflueixen vàries opcions de suport financer al sector turístic que es regulen en diferents decrets, fet que dificulta la seva interpretació i aplicació.

Per altra banda cal destacar que a banda de les opcions que aporten els ERTO, els suports que es plantegen es basen essencialment en endeutament.

La gravetat de la crisi i la perspectiva d’incertesa  fa que l’empresari s’enfronti a complexes decisions respecte a com orientar la seva futura activitat.

Per tal de donar suport a la presa de decisions proposem una guia que inclou:

 • Opcions finançament generals
 • Opcions finançament específiques
 • Resum pla impuls per al sector turístic
 • Suport PIMEC

 

II) OPCIONS FINANÇAMENT GENERALS:

Nova línia d’avals amb ampliació de termini fins a 8 anys i amb opció de cobrir necessitats de finançament d’inversions.

RDL 25/2020 de Juliol 2020

La línia d’avals per a inversions es regula en el Capítol I) Mesures de suport a la inversió i la solvència en l’article 1 del RD.

 • Destinat principalment a inversions
 • Línia de fins a 40.000 milions €
 • Per sol·licituds fins al 31 desembre 2020

Pendents de publicació final procediments ICO.

 

III) OPCIONS FINANÇAMENT ESPECÍFIQUES SECTOR TURISME

III.1) TRAM ESPECÍFIC SECTOR TURISME ÚLTIM TRAM LÍNIA 100.000

L’ICO ha publicat el reglament per a la sol·licitud d’avals per al suport del finançament específic del sector Turisme – Hostaleria que cobreix tant necessitats de liquiditat circulant com de despeses o inversions necessàries per a la millora, ampliació o adaptació de les instal·lacions equips i serveis.

CONDICIONS GENERALS PRÉSTEC - AVAL

A qui va adreçat

 • Empreses i autònoms del sector turisme que hagin vist afectada la seva activitat per la situació d’emergència de la Covid-19 i/o que necessitin fer inversions.

 

Imports

 • Fins a un màxim de 1,5 milions € s’aplicaran mínims.
 • Per sobre d’aquest importa s’aplicarà el màxim establert en el Marc Temporal d’Ajudes d’Estat de la Comissió Europea.
 • L’aplicació del marc temporal d’ajudes en aquests casos, estableix uns límits sobre el principal de l’operació:
 • Doble massa salarial 2019.
 • 25 % facturació 2019.
 • Necessitats de liquiditat justificades per 18 mesos en casos de pime.
 • Excepcions superiors condicionades i justificades.

 

Elegibilitat del préstec

 • Préstecs i operacions formalitzats o renovats amb posterioritat al 17 març 2020.
 • Els avals podran sol·licitar-se fins al 30 de setembre 2020. Es planteja que el termini es podrà ampliar per acord del Consell Ministres i sempre en línia amb la normativa d’ajuts d’estat de la UE
 • Els acreditats no poden figurar en situació de morositat en la CIRBE a 31 desembre 2019.
 • Els acreditats no poden estar en procediment concursal amb posterioritat al 17 març 2020.

 

Prohibició condicions complementàries

 • L’entitat financera decidirà sobre la concessió del corresponent finançament al client d’acord amb els seus procediments interns i polítiques de concessió de riscs.

 

 • Les entitats financeres no podran condicionar l’aprovació dels préstecs a la contractació per part del client de cap altre servei o producte.

 

Cobertura Aval

 • Pimes i autònoms: fins al 80 % dels préstecs.

 

 

Període

 • Fins a 5 anys amb possibilitat d’1 de carència.

 

Interès

 • L’entitat té l’obligació de garantir que els costos de les noves operacions i renovacions que es beneficiïn d’aquests avals es mantindran en línia amb els costos carregats abans de de l’inici de la crisi de la COVID-19, tenint en compte la garantia pública de l’aval i el seu cost de cobertura.

 

 • Addicionalment, les entitats hauran de traslladar als seus clients el benefici derivat de l’aval públic en forma, entre d’altres opcions, de menors interessos o major termini, o més finançament o període de carència del principal, etc.

 

Aplicació Préstec

ADDICIONALMENT A LA COBERTURA DE LES NECESSITATS DE LIQUIDITAT, ES PODRÀ DEDICAR EL FINANÇAMENT A DESPESES O INVERSIONS NECESSÀRIES PER A LA MILLORA, AMPLIACIÓ O ADAPTACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS, EQUIPS I SERVEIS PRESTATS PER LES PIMES I AUTÒNOMS

 

 • El finançament avalat no es podrà aplicar a la cancel·lació o amortització anticipada de deutes preexistents.

 

PASSOS A SEGUIR:

 • Justificació habitual del finançament ICO COVID-19
 • PREPARACIÓ PLA INVERSIONS I ESTRATÈGIA RELACIONADA
 • Identificació DAFO sobre les necessitats de millora
 • Pla d’inversions
 • Planificació econòmica-financera derivada del pla inversions

 

III.2) MORATÒRIA EN EL PAGAMENT DEL PRINCIPAL HIPOTECARI SOBRE ACTIUS EN EL SECTOR TURÍSTIC:

Es desenvolupa en els articles 3 a 9 del RDL 25/2020 de 3 de juliol. Condicions bàsiques:

 • No hagin aplicat altres moratòries o que aquestes s’hagin aplicat per un termini inferior als 12 mesos (en aquests casos es podrà aplicar el període restant).
 • Període de moratòria: 12 mesos
 • Aplicable sobre el principal.
 • Cal acreditar la reducció d’ingressos del 40% durant els mesos de març a maig del 2020 respecte al 2019.
 • Aplicable per a préstecs amb garantia hipotecària sobre un immoble afecte a l’activitat.
 • Si l’immoble està arrendat, el beneficiari de la moratòria haurà d’aplicar almenys un 70% de l’import a moratòria dels arrendaments.

 

III.3) EL PROGRAMA DE MILLORA DE LA COMPETITIVITAT EN EL DESTÍ TURÍSTIC

Tal com es veurà en el Pla Impuls Sector Turístic els eixos principals adreçats a les empreses són:

 • Mesures de reactivació del sector que bàsicament es refereixen als ERTO i a les línies aval que s’han establert de forma específica per turisme.
 • Millora de la competitivitat: veurem per una banda una opció de préstecs que atorgarà el FOCIT així com una línia de finançament directe que atorgarà el Ministeri i que té l’avantatge que limita les garanties al 20% de l’import del préstec, un període de carència llarg i uns tipus d’interès favorables. El Pla Impuls Sector Turisme preveu que aquest apartat s’apliqui tant en el 2020 com en el 2021. Per aquest exercici 2020 el termini està exhaurit però les empreses poden obrir la reflexió sobre si interessa aprofitar la convocatòria 2021.

FOCIT: préstecs per a la transformació del sector envers un model més sostenible, en especial per a aplicació d’ús d’energies renovables. Pendent de desenvolupament

 

Finançament de projectes per a la digitalització, innovació i internacionalització del sector turístic: desenvolupat en els articles 11 a 37 del RDL 25/2020. Termini 2020 exhaurit, a plantejar termini 2021.


Finalitat

Necessitats d’inversió en matèria de transformació digital i innovació

Beneficiaris

Autònoms i societats afectats per la COVID-19 que desenvolupin l’activitat en el sector turístic.

Requisit patrimonial

Fons propis equivalents al 33% del patrimoni net i passiu en el moment de presentar la sol·licitud.

Categories de projectes

Transformació digital:

- Eines digitalització, solucions digitals de venda, mòbils...

- Competitivitat per a estratègies digitals.

- Comerç electrònic dels productes i serveis turístics.

- Màrqueting digital.

- Digitalització, georeferenciació...

Projectes d’R+D+I turístics:

- Nous productes/processos

- Energia

- Sostenibilitat

- Materials de construcció

- Canvi climàtic

...

Despeses elegibles

- Despeses de personal

- Cost instrumental i material

- Cost investigació contractual

- Despeses generals suplementàries

- No són elegibles despeses per adquisició / fusions

Termini presentació

Termini 2020 exhaurit, a plantejar termini 2021.

Forma suport

- Préstec reemborsable

- Import mínim: 50.000 €

- Import màxim: 800.000 €

Import

- 75 % del pressupost

Termini

- Fins a 6 anys amb 3 de carència

- Quotes d’amortització del principal anuals

Garanties

- 20% del préstec concedit

Forma pagament

- A partir que s’ha presentat els justificants d’acreditació en un sol pagament anticipadament a la justificació

Tipus interès Pimes

Any 1: 0,1 %

Anys 2 i 3: 0,19 %

Anys 4, 5 i 6: 0,69 %

Tramitació electrònica

https://sede.serviciosmin.gob.es/registroelectronico

https://mincotur.gob.es/PortalAyudas

 

Documentació

- Formulari sol·licitud

- Memòria descriptiva del projecte

- Acreditació signatari

- IS 2018/2019

- Acreditació fons propis

- Declaracions IVA 2019

- Declaracions responsables

Criteris Avaluació

- Veure art 28 RDL 25/2020

 

IV) RESUM PLA IMPULS SECTOR TURISME

MESURES PER A LA REACTIVACIÓ DEL SECTOR:

 

IV) SUPORT PIMEC A LA PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA I RECERCA DE FINANÇAMENT DEL SECTOR TURÍSTIC PER FER FRONT A LA CRISI DE LA COVID-19

les mesures existents parteixen del supòsit que el sector recuperarà l’activitat i que les empreses podran superar la crisi a través de mesures d’endeutament. Això no obstant, cal fer algunes reflexions:

 • Cal considerar que hi haurà un canvi d’hàbits de consum que es consolidaran: per exemple, el turisme de congressos i convencions està avançant en solucions híbrides presencial – virtuals.
 • El temps que tardarà a recuperar l’activitat aquells segments de negoci que es recuperaran en el mateix format.
 • Les oportunitats que s’estan plantejant en l’entorn del lleure de proximitat.

En aquest sentit, aconsellem que cada empresa reflexioni sobre el segment en el qual està ubicat ja que al parlar de turisme tenim un ventall de situacions molt diferents amb uns riscos i oportunitats específics. Com a reflexió plantegem la següent segmentació com a base per a la definició d’estratègies:

 • Turisme de fires i congressos: considerem que el sector tornarà al mateix punt o bé la digitalització portarà a una menor presència física?. Si mirem l’exemple del BNEW (Barcelona New Economy Week) és lògic pensar que el plantejament híbrid presencial – accés via plataforma digital s’anirà consolidant.
  • Podem acabar tenint els mateixos congressos fires però amb menys visitants degut a que una part assistiran en format virtual?
   • Si el sector torna al mateix nivell però més al 2022, quines empreses hauran pogut aguantar?
    • Com s’haurà de transformar el sector per donar resposta a aquesta nova demanda?

 

 • El turisme familiar de proximitat: pot tenir una major activitat per preferències de proximitat? 
  • Com reorientar aquesta activitat?
   • Com es poden aprofitar les oportunitats?
    • Diferenciant entre turisme rural i turisme de ciutat, com podem desenvolupar un turisme intern de ciutat?

 

 • El turisme familiar / cultural d’origen estranger: si bé és previsible que recuperi l’activitat el problema és quan ho farà i quantes de les empreses podran aguantar aquest període de baixa demanda
  • Com reorientar aquesta activitat?
   • Com aguantar?

 

 • El turisme d’oci / baix valor afegit: tindrà futur?

 

 

Per a orientar la vostra presa de decisions i de quina forma les actuals línies de finançament us poden ser útils, podeu enviar-nos els vostres dubtes a: cef@PIMEC.org

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.