Subvencions de projectes i activitats a entitats de l'àmbit de polítiques socials

27 març 2021

Ens plau informar-vos que, d’acord amb l'Ordre TSF/59/2021, d’11 de març, per la qual s'aproven les bases que han de regir la convocatòria ordinària de subvencions de projectes i activitats per a entitats de l'àmbit de polítiques socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, s'obre la convocatòria ordinària per a la concessió de subvencions de projectes i activitats a entitats de l'àmbit de polítiques socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per a l'exercici 2021.

 El termini de presentació del formulari de sol·licitud, junt amb els annexos corresponents que l'acompanyen, és de 20 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria. El termini de presentació s'inicia a les 9.00 hores del primer dia hàbil següent al de la publicació de la convocatòria i finalitza a les 15.00 hores del vintè dia hàbil, el 26 d’abril.

 El formulari de sol·licitud normalitzat està disponible a l'apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat) i, una vegada emplenat, s'ha de presentar electrònicament junt amb la documentació requerida.

 La relació de les línies que se subvencionaran, d'acord amb els annexos 2, 3 i 4 de l'Ordre de bases esmentada, són les següents: 

A Programes de prevenció, suport i lluita contra la violència masclista. 

B Programes d'atenció social i educativa adreçats a infants i adolescents en situació de risc social.

C Programes de suport a joves tutelats i extutelats. 

D Programes d'acollida i integració social de persones immigrades, sol·licitants de protecció internacional, i catalanes retornades. Programes per a la igualtat i la no-discriminació per raó d'origen. Programes de foment de l'interculturalisme. 

E Programes de suport a l'associacionisme juvenil. 

F Programes de caràcter comunitari, de promoció del voluntariat i enfortiment de l'associacionisme, i de promoció i reconeixement del poble gitano. 

G Programes de suport de serveis socials.

K Programes per garantir els drets a persones lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per lluitar contra l'homofòbia, la bifòbia, la lesbofòbia i la transfòbia.

L Programes per a actuacions d'accessibilitat i millora de la igualtat d'oportunitats per a persones amb discapacitat. 

M Programes per al foment de la igualtat d'oportunitats de dones i homes en el treball i de lluita contra la violència masclista en l'àmbit laboral. 

N Programes adreçats a cobrir les necessitats bàsiques de famílies i persones que es troben en situació de vulnerabilitat. 

Q Programes de suport a l'educació en el lleure.

R Programes d'atenció a persones sense llar en el seu procés de recuperació d'autonomia personal i vincles socials. 

S Programes innovadors de caràcter preventiu adreçats a evitar l'exclusió social i facilitar l'empoderament de persones que es troben en situació de pobresa. 

T Programes de prevenció, suport i lluita contra el maltractament a les persones grans i de promoció de les persones grans actives. 

V Programes de suport als projectes per a la igualtat de gènere i per a la lluita contra la violència masclista en els àmbits juvenils i d'educació en el lleure. 

H Programes de suport a les famílies. 

I Programes d'intervenció socioeducativa adreçats a infants i adolescents en situació de risc. 

J Programes de manteniment de serveis i establiments de serveis socials definits en l'actual cartera de serveis socials relatius a serveis especialitzats d'atenció a les persones grans amb dependència o risc social, a persones amb discapacitat, problemàtica social derivada de trastorn mental, drogodependències o altres addiccions, afectades pel virus VIH/sida o amb problemàtica social i risc d'exclusió social.

 El termini màxim per notificar i emetre la resolució és de sis mesos a comptar de la data de publicació de la convocatòria ordinària. Un cop transcorregut aquest termini, si no s'ha dictat i notificat una resolució expressa, la sol·licitud s'entén desestimada per silenci administratiu.

 

https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=896510

 

Més informació: Itziar Ruedas iruedas@pimec.org

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.