Subvencions de foment de la contractació laboral: coneix les condicions per accedir-hi

23 novembre 2021

Us informem que ha estat publicada l'Ordre de bases per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions de foment de l'ocupació i de la contractació de persones en situació d'atur.

Aquesta Ordre té l'objectiu d'establir les bases reguladores de les subvencions a la contractació que t'anunciàvem fa unes setmanes des de PIMEC, i que publicarà pròximament el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC).

L'Ordre inclou els requisits que han de complir les entitats beneficiàries, d'entre els quals destaquem els següents:

  • Cal formalitzar un contracte de treball amb una persona treballadora de nova incorporació.
  • No haver acomiadat una persona treballadora del mateix perfil o categoria professional de la que contractaran en els 3 mesos anteriors a la subscripció del contracte laboral.
  • Respectar el dret d'accessibilitat per a les persones amb discapacitat d'acord amb la Llei 13/2014.
  • Disposar d'un sistema d'organització i de gestió de la prevenció, d'acord amb la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.
  • Complir amb l'obligació de respectar la igualtat de tracte i d'oportunitats en l'àmbit laboral i, amb aquesta finalitat, adoptar mesures destinades a evitar qualsevol mena de discriminació laboral entre dones i homes. En el cas de les empreses incloses en els apartats 2, 3 i 4 de l'article 45 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per la igualtat efectiva entre homes i dones, hauran d'elaborar i aplicar amb caràcter obligatori un Pla d'Igualtat.
  • Complir amb l'obligació de respectar la igualtat de tracte i la no-discriminació de les persones, d'acord amb el que es preveu a la Llei 19/2020, de 30 de desembre, d'igualtat de tracte i no-discriminació, i, amb aquesta finalitat, adoptar mesures destinades a evitar qualsevol mena d'actuació o comportament que pugui atemptar contra la dignitat de les persones i contra el lliure desenvolupament i la lliure expressió, sense cap mena de discriminació, de la pròpia personalitat i de les capacitats personals.

Et mantindrem informat/ada de les convocatòries corresponents, que determinaran el col·lectiu de persones destinatari, la modalitat de contracte a subvencionar, la jornada subvencionable, el període mínim i màxim subvencionable (que en cap cas pot ser inferior a 6 mesos), i el nombre màxim de contractes subvencionables per persona o entitat beneficiària (aquest nombre podrà ser un valor absolut màxim per empresa o un percentatge fins a un màxim de la plantilla d'aquesta).

 

Més informació:

Sílvia Miró

Directora Àrea de Treball

smiro@pimec.org

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.