Subvencions destinades a les associacions de comerciants dels mercats municipals de Barcelona per a l’any 2023

16 maig 2023

Finalitat de les subvencions

L’Institut Municipal de Mercats de Barcelona ha obert una convocatòria de subvencions destinades a les associacions de comerciants dels mercats municipals de la ciutat de Barcelona.

L’objecte d’aquesta convocatòria és proporcionar un suport econòmic per fer front a les despeses de gestió ordinàries dels equipaments, i impulsar altres accions i mesures de dinamització comercial, de manera que el mercat es consolidi com a element essencial del motor social dels barris des d’un vessant comercial i d’activitat econòmica.

 

Beneficiaris

Tindran consideració de beneficiaris les associacions de venedors i comerciants dels mercats municipals de Barcelona, sempre que no estiguin gaudint d’altres línies de suport específiques de l’Institut de Mercats mitjançant la compensació de serveis per a l’any 2022.

 

Conceptes objecte de la sol·licitud de la subvenció

  • Despeses generals: són aquelles referents a despeses ordinàries relacionades amb la gestió de l’equipament i també aquelles específiques que tinguin relació amb accions, material o serveis extraordinaris.
  • Reactivació comercial: accions a desenvolupar durant aquest exercici 2023 i destinades a l’impuls comercial del mercat mitjançant accions concretes.
  • Incorporació de la prestació de servei a domicili: únicament reservada per a aquells mercats que iniciïn en aquest exercici la prestació de servei a domicili amb una empresa d’inserció social.

 

Quantia

En general, l’import de la subvenció serà, com a màxim, del 10% de les despeses de l’any 2022 relacionades al document annex i detallat a banda en el tancament de comptes de l’entitat. Inclouen tant les associades al seu edifici i instal·lacions com les destinades a la dinamització i activació comercial. L’import de la subvenció pel conjunt de totes aquestes despeses té un límit màxim de 20.000 € en total per entitat.

Amb caràcter addicional, però només en el cas de mercats que es trobin en situació de trànsit per transformació física de gran importància, ja sigui en la part inicial, durant l’execució, o en la part final d'aquesta, rebran una quantitat fixa i lineal fins a un màxim de 10.000 €.

Finalment, per a aquells mercats que en el present exercici hagin iniciat el servei de repartiment a domicili amb una empresa d’inserció social, i només per una vegada, s’atorgarà una subvenció de 7.000 € independentment del preu total anual del servei.

 

Terminis

El termini de presentació de sol·licituds serà de 30 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació de la convocatòria al BOP. És a dir, del 8 de maig al 16 de juny.

Els formularis de sol·licitud i de presentació de despeses generals es poden trobar a http://www.mercatsbcn.cat/

Les sol·licituds només es poden presentar en format electrònic a través de la Seu electrònica de l’Ajuntament, seran en forma d’instància genèrica i aniran dirigides a l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona.

 

Enllaç d’interès

https://bop.diba.cat/anunci/3433917/aprovacio-inicial-de-les-bases-i-la-convocatoria-de-subvencions-destinades-a-les-associacions-de-comerciants-dels-mercats-municipals-de-barcelona-per-a-l-any-2023-ajuntament-de-barcelona-institut-municipal-de-mercats

 

Més informació: cserra@pimec.org

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.