Subvencions per a la contractació de persones majors de 45 anys

07 febrer 2019

NOVA CONVOCATÒRIA 

Foment de la incorporació de persones majors de 45 anys al mercat de treball

 

El passat novembre, el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya va obrir la convocatòria per a la concessió de subvencions a la contractació de persones majors de 45 anys.

Aquesta convocatòria, que té com a objectiu afavorir la contractació de majors de 45 anys en situació d'atur, ofereix a les empreses contractants una subvenció de 900€ mensuals (subvenció corresponent a jornada completa) durant un període de 6 a 12 mesos (fins a 18 mesos en el cas de persones amb una discapacitat del 33% o superior), per a contractes formalitzats entre el 10 d’agost i el 15 de novembre.

 

Entitats beneficiàries

Totes les persones físiques o jurídiques i les comunitats de béns amb capacitat per subscriure, com a empresàries, un contracte de treball, constituïdes legalment i amb establiment operatiu a Catalunya, a excepció de les administracions públiques i les seves entitats dependents o vinculades, i les empreses de treball temporal.

 

Quantia

El mòdul econòmic és de 900€ mensuals (30€ diaris) per la jornada completa. En casos de jornada parcial (mínim mitja jornada), serà la part proporcional. La quantia de l’ajut dependrà de la durada del contracte inicial, i serà per a un període mínim de 6 mesos i màxim de 12 (18 en casos de persones amb discapacitat del 33% o superior).

 

Principals requisits per sol·licitar l’ajut

  • Contractació temporal o indefinida mínima de 6 mesos, amb una jornada igual o superior al 50% en un centre de treball a Catalunya. Queden exclosos els contractes en pràctiques i fixos discontinus.
  • Les persones contractades han de tenir com a mínim 45 anys, portar un mínim de 6 mesos (dels darrers 12) en situació d’atur, estar inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO), no poden haver estat contractades mitjançant un contracte indefinit en els darrers 6 mesos, ni estar participant actualment en el programa Agència de Col·locació.
  • Disposar d’un informe de l’Oficina de Treball, conforme la persona reuneix els requisits per acollir-se a l’ajut.
  • Amb la nova contractació de treball per a la qual se sol·licita la subvenció ha d’augmentar el nombre de persones ocupades per l’empresa, en comparació amb la mitjana dels 12 mesos previs, tret que el lloc hagi quedat vacant per dimissió de la persona treballadora, per la seva discapacitat, per jubilació per edat, per la reducció voluntària del temps de treball o per acomiadament disciplinari procedent.
  • Compliment de les obligacions legals i tributàries amb l’Estat, la Generalitat i la Seguretat Social, així com de qualsevol obligació legal o reglamentària.
  • No haver obtingut altres ajuts per a la mateixa activitat.
  • El nombre de contractes subvencionables mai podrà ser superior a 5 ni superior al 50% de la plantilla de l’empresa que contracta la persona física o jurídica beneficiària. A excepció de si té 1 persona contractada; en aquest cas, el màxim serà 1 contracte subvencionat.

 

Termini de sol·licitud

Des de l’1 de desembre del 2018 fins al 15 de novembre de 2019 (ambdós inclosos) per a contractes subscrits en el termini màxim de 2 mesos des de la data de sol·licitud.

 

Normativa reguladora

Ordre TSF/133/2018, de 30 de juliol

Ordre TSF/188/2018, de 12 de novembre

Resolució TSF/2791/2018, de 15 de novembre

 

Sol·licituds

  • Les empreses interessades han de presentar la sol·licitud de la subvenció mitjançant el model normalitzat que es troba a la seva disposició a la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya:

http://web.gencat.cat/es/tramits/tramits-temes/21129-Foment_incorpporaci...

 

Més informació:

DEPARTAMENT RECURSOS HUMANS I FORMACIÓ

Anabel Montón

amonton@pimec.org

Tel. 93 496 45 00

 

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.