Subvencions als marxants/venedors dels mercats de venda no sedentària de Badalona

16 novembre 2021

Finalitat de la subvenció:

L’Ajuntament de Badalona ha obert una convocatòria de subvencions als marxants/venedors ("encantistes") que desenvolupen la seva activitat de venda no sedentària a Badalona, amb motiu de la situació generada per les restriccions ocasionades per la covid-19.

Les subvencions tenen per objecte pal·liar els efectes econòmics en aquest sector comercial, que va haver de suportar les mesures aplicades arran de la pandèmia de la covid-19, sobre les empreses o persones autònomes afectades. L’Ajuntament vol incentivar el comerç local i la reactivació econòmica per tal de mantenir els llocs de treball existents.

 

Beneficiaris:

Destinada a les persones físiques o jurídiques, titulars d’autorització d’ocupació de via pública als mercats de venda no sedentària de Badalona, durant la vigència de la normativa que imposava limitacions i restriccions al normal desenvolupament de l’activitat (suspensió, limitacions parcials, limitacions d’aforament en el domini públic, etc.), i fins a la data 14/10/2021, segons Resolució SLT/3090/2021, de 14 d'octubre (per la qual es modifica la Resolució SLT/3035/2021, de 6 d'octubre, per la qual es prorroguen i modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya).

Per tal de poder beneficiar-se de la subvenció, els titulars han de complir una sèrie de requisits que s’hauran d’acreditar mitjançant la declaració responsable o la documentació específica:

 • Compliment de les prescripcions de l’ordenança municipal reguladora de la venda no sedentària en mercats de marxants de Badalona (Ordenança d’Encants de Badalona), és a dir, no haver tingut durant els anys 2020 i 2021 cap expedient sancionador.
 • Estar en actiu i al corrent del pagament de les taxes per a mercats municipals i encants, de l’Ordenança fiscal núm. 22. Tarifa per a la utilització privativa o aprofitament especial de la via pública pels mercats de venda no sedentària o encants.
 • No ser deutors per cap concepte de la hisenda municipal de l’Ajuntament de Badalona ni de la hisenda estatal, i estar al corrent de pagament de les obligacions davant la Seguretat Social.
 • Estar al corrent del pagament de l’assegurança de responsabilitat civil.

 

Quantia:

 • Per a una autorització de mercat de venda no sedentària, 1.500 € (1 dia)
 • Per a dues autoritzacions de mercat de venda no sedentària, 2.000 € (2 dies)
 • Per a tres autoritzacions de mercat de venda no sedentària, 2.500 € (3 dies)

La subvenció màxima serà per a tres autoritzacions de mercat de venda no sedentària.

 

Termini:

El termini per presentar sol·licituds serà de 20 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el BOP, és a dir, sense comptar dissabtes i diumenges ni dies festius.

Actualment, hi ha obert un tràmit d’informació pública i audiència per a la formulació d'al·legacions, reclamacions o suggeriments que s'estimin adients i, per tant, encara no s’ha publicat al BOP la convocatòria definitiva.

Si desitgeu formular al·legacions, reclamacions o suggeriments ho podreu fer fins al dia 10 de desembre de 2021.

 

Sol·licitud:

Les sol·licituds s’han de presentar telemàticament mitjançant el model de formulari de sol·licitud normalitzat que estarà disponible a l’apartat de Tràmits de la seu electrònica de l’Ajuntament de Badalona.

La sol·licitud haurà d’acompanyar-se d’una Declaració Responsable que inclourà els següents punts:

 • Acceptació i coneixement de les bases i dels requisits de la convocatòria sense concurrència competitiva.
 • Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, i amb l’Ajuntament de Badalona.
 • El sol·licitant de la subvenció facilitarà un correu electrònic i acceptarà que totes les notificacions, amb l’excepció de la resolució de l’expedient, es realitzin a través d’aquest mitjà.
 • El sol·licitant aportarà la identificació del compte bancari on caldrà realitzar l’ingrés, i declara sota la seva responsabilitat que aquest compte és titular de la persona/empresa beneficiària de la subvenció.
 • Estar al corrent del pagament de l’assegurança de responsabilitat civil.

La sol·licitud també contemplarà l’autorització a l’Ajuntament de Badalona per consultar les dades fiscals i contributives del sol·licitant davant de les administracions tributàries i de la Seguretat Social.

 

Enllaços d’interès:

https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=914224

https://bop.diba.cat/anunci/3146639/aprovacio-de-les-bases-reguladores-que-han-de-regir-la-concessio-de-les-subvencions-als-marxants-venedors-dels-mercats-de-venda-no-sedentaria-amb-motiu-de-la-situacio-generada-per-les-restriccions-ocasionades-per-la-covid-19-ajuntament-de-badalona

https://serveis.badalona.cat/portalWeb/badalona.portal?_nfpb=true&_pageLabel=contingut_estatic&dCollectionID=4817#wlp_contingut_estatic

 

Més informació:

Joan Farres jfarres@pimec.org

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.