La Secretaria General de Treball, Afers Socials i Famílies es compromet al pagament de FOAP 2017 a finals de febrer

07 febrer 2020

Les entitats de formació que participen en programes subvencionats de formació per a l’ocupació del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC), fa anys que pateixen l’acumulació de deute per part de l’Administració amb motiu del retard en la verificació i el pagament de les accions realitzades.

PIMEC ha manifestat en diverses ocasions que aquesta situació és insostenible per a les entitats de formació, que han prestat els seus serveis fent front al pagament de nòmines i factures de despeses corresponents amb recursos propis.

Així mateix, durant els 3 darrers anys la sectorial de Formació i Ocupació de PIMEC ha realitzat un seguiment exhaustiu del pla de xoc, presentat per la subdirecció de verificació del SOC el maig de 2017, així com dels casos individuals d’expedients que acumulen majors retards o incidències concretes i que no poden ser resoltes pels canals de comunicació habituals amb l’Administració.

Malgrat això, el passat mes de desembre el SOC comunicava que no podria pagar el segon pagament de la convocatòria FOAP 2017 en el termini límit legalment establert, segons la llei 30/2015, un cop transcorreguts dotze mesos de la presentació de la justificació econòmica.

Davant d’això, PIMEC, com a organització empresarial més representativa a Catalunya, en la seva defensa de les micro, petites i mitjanes empreses de Catalunya, va presentar el passat desembre un escrit de reclamació d’aquests pagaments a la Secretaria General de Treball, Afers Socials i Famílies; reclamació que ha estat atesa i resposta per part del secretari general de Treball, tot reconeixent l’obligatorietat de fer els pagaments en els terminis legalment establerts:

Segons l’exposat, i analitzada la sol·licitud efectuada per PIMEC, s’evidencia l’obligatorietat de realitzar els pagaments en uns terminis taxats i, per tant, normatius, sense que els òrgans administratius puguin fixar terminis diferents.

En aquest sentit, es donaran les instruccions oportunes per tal que el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya tramiti l’avançament del segon pagament corresponent a la FOAP 2017 d’aquells expedients en relació amb els quals es va efectuar, en el moment corresponent i de la forma correcta, la justificació econòmica de la subvenció, d’acord amb el que estableix la Base 19 de l’Ordre TSF/288/2016, de 24 d’octubre, i que tot seguit procedeixi a la verificació i revisió de la justificació econòmica dels expedients de tota la convocatòria per iniciar-ne els procediments de revocació, si s’escau, atès que la responsabilitat en el pagament en termini no exonera ni és excloent de la de realitzar la verificació reglamentàriament establerta.”

Amb aquesta resposta, la Secretaria General de Treball, Afers Socials i Famílies manifesta el compromís de fer els pagaments a finals d’aquest mes de febrer per a aquells expedients que tinguin la documentació completa:

Quant a terminis, i tenint en compte la situació de pròrroga pressupostària actual, ordenarem que es tramitin de forma anticipada els pagaments d’aquells expedients que tinguin la documentació completa a finals del mes de febrer, tot això condicionat al pronunciament favorable de la Intervenció delegada del SOC i de la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, si escau.

PIMEC valora positivament el compromís assumit per la Secretaria General de Treball, Afers Socials i Famílies, i es posa a disposició de totes les entitats associades per facilitar més informació, que serà gestionada a tots els efectes a través de la sectorial PIMEC Formació i Ocupació.

Tanmateix, havent transcorregut el termini de pagament el 15 de gener, PIMEC i la Plataforma Multisectorial contra la Morositat estan plantejant la reclamació d’interessos per part de les entitats afectades.

 

Més informació: 

Sílvia Miró - smiro@pimec.org