S'aprova el Reial Decret d'Envasos i Residus d'Envasos

24 gener 2023
El text revisa la normativa actual, establint objectius i mesures concretes per a envasadors, distribució, posseïdors i administracions.

Enguany s’ha publicat el Reial decret 1055/2022, de 27 de desembre, d’envasos i residus d’envasos.

A continuació us oferim un breu resum dels punts més destacats d’aquest Reial decret:

 

OBJECTIU: Prevenir i reduir l'impacte dels envasos i residus d'envasos en el medi ambient.

ÀMBIT D'APLICACIÓ: Tots els envasos posats en el mercat i residus d'envasos generats en el territori de l'Estat.

DEFINICIONS

 • Envàs: Tot producte fabricat amb materials de qualsevol naturalesa i que s'utilitzi per contenir, protegir, manipular, distribuir i presentar mercaderies, des de primeres matèries fins a articles acabats, en qualsevol fase de la cadena de fabricació, distribució i consum. Dins aquest concepte s'inclouen els envasos de venda o primaris, els envasos col·lectius o secundaris i els envasos de transport o terciaris.
 • Productor de producte: Els envasadors, importadors, adquirents intracomunitaris, distribuïdors titulars de la seva marca i les plataformes de comerç electrònic.

 

MESURES DE PREVENCIÓ

Els comerços al detall d'alimentació adoptaran les mesures necessàries per a:

·         Presentar a granel aquelles fruites i verdures fresques que es comercialitzin senceres. No s'aplicarà en els lots d'1,5 kg o més, varietats protegides o agricultura ecològica.

·         Fomentar la venda a granel d'aliments: Els comerços amb més de 400 metres quadrats, destinaran almenys el 20% de la seva àrea de vendes a l'oferta de productes presentats sense embalatge primari, inclosa la venda a granel o mitjançant envasos reutilitzables.(A partir de l’1 de juny de 2023).

·         Informar els seus clients, des de l'1 de gener de 2023, dels impactes ambientals i de les obligacions de gestió dels residus dels envasos dels productes que adquireixin, sempre que disposin d'una superfície útil per a l'exposició i venda al públic igual o superior a 300 metres quadrats.

Aquestes obligacions també s'aplicaran a les plataformes de comerç electrònic i comerços al detall que efectuïn vendes a distància.

Els establiments del sector de l’hostaleria i restauració oferiran sempre als consumidors, clients o usuaris dels seus serveis, la possibilitat de consum d’aigua no envasada de manera gratuïta.(Aplicable des del 10 d’abril de 2022)

Els promotors d’esdeveniments festius, culturals o esportiusdes de l’1 de juliol de 2023, implantaran alternatives a la venda i la distribució de begudes en envasos i gots d’un sol ús, garantint a més l’accés a aigua potable no envasada.

 

MESURES DE REUTILITZACIÓ

Tots els establiments d’alimentació que venguin a granel aliments i begudes, hauran d’acceptar l’ús de recipients reutilitzables (bosses, tapers, ampolles, entre altres) adequats per a la naturalesa del producte adquirit i degudament higienitzats, sent els consumidors els responsables del seu condicionament i neteja. (A partir de l’1 de juny de 2023).

Així mateix, els comerços al detall amb una superfície útil per a l’exposició i venda al públic igual o superior a 300 metres quadrats asseguraran la disponibilitat d’envasos reutilitzables per al consumidor final, de manera gratuïta o a través del cobrament d’un preu.(A partir de l’1 de juny de 2023).

Els establiments al detall d’alimentació hauran d’oferir en els seus punts de venda, respecte als envasos de les begudes esmentades en l’article 8.1.a (Aigües envasades, cervesa, begudes refrescants i altres).

 1. Des de l’1 de gener de 2027:
 1. Almenys una referència de beguda en envàs reutilitzable, si l’establiment té una superfície comercial inferior a 120 m2.
 2. Almenys tres referències de beguda en envàs reutilitzable, si l’establiment té una superfície comercial de 120 m2 o superior i inferior a 300 m2.
 1. Des de l’1 de gener de 2025:
 1. Almenys quatre referències de beguda en envàs reutilitzable, si l’establiment té una superfície comercial de 300 m2 o superior i inferior a 1000 m2.
 2. Almenys cinc referències de beguda en envàs reutilitzable, si l’establiment té una superfície comercial de 1000 m2 o superior i inferior a 2500 m2.
 3. Almenys set referències de beguda en envàs reutilitzable, si l’establiment té una superfície comercial de 2500 m2 o superior.

 

MESURES PER A LA PROMOCIÓ DEL RECICLATGE DE RESIDUS D’ENVASOS

Per a garantir l’ús circular dels residus de plàstic en els envasos, cada productor de producte tractarà que els envasos de plàstic no fabricats amb plàstic compostable que posi en el mercat, tinguin els següents continguts de plàstic reciclat:

 

Any

Tipologia d'envàs

Contingut mínim

2025

Envasos de PET

25%

2025

Envasos de plàstic no compostable (excepte PET)

20%

2030

Envasos de plàstic no compostable (tots)

30%

En específic:

2030

Flascons, garrafes i similars (< 5 litres), incloent-hi els seus taps i tapes.

35%

Pots, terrines, safates, cistelles i similars

15%

Pel·lícules de plàstic (envàs primari) embutxacats, revestiments o embolcalls, entre altres.

15%

Pel·lícules de plàstic (envàs secundari o terciari), embolcalls retràctils, revestiments, sacs, embalatge de bombolles, sobres, entre altres.

30%

Palets, caixes, bidons i contenidors d'emmagatzematge a l'engròs i altres articles similars.

60%

 

 

DISSENY DEL PRODUCTE, REQUISITS I CONDICIONS DE SEGURETAT

Els fabricants o importadors d’envasos només podran introduir en el mercat els envasos que compleixin els requisits establerts a l'article 12.

 

MARCATGE D’ENVASOS

 • Marcatge voluntari a l'envàs: materials emprats, % de reciclabilitat, % de contingut reciclat.
 • Marcatge obligatori a partir de l’1 de gener de 2025 a l'envàs, en el cas de: envasos compostables, reutilitzables, gots de beguda i altres envasos d’un sol ús. Els envasos domèstics indicaran el contenidor on s’han de dipositar aquests residus d’envasos.
 • A partir de l’1 de gener de 2025, es prohibeix el marcatge dels envasos amb les paraules<< respectuós amb el medi ambient >>, o qualsevol altre equivalent que pugui induir al seu abandó en l’entorn.

 

INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE DE PRODUCTORS DE PRODUCTES

Els productors de producte tenen un termini de 3 mesos des de l'entrada en vigor d'aquest Reial decret, per inscriure's al Registre, amb tota la informació requerida a l'annex 4.

 • Hauran d’aportar un certificat de pertinença a un sistema individual o col·lectiu de responsabilitat ampliada del productor. Pels envasos comercials i industrials aquest certificat s’aportarà en el termini d'un mes, una vegada s'hagin constituït aquests sistemes.
 • S'assignarà un número de registre que haurà de figurar en les factures i qualsevol altra documentació que acompanyi a les transaccions comercials de productes envasats.

Els productors de producte inscrits, recopilaran la informació (annex 4) corresponent als envasos que hagin posat en el mercat nacional cada any natural. Aquesta informació es remetrà al Ministeri abans del 31 de març de l'any següent.

 

RESPONSABILITAT AMPLIADA DEL PRODUCTOR (RAP)

Per tal de complir amb la RAP, els productors poden optar entre un sistema individual o un sistema col·lectiu.

 • Sistema Individual: cal presentar en la comunitat autònoma on estigui la seu social una comunicació amb els punts de l’Annex V + una garantia financera.
 • Sistemes col·lectius: Es poden constituir sistemes col·lectius específics per envasos Domèstics, Comercials o Industrials, o bé sistemes per categories mixtes d’envasos.

Per tal, cal una autorització amb els continguts de l’annex VI + una garantia financera.

Els sistemes de RAP per envasos comercial/industrials s’hauran de constituir abans del 31/12/24.

Els sistemes de RAP per envasos domèstics s’hauran de constituir o adaptar abans del 30/06/24.

 

Contribució financera dels productors als sistemes de RAP

D’acord amb el principi de «qui contamina paga», els costos relatius a la gestió dels residus d’envasos, aniran a càrrec dels productors de producte.

 

Obligacions dels posseïdors finals de residus d’envasos industrials

Hauran de retornar els residus d’envasos industrials als distribuïdors o als sistemes de RAP els residus d’envasos subjectes al sistema de dipòsit devolució i retorn.

Separar per materials i perillositat els residus d’envasos industrials no subjectes al  sistema de dipòsit devolució i retorn i:

Dipositar-los en els punts de recollida establerts pels sistemes de RAP, o lliurar-los directament a gestors autoritzats si així s’ha establert per acord entre el sistema de RAP i ells, tenint en compte el principi de jerarquia.

 

Obligacions dels consumidors d’envasos domèstics

Hauran de retornar als comerciants i distribuïdors els residus d’envasos subjectes al sistema de dipòsit, devolució i retorn, en les condicions de conservació i neteja definides pels sistemes de responsabilitat ampliada del productor.

 

Obligacions dels posseïdors finals de residus d’envasos comercials

Hauran de retornar als distribuïdors o als sistemes de responsabilitat ampliada del productor els residus d’envasos comercials subjectes al sistema de dipòsit, devolució i retorn.

Separar per materials i perillositat els residus d’envasos comercials no subjectes al sistema de dipòsit, devolució i retorn, i segons sigui procedent:

 1. Dipositar-los en els contenidors habilitats per a la seva recollida separada periòdica, o
 2. Dipositar-los en els punts de recollida establerts pels sistemes de responsabilitat ampliada del productor, o
 3. Lliurar-los directament a gestors autoritzats

 

SISTEMA DE DIPÒSIT, DEVOLUCIÓ I RETORN D’ENVASOS REUTILITZABLES

Els productors de productes que introdueixin en el mercat envasos reutilitzables, estaran obligats a:

 1. Cobrar als seus clients, fins al consumidor final i en concepte de dipòsit, una quantitat per cada unitat d’envàs, excepte quan se cedeix el dret d’ús.
 2. Acceptar la devolució o retorn dels envasos usats.

Els productors de producte només estaran obligats a acceptar la devolució i retorn dels envasos d’aquells productes introduïts en el mercat per ells.

Així mateix, els comerciants i distribuïdors estaran obligats a acceptar la devolució i retorn pels consumidors o usuaris dels envasos usats d’aquells productes que comercialitzin en els seus establiments.

 

Més informació: nvintro@pimec.org

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.