Sanció a un laboratori per comunicar a l’entitat contractant els resultats de covid de les persones treballadores

07 juny 2022

L’Agència Espanyola de Protecció de Dades ha sancionat un laboratori privat amb una multa de 20.000 €, reduïda a 16.000 € per pagament en període voluntari, per haver infringit la normativa vigent de protecció de dades.

El 16 d’abril de 2020, una persona treballadora de l’Ajuntament de Calp va interposar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) contra una clínica privada per haver compartit dades de caràcter personal sense el seu consentiment amb la direcció de la seva empresa. La persona treballadora va expressar que no havia estat informada de la comunicació dels resultats al consistori contractant.

Precedida d’una petició de la plantilla de l’àrea de serveis socials, l’11 d’abril de 2020, la Regidoria de Serveis Socials de l’Ajuntament de Calp va proposar sotmetre’s de forma voluntària a una prova d’anticossos COVID-19 a les persones que estaven prestant directament serveis assistencials a persones que pertanyen als col·lectius sensibles en matèria de salut i integritat física.

Es va contractar per part de l’Ajuntament un laboratori extern perquè realitzés les proves, consistents en una anàlisi sanguínia per a la determinació serològica dels nivells d’anticossos. Un cop realitzada, es va procedir a comunicar-ne el resultat, mitjançant correu electrònic, a cada persona treballadora i a la regidora delegada d’Àrea, fet que va originar malestar a la reclamant, qui va trametre una queixa al laboratori sol·licitant explicacions de per què s’havia transmès una dada personal a un tercer sense el seu consentiment i sense que ningú l’hagués informat que això seria així.

El laboratori va manifestar que, entre altres condicions, va establir que l’Ajuntament havia d’informar les persones treballadores que s’enviaria una còpia de l’analítica a la direcció de l’entitat i, si algun treballador/a no hi estava d’acord, ho havia de manifestar en el moment d’extracció de la sang, justificant així que hi havia hagut un error logístic en suposar que el consentiment informat l’havia realitzat l’Ajuntament de Calp. En el moment de la presa de mostres, es va comunicar verbalment al personal que els resultats es remetrien a la persona interessada, juntament amb la regidora de torn, sense que ningú expressés la seva oposició, però en ser una prova voluntària, no es va recollir el consentiment en el moment de l’extracció sanguínia.

Amb tot, la condició de comunicació de dades dels resultats no va ser informada per cap de les dues parts, ni per l’Ajuntament ni pel laboratori i, que la treballadora se sotmetés a la prova de forma voluntària no implica que acceptés expressament que els resultats fossin comunicats a la seva responsable. L’Agència considera que comunicar uns resultats, amb anàlisi completa, que a més eren negatius i, per tant, no podien perseguir una finalitat de prevenció, no és necessari ni proporcional i, per això l’AEPD acredita la infracció de l’article 5.1.f) del RGPD.

El tractament lícit de dades personals ha de tenir una base jurídica que s’enquadri en algun dels supòsits previstos a l’article 6.1 RGPD i, en principi, les dades personals únicament s’han de tractar sobre la base d’interessos vitals de l’interessat/ada o altres persones físiques (art. 6.1.d) o en interès públic (art.6.1.e), però no s’ha d’utilitzar una situació extraordinària ni la lluita contra la situació de pandèmia com un argument per minorar el contingut dels drets, ja que la mateixa normativa de protecció de dades personals conté una regulació per a aquests casos extraordinaris que compatibilitza i pondera els interessos i drets per al bé comú (en tot cas han de continuar-se aplicant tots els principis continguts a l’article 5 del RGPD i, entre ells el de tractament de dades personals amb licitud, lleialtat i transparència, de limitació de la finalitat, principi de limitació del termini de conservació i, sens dubte, el principi de minimització de dades).

 

Més informació:

Marc Bueno mbueno@pimec.org

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.