Retribucions variables: és necessari determinar els requisits i mètodes de càlcul

21 abril 2023

A principis d’any, amb el tancament de l’exercici econòmic de l’any anterior, en el cas que coincideixi amb l’any natural, s’acostumen a acabar de perfilar els pressupostos de l’exercici econòmic en curs i, en aquests pressupostos, s’hi inclou la retribució variable, si n’hi ha, de les persones treballadores.

És per això que, aprofitant la recent sentència del Tribunal Suprem d’1 de febrer de 2023, cal recordar la necessitat de determinar i informar les persones treballadores perceptores del bonus: els objectius a complir, l’espai temporal en què s’hagin d’assolir, la quantificació i el mètode de càlcul que permeti conèixer la meritació en quantia econòmica.

La recent sentència de l’Alt Tribunal reiterant la doctrina jurisprudencial, ja pacífica des de principis de segle (STS 19/11/2001), deixa clar que la falta de fixació dels criteris per a la meritació i quantificació, com també qualsevol altra actuació dirigida a impedir el compliment dels requisits per al cobrament, no comporta la no percepció del bonus per part de la persona treballadora.

De fet, la falta de claredat suposa deixar que l’eficàcia del pacte quedi a l’arbitri de la persona o organització ocupadora, cosa que comporta l’obligació d’abonar aquella retribució variable per falta de claredat. Dit d’altra manera, en cada període de meritació (per exemple cada any natural) cal determinar els elements de la retribució variable que inicialment hagi estat pactada en el contracte.

És, doncs, davant de qualsevol reclamació, càrrega de la persona o organització ocupadora provar la determinació dels requisits, criteris, mètodes de càlcul i grau de compliment per a poder arribar a concloure la meritació, o la manca d’aquesta, de la retribució variable de cada persona treballadora.

En el mateix sentit, i essent d’especial rellevància, cal recordar que les clàusules de minoració o, si escau, detracció del bonus per situacions d’incapacitat temporal o falta d’alta al compte de cotització de la persona o empresa ocupadora no són tingudes com a vàlides pels Jutjats i Tribunals, a excepció que hi hagi un cessament voluntari per part de la persona treballadora en la relació laboral en qüestió.

Cal recordar que, sigui com sigui, els bonus han de repercutir-se en el període de meritació ja que, a aquest efecte, han d’ésser cotitzats en la base de cotització de seguretat social fins al topall màxim de cada any. Des del Departament Jurídic de PIMEC us podem proporcionar assessorament i defensa respecte d’aquestes qüestions.

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.