Resum Ordre SND/388/2020, de 3 de maig, per la qual s’estableixen les condicions per a l’obertura al públic de determinats comerços i serveis, i per a l’obertura d’arxius, així com per a la pràctica de l’esport professional i federat

04 maig 2020

Condicions per a l’obertura al públic d’establiments i locals comercials al detall i de prestació de serveis assimilats (articles 1 a 4 Ordre SND/388/2020, de 3 de maig)

Article 1: Poden reobrir al públic tots els establiments i locals comercials al detall i d’activitats de serveis professionals que haguessin estat suspeses per l’article 10.1 del Reial Decret 463/2020, pel qual es va decretar l’Estat d’Alarma, excepte:

 • Aquells que tinguin una superfície de més de 400 m quadrats
 • Aquells que tinguin caràcter de centre comercial o de parc comercial
 • Comerços que es trobin dins d’aquests darrers sense accés directe o independent des de l’exterior.

Requisits per poder obrir:

 • Establir un sistema de cita prèvia que garanteixi la permanència d’un client per cada treballador; sense que sigui possible habilitar zones d’espera.
 • Garantir l’atenció individualitzada al client, respectant la distància de seguretat determinada en cada cas.
 • Establir un horari d’atenció preferent per a clients majors de 65 anys, que haurà de coincidir amb les franges horàries habilitades per a aquest col·lectiu (les persones d’entre 65 i 70 anys podran sortir de les 6 h fins les 10 h, i de les 20 h a les 23 h. Els majors de 70 anys i persones dependents podran sortir de les 10 h a les 12 h, i de les 19 h a les 20 h).
 • Aquests requisits no seran d’aplicació per a aquelles activitats per a les quals ja es permetia l’obertura el citat Reial Decret 463/2020 en l’article 10.1, tret de les mesures de seguretat i higiene previstes a l’article 3 d’aquesta Ordre.
 • Tots els establiments i locals que puguin procedir a la seva reobertura al públic podran establir, si escau, sistemes de recollida en el local dels productes adquirits, sempre que aquesta recollida es produeixi de forma esglaonada i s’evitin aglomeracions a l’interior del local o en el seu accés.

Requisits per a clients:

 • Els desplaçaments als establiments i locals comercials als quals fa referència l’article 1 només podran efectuar-se dins del municipi de residència, tret que el servei o producte no es trobi disponible en el mateix.

 

Article 2: Mesures d’higiene que han d’aplicar-se en els establiments i locals amb obertura al públic

 • Els establiments i locals mencionats en l’article 1 hauran de dur a terme, com a mínim dues vegades al dia, una neteja i desinfecció de les instal·lacions amb especial atenció a les superfícies de contacte més freqüents:
 • Poms de portes
 • Taulells.
 • Mobles
 • Passamans
 • Màquines dispensadores
 • Terres
 • Telèfons
 • Penjadors
 • Carrets i cistelles de la compra
 • Aixetes
 • Qualsevol element de característiques similars.

Com s’ha de fer aquesta neteja?

 1. Una de les neteges haurà de fer-se, obligatòriament, en finalitzar el dia (l’altra, preferentment, al migdia, i comportarà una pausa en l’obertura al públic).
 2. Es faran servir desinfectants com ara dilucions de lleixiu (1:50) acabades de preparar o qualsevol dels desinfectants amb activitat viricida autoritzats pel Ministeri de Sanitat:
 3. Després de cada neteja, els materials utilitzats i els EPIs emprats es llençaran de forma segura, i posteriorment es procedirà a la correcta neteja de mans.
 4. Tots els establiments i locals comercials hauran de disposar de papereres, amb tapa i pedal sempre que sigui possible. Aquestes papereres hauran de ser netejades de forma freqüent, com a mínim una vegada al dia.
 5. Caldrà realitzar una neteja i desinfecció dels llocs de treball en cada canvi de torn, amb especial atenció a:
 • Taulells
 • Teclats
 • Terminals de pagament (com ara TPVs)
 • Pantalles tàctils
 • Eines de treball
 • Altres elements susceptibles de manipulació, sobretot aquells que siguin utilitzats per més d’un treballador

Si en un establiment o local comercial hi ha més d’un treballador atenent al públic, les mesures de neteja s’implementaran no només a la zona comercial, sinó també a les zones privades dels treballadors (si n’hi hagués), com ara:

 • Vestuaris
 • Taquilles
 • Serveis
 • Cuines
 • Àrees de descans

Roba de treball:

S’haurà de dur a terme un rentat i desinfecció diària dels uniformes i roba de treball, operació que caldrà fer de forma mecànica (no a mà) en cicles de rentat entre 60 i 90 graus centígrads.

Quan específicament no s’utilitzi roba de treball o uniformes, d’igual manera, les peces de roba utilitzades pels treballadors que tinguin contacte amb els clients hauran de rentar-se en les mateixes condicions anteriorment esmentades.

Ventilació de l’establiment o local comercial

Caldrà garantir una ventilació adequada de tots els establiments o locals comercials.

Serveis (WC)

No podran utilitzar-se els serveis dels establiments comercials per part dels clients, tret que sigui estrictament necessari. En aquest últim cas, hauran de netejar-se els sanitaris, les aixetes i els poms de les portes immediatament després del seu ús.

 

Article 3: Mesures de prevenció de riscos per al personal que presti serveis en els establiments i locals que obrin al públic.

No podran incorporar-se als seus llocs de treball:

 • Els treballadors que estiguin en aïllament domiciliari perquè se’ls hagi diagnosticat el COVID-19 o tinguin algun dels símptomes compatibles.
 • Els treballadors que es trobin en període de quarantena domiciliària per haver tingut contacte amb alguna persona amb símptomes o diagnosticades de COVID-19.

El titular de l’activitat econòmica haurà de complir i tenir en compte, en tot cas:

- Les obligacions de prevenció de riscos establertes en la legislació vigent (tant de caràcter general com de manera específica pe prevenir el contagi del COVID-19).

- Assegurar que tots els treballadors comptin amb equips de protecció individual adequats al seu nivell de risc, i que tinguin permanentment a disposició, en el lloc de treball, gels hidroalcohòlics amb activitat viricida, o, en cas que no sigui possible, aigua i sabó.

- Que els treballadors usin mascaretes obligatòriament quan no pugui garantir-se la distància de seguretat de 2 metres entre treballador i client, o entre els propis treballadors.

- Que tot el personal estigui format i informat sobre el correcte ús dels EPIs, mesura que també serà aplicable als treballadors d’empreses terceres que prestin serveis en el local o establiment, ja sigui de forma habitual o puntual.

-  Que el fitxatge dactilar sigui substituït per qualsevol altre sistema de control, o bé es desinfecti el dispositiu abans i després de cada fitxatge.

Distàncies de seguretat:

 • La disposició dels llocs de treball, l’organització dels torns i la resta de condicions de treball presents en el centre es modificaran per garantir la distància de seguretat mínima de 2 metres entre treballadors. Aquestes mesures seran responsabilitat del titular de l’activitat econòmica o de la persona en qui aquesta delegui.
 • La distància entre venedors o proveïdors de serveis i clients durant tot el procés d’atenció al client serà, com a mínim, d’un metre quan es compti amb elements de protecció o barreres, o d’aproximadament dos metres sense aquests elements.
 • En aquells serveis en què no sigui possible mantenir la distància de seguretat, com ara en els sectors de perruqueria, centres d’estètica o fisioteràpia, caldrà utilitzar EPIs que assegurin la protecció tant dels treballadors com del client, havent d’assegurar, en tot cas, la distància de 2 metres entre clients.

Aquestes distàncies també hauran de respectar-se en espais comuns com ara:

 • Vestuaris
 • Taquilles
 • Serveis dels treballadors (WC)
 • Àrees de descans
 • Menjadors
 • Cuines
 • Qualsevol zona d’ús comú.

Presentació de símptomes

Si un treballador presenta símptomes compatibles amb el COVID-19 caldrà contactar immediatament amb el telèfon 061 a Catalunya. Així mateix, el treballador haurà d’abandonar el seu lloc de treball fins que la seva situació mèdica sigui valorada per un professional sanitari.

 

Article 4: Mesures de protecció i higiene aplicables als clients, a l’interior dels establiments i locals

Senyalització

En aquells establiments o locals comercials on s’atengui més d’un client a la vegada, s’haurà de senyalar de forma clara la distància de seguretat interpersonal de 2 m entre clients, amb marques al terra o amb l’ús de balises, cartells i senyalització.

Atenció individualitzada

Un mateix treballador no podrà atendre dos clients de manera simultània.

Dispensadors de gel hidroalcohòlic

Els establiments i locals comercials hauran de posar a disposició del públic dispensadors de gels hidroalcohòlics amb activitat viricida -aprovats pel Ministeri de Sanitat- a l’entrada del local, els quals hauran d’estar sempre en condicions d’ús.

Autoservei i emprovadors:

Als establiments i locals comercials que tinguin zones d’autoservei, aquesta tasca l’haurà de fer un treballador de l’establiment.

No es podran posar a disposició dels clients productes de prova. I en aquells establiments del sector comercial tèxtil i similars, els emprovadors s’hauran d’utilitzar per una única persona, i, després del seu ús, es netejaran i desinfectaran.

Devolucions

En cas que un client s’emprovi una peça de roba que no adquireixi, el titular de l’establiment implementarà mesures perquè la peça sigui higienitzada abans que aquesta sigui facilitada a altres clients. (Veure “Plan de Seguridad dirigido a la actividad comercial en establecimiento físico y no sedentario” del Ministeri de Sanitat i del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme)

 

Condicions en què s’han de desenvolupar les activitats d’hostaleria i restauració (articles 5 a 7 de l’Ordre SND/388/2020, de 3 de maig)

 

Article 5: Activitats d’hostaleria i restauració

Només podran dur-se a terme aquestes activitats mitjançant servei d’entrega a domicili i recollida de comandes pels clients en els establiments corresponents; queda prohibit el consum a l’interior dels establiments.

Es podrà establir un sistema de repartiment a domicili preferent per a les persones majors de 65 anys.

Comandes i recollides

Només podran fer-se comandes a través de telèfon o en línia, i l’establiment fixarà un horari de recollida.

L’establiment podrà comptar amb un espai habilitat i senyalitzat per a la recollida de les comandes, on es realitzarà l’intercanvi i el pagament. Sempre hauran de garantir-se els 2 metres de distància de seguretat i, quan no sigui possible, s’utilitzaran taulells o mampares.

També es permet la recollida de les comandes directament des del vehicle del client en aquells casos en què l’establiment tingui habilitada aquesta opció.

Obertura

Els establiments només podran restar oberts al públic durant l’horari de recollida de les comandes.

 

Article 6: Mesures de prevenció de riscos per al personal que presti serveis en els establiments d’hostaleria i restauració

No podran incorporar-se als seus llocs de treball:

 • Els treballadors que estiguin en aïllament domiciliari perquè se’ls hagi diagnosticat COVID-19 o tinguin algun dels símptomes compatibles.
 • Els treballadors que es trobin en període de quarantena domiciliària per haver tingut contacte amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada de COVID-19.

El titular de l’activitat econòmica haurà de complir i tenir en compte, en tot cas:

 • Les obligacions de prevenció de riscos establertes en la legislació vigent (tant de caràcter general com de manera específica per prevenir el contagi del COVID-19).
 • Assegurar que tots els treballadors comptin amb equips de protecció individual adequats al seu nivell de risc, i, com a mínim, disposin de mascaretes, gel hidroalcohòlic amb activitat viricida i/o sabó per a la neteja de mans.

 

Article 7: Mesures en matèria d’higiene per a clients i aforament per als establiments d’hostaleria i restauració

El titular de l’activitat d’hostaleria i restauració haurà de posar a disposició dels clients:

 • A l’entrada de l’establiment: gels hidroalcohòlics amb activitat viricida, sempre en condicions de ser usats.
 • A la sortida de l’establiment: papereres amb tapa d’accionament no manual, dotades amb una bossa d’escombraries.

Senyalització

En aquells establiments en els quals sigui possible l’atenció personalitzada de més d’un client a la vegada, haurà de senyalar-se de forma clara la distància de seguretat de 2 mestres entre clients, amb marques al terra, o mitjançant l’ús de balises, cartells i senyalització.

Atenció al client

En cap cas l’atenció al client no podrà realitzar-se de manera simultània per un mateix treballador.

En cas que no es pugui atendre individualment un client, l’accés a l’establiment es durà a terme de forma individual, tret d’aquells casos en què es tracti d’un adult acompanyat d’una persona amb discapacitat, menor o persona gran.

 

D’altra banda, el Govern espanyol ha publicat a la pàgina web de la Moncloa un document de preguntes i respostes freqüents en relació amb el Pla per a la transició cap a una nova normalitat.

 

 

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.