Resum de les mesures de protecció del treball autònom RD-L 24/2020, de 26 de juny

01 juliol 2020
A pocs dies de la finalització de la prestació extraordinària per cessament de l'activitat, el 26 de juny de 2020 es va publicar al BOE el document que intenta pal·liar les conseqüències de la crisi sanitària amb unes mesures orientades al conjunt de la societat i, en particular, a les empreses i als seus treballadors.

Exempció en la cotització per a autònoms que hagin rebut la prestació de cessament extraordinari durant l'estat d'alarma

  1. El RD-L 24/2020 preveu una exempció progressivament descendent en la cotització durant els tres primers mesos següents a l'aixecament de l'estat d'alarma per a aquells treballadors que van rebre la prestació per cessament extraordinari de l'activitat, prevista en l'article 17 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març. L'exempció arriba al 100% el juliol, el 50% l'agost i el 25% el mes de setembre.
  1. La base de cotització exempta serà la que l'autònom tingui en cada un dels mesos indicats.

Si durant els mesos de juliol, agost i setembre l'autònom rep les prestacions per incapacitat temporal, es manté l'exempció.

  1. L'exempció és incompatible amb el cobrament de la nova prestació de cessament de l'activitat.

 

Nova prestació per cessament de l'activitat per a autònoms que hagin rebut la prestació de cessament extraordinari durant l'estat d'alarma

1. La nova prestació de cessament d'activitat podrà ser sol·licitada pels autònoms que hagin percebut, fins al 30 de juny de 2020, la prestació extraordinària derivada de la COVID-19 prevista en l'art. 17 del RD-L 8/2020, de 17 de març, sempre que es compleixin els següents requisits:

  • Estar afiliat i inscrit en el règim especial dels treballadors autònoms o en el règim especial dels treballadors de la mar, si escau.
  • Complir amb el període mínim de cotització per cessament d'activitat.
  • No arribar a l'edat ordinària de jubilació per poder optar a la pensió, llevat que l'autònom no acrediti el període mínim de cotització requerit.
  • Estar al corrent de pagament de les quotes de la seguretat social.

2. S´exigeix acreditar una reducció en la facturació durant el tercer trimestre de l'any 2020 d'almenys un 75% en relació amb el mateix període de l'any 2019, així com no haver obtingut durant el tercer trimestre de 2020 uns rendiments nets superiors a 5.818,75€

3. La prestació es pot percebre com a màxim fins al 30 de setembre de 2020.

4. El reconeixement de la prestació el realitzaran les mútues col·laboradores de la seguretat social amb efecte 1 de juliol de 2020 si se sol·licita abans del 15 de juliol; si se sol·licita després del 15 de juliol tindrà efectes l'endemà de la sol·licitud, i s'haurà de regularitzar a partir del 31 de gener de 2021.

5. El treballador autònom que hagi sol·licitat el pagament de la prestació podrà:

  • Renunciar-hi en qualsevol moment abans del 31/08/2020, amb efectes a partir del mes següent al de la comunicació.
  • Retornar la prestació per iniciativa pròpia, quan consideri que els ingressos percebuts durant el tercer trimestre del 2020 superen els llindars assenyalats anteriorment.

Nota: Les mútues col·laboradores de la seguretat social, comprovades les dades, procediran a reclamar les prestacions rebudes pels autònomons que superin els límits d'ingressos establerts. L'entitat competent establirà la data d'ingrés dels imports reclamats sense interessos ni recàrrec. Després de la data límit, la Tresoreria General procedirà a reclamar el deute pendent, amb els recàrrecs i interessos pertinents.

Cessament extraordinari d'activitat per als treballadors de temporada

1. Es consideren treballadors de temporada aquells treballadors autònoms amb una única feina al llarg dels últims dos anys en el Règim Especial de Treballadors Autònoms o en el Règim Especial de Treballadors del Mar durant els mesos de març a octubre i que estiguin en alta en els esmentats règims com a treballadors autònoms durant almenys cinc mesos a l'any durant aquest període.

2. A aquest efecte, s'entendrà que el treballador ha desenvolupat una única feina durant els mesos de març a octubre sempre que l´alta com a treballador per compte d'altri no superi els 120 dies durant els anys 2018 i 2019

3. No haver desenvolupat activitat ni haver estat donat d'alta o assimilat a l'alta durant els mesos de març a juny de 2020.

4. No haver rebut cap prestació del sistema de la seguretat social durant els mesos de gener a juny de 2020, llevat que sigui compatible amb l'exercici d'una activitat com a treballador autònom.

5. Estar al corrent de pagament i no tenir deutes amb la seguretat social. Si el treballador no està al corrent de pagament de les quotes, la seguretat social li atorgarà un termini de 30 dies naturals per fer efectiu el pagament.

6. No haver obtingut el 2020 uns ingressos superiors a 23.275 euros.

Durant la percepció de la prestació no hi haurà obligació de cotitzar, i el treballador continuarà en situació d'alta o assimilada a l'alta en el règim de Seguretat Social corresponent.

 

Resum del Ministeri d'inclusió de la seguretat social:

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.