Mesures d'igualtat per a les pimes

Resum de la Llei d’igualtat de tracte i no discriminació

22 febrer 2021

El passat 5 de febrer es va publicar al BOE la Llei 19/2020, de 30 de desembre, d’igualtat de tracte i no discriminació. L’objectiu d’aquesta Llei és establir els principis i regular les mesures i els procediments per garantir i fer efectius el dret a la igualtat de tracte i a la no discriminació, el respecte a la dignitat humana i la protecció davant qualsevol forma, acte o conducta de discriminació per raó de naixement o lloc de naixement; procedència, nacionalitat o pertinença a una minoria nacional; raça, color de pell o ètnia; opinió política o d’altra índole; religió, conviccions o ideologia; llengua; origen cultural, nacional, ètnic o social; situació econòmica o administrativa, classe social o fortuna; sexe, orientació, identitat sexual i de gènere o expressió de gènere; ascendència; edat; fenotip, sentit de pertinença a grup ètnic; malaltia, estat serològic; discapacitat o diversitat funcional, o per qualsevol altra condició, circumstància o manifestació de la condició humana, real o atribuïda.

L’objectiu és establir un marc general de regulació per garantir el dret de totes les persones a viure amb dignitat, seguretat i autonomia, lliures d’explotació, de mals tractes i de tota mena de discriminació.

La Llei, que consta de cinquanta-dos articles estructurats en cinc títols, té un caràcter integral, donat que aglutina tota mena de discriminació i intolerància. També es projecta en diferents àmbits de la vida i la convivència, sense perjudici de regulacions sectorials més específiques en què té caràcter supletori.

La finalitat és la creació d’un instrument normatiu eficaç contra tota mena de discriminació que pugui patir qualsevol persona i en qualsevol àmbit, que combini les mesures preventives, sancionadores i reparadores d’acord amb el dret a la igualtat i a la no discriminació.

Per a més informació, podeu consultar el BOE:

https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/05/pdfs/BOE-A-2021-1663.pdf