Responsabilitat solidària dels administradors

26 novembre 2015

La situació de crisi econòmica que estem patint des de fa ja uns quants anys ha comportat, i segueix generant, que moltes empreses hagin optat per cessar la seva activitat sense liquidar prèviament els deutes i obligacions contretes amb tercers proveïdors o distribuïdors de bona fe, desatenent les obligacions legals d'instar el concurs de creditors o d'aconseguir en els terminis establerts el reequilibri financer de l'empresa. També ens trobem amb moltes empreses que continuen amb la seva activitat malgrat estar en situació legal d'insolvència, desatenent injustificadament el pagament als seus creditors amb el coneixement que aquests no podran fer efectius els seus crèdits contra la societat.

La conseqüència directa d’aquestes actuacions és el perjudici ocasionat als proveïdors d'aquestes empreses els quals, malgrat haver apostat per distribuir a aquestes últimes assumint el risc que moltes entitats financeres no han volgut suportar, es troben ara que el seu client ha desaparegut sense previ avís ni intenció d'abonar els subministraments o serveis dels quals s'ha beneficiat.

Sobre la base de la normativa vigent, i especialment la Llei de Societats de Capital i Codi de Comerç, disposem dels mitjans legals per poder reclamar en aquests casos els deutes de la societat als seus administradors de forma solidària, sempre que es compleixin els pressupostos taxativament fixats per la llei.

Per això, resulta necessari analitzar cas per cas, ja que atenent al moment en què es va originar el deute, a la situació financera de l'empresa, i a l'activitat realitzada pels seus administradors, podrem o no derivar la responsabilitat solidària als administradors pels deutes contrets per la societat, els quals hauran de respondre amb el seu propi patrimoni fins a la liquidació definitiva dels deutes socials.

Des del Departament Jurídic de PIMEC, i en defensa dels nostres associats, oferim el servei de reclamació de deute, de forma solidària, als administradors de societats inactives o actives que no han instat degudament procediment concursal, prèvia anàlisi documentada de la concurrència dels requisits legals exigits per a la seva validesa.

Més informació:

DEPARTAMENT JURÍDIC I LABORAL

Sr. Ricardo Vergara

Telèfon: 93 496 45 00

Correu electrònic: rvergara@pimec.org

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.