RESOLUCIÓ SLT/2700/2020, de 29 d’octubre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya

30 octubre 2020

Davant la tendència ascendent generalitzada dels indicadors epidemiològics a Catalunya, que se situen en un nivell de risc alt o molt alt segons els estàndards nacionals i Internacionals, es preveuen les següents mesures per als següents 15 dies amb possibilitat de pròrroga, per tal de reduir el risc i limitar l’expansió de l’epidèmia:

En matèria de prevenció i higiene en el treball:

La resolució SLT/2700/2020, de 29 d'octubre, obliga els titulars dels centres de treball, públics i privats, a adoptar el treball a distància llevat que sigui impossible desenvolupar l'activitat laboral a distància o bé que no es disposi acreditadament dels mitjans per fer-ho (establint horaris d’entrada i sortida amb flexibilitat horària).

Sense perjudici de l’anterior, s’han d’aplicar les mesures següents:

 • Adoptar les mesures que garanteixin el manteniment de la distància de seguretat interpersonal mínima i, en cas contrari, garantir els equips de protecció individual pertinents.
 • Adoptar mesures de neteja i desinfecció adequades a les característiques dels centres de treball i intensitat d'ús.
 • Garantir la ventilació dels espais i edificis i, en especial, dels espais comuns dels centres de treball, restringint-ne o esglaonant-ne l'ús per evitar aglomeracions, i intensificant la neteja de superfícies.
 • Establir que en les zones de descans es permeti el distanciament entre persones o destinar zones d'entrada i sortida diferenciades.
 • Posar a disposició de les persones treballadores aigua i sabó, o gels hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat viricida autoritzats, per a la neteja de mans.
 • Ús de la mascareta:
  • S’ha d’usar obligatòriament en l'entorn laboral quan l'espai de treball és d'ús públic o obert al públic, o bé quan es facin desplaçaments per l'interior del centre de treball.
  • En espais de treball tancats al públic, un cop la persona treballadora estigui al seu lloc de treball i fent tasques que no comporten mobilitat no n'és obligatori l'ús, a excepció de recomanacions que puguin adoptar els serveis de prevenció de les empreses.
 • Evitar la coincidència massiva de persones, tant de les persones treballadores com de les clientes o usuàries.

 

Justificació de desplaçament per motius laborals.

S’han imposat les següents restriccions a la mobilitat:

 • Queda restringida l'entrada i sortida de persones del territori de Catalunya, excepte per a aquells desplaçaments adequadament justificats.
 • Queda restringida la mobilitat des de les 06.00 hores de divendres fins a les 06.00 hores de dilluns, i queda limitada l'entrada i sortida de persones de cada terme municipal, amb les excepcions previstes en el punt anterior.

Des del Departament Jurídic de PIMEC recomanem a totes les empreses, en la mesura del possible, prioritzar el treball a distància durant aquests 15 dies i, en el cas que no sigui possible, utilitzar un certificat de desplaçament que justifiqui la necessitat de la presència de les persones treballadores al centre de treball.

 • Aquestes justificacions poden ser per dies continuats, alterns, puntuals o torns rotatius.
 • Les raons justificatives poden ser de caràcter organitzatiu, productiu o tècnic (equipament o de seguretat en la informació).

Cal destacar la importància de plasmar en el certificat el fet que s’ha complert amb les mesures de seguretat i higiene en el lloc de treball i respecte del SARS-CoV-2.

 • Per a ajudar les empreses, PIMEC us facilita uns models de certificats orientatius que cada empresa haurà d’adaptar a la seva realitat i activitat.

 

Com us pot ajudar el Tribunal Laboral de Catalunya amb els conflictes derivats de l’aplicació del treball a distància?

La situació derivada de la pandèmia de la COVID-19, està suposant un repte molt difícil per al conjunt d’autònoms, micro, petites i mitjanes empreses de Catalunya. Així, des de PIMEC, volem recordar que el Tribunal Laboral de Catalunya i el Tribunal TRADE de Catalunya, són els nostres organismes de referència en termes de mediació i conciliació en l’àmbit laboral

PIMEC considera que en l’actualitat, la mediació i la conciliació poden esdevenir eines clau per a la resolució de conflictes laborals de manera àgil i ràpida, i sense cap cost per a les empreses, especialment davant d’un tema d’extremada sensibilitat com és l’ús del tele-treball en les circumstàncies actuals. Per això, posem a la vostra disposició de forma gratuïta conciliadors i mediadors especialistes en resolució de conflictes laborals que afectin a autònoms, micro, petites i mitjanes empreses.

En cas que sigueu citats o vulgueu fer una citació utilitzant els procediments del Tribunal Laboral de Catalunya, us podeu adreçar a PIMEC, per tal de canalitzar d’una manera ràpida i senzilla la vostra sol·licitud.

Més informació, Ricard Sánchez (Coordinador de PIMEC al TLC) ricardsanchez@pimec.org

 

En matèria d’activitats econòmiques:

 • Les empreses de serveis i comerç minorista no podran oferir els serveis que impliquin un contacte personal proper, tret que sigui un servei essencial, sanitari, social o sociosanitari. Excepte els serveis d’higiene del cabell.
 • La prohibició d'obertura al públic dels centres comercials i recintes comercials. A excepció dels locals comercials que es dediquin a: la venda de productes d'alimentació, de begudes, de productes higiènics, d'altres productes de primera necessitat, farmàcies, ortopèdies, òptiques i centres de veterinària.
  • També poden obrir al públic aquells establiments comercials que es troben dins dels recintes comercials, que tinguin una superfície de venda igual o inferior a 800 metres quadrats i comptin amb accés directe i independent des de la via pública, amb un aforament màxim del 30 %.
 • En els establiments i locals comercials minoristes l’obertura queda condicionada a:
  • Que tinguin una superfície de venda igual o inferior a 800 metres quadrats.
  • Que es redueixi al 30% l'aforament permès per llicència o autorització de l'activitat.
  • En el cas d'establiments i locals comercials amb una superfície de venda de més de 800 metres quadrats, que redueixin l'espai d'obertura al públic en l'esmentada superfície, i redueixin al 30% l'aforament total permès per llicència o autorització de l’activitat que correspongui a aquesta superfície.
 • Podran restar oberts, sigui quina sigui la seva superfície, els establiments comercials minoristes de: alimentació, begudes, productes higiènics, altres productes de primera necessitat, serveis essencials, farmàcies, ortopèdies, òptiques, centres de veterinària, concessionaris d'automòbil i centres de jardineria.
  • Es permet la recollida al local, garantint que s’evitin aglomeracions, dels productes adquirits per telèfon o via Internet.
  • Es permeten enviaments a domicili.
 • Se suspèn l'obertura al públic de les activitats culturals d'arts escèniques i musicals, com teatres, cinemes, auditoris o similars, tant en recintes tancats com a l'aire lliure.
  • També se suspèn l’obertura dels establiments amb llicència per a l'exercici de les activitats recreatives musicals de cafè, teatre, cafè concert i sales de concert.
 • Es limita l’aforament al 33% de l’autoritzat per la llicència d’activitat de: arxius, museus, sales d'exposicions, galeries d'art, i centres de creació i arts visuals, que romanen oberts.
 • L'accés a les biblioteques es limita a la recollida i lliurament de documents reservats per al préstec.
 • Se suspèn l'obertura al públic de les instal·lacions i els equipaments esportius.
  • S’exceptua de la prohibició els centres de tecnificació i rendiment esportius (públics i privats) i els centres que acullin entrenaments i competicions professionals, estatals i internacionals.
 • Se suspèn l’obertura dels parcs i fires d’atraccions (incloent-hi estructures no permanents desmuntables).
 • Es prohibeix l'obertura d'establiments d’activitats lúdiques infantils privades en espais tancats.
 • Se suspèn l’obertura al públic d'activitats de salons de jocs, casinos i sales de bingo.
 • Es prohibeix l’obertura al públic d’activitats d'hostaleria i restauració.
  • Es pot seguir prestant el lliurament a domicili o fent la recollida a l’establiment fins a les 23:00 h.
  • Queden exclosos d'aquesta suspensió: els restaurants dels hotels i altres allotjaments turístics per a ús exclusiu dels seus clients, els integrats en centres i serveis sanitaris, sociosanitaris i socials, incloses les activitats de lleure infantil i juvenil, els menjadors escolars i els serveis de menjador de caràcter social.
 • Se suspenen les activitats extraescolars i esportives no organitzades pels centres educatius a excepció de la formació que imparteixen: els centres d'educació d'adults, les escoles oficials d'idiomes i els ensenyaments de règim especial reglades seguiran oberts.
 • Se suspèn la celebració presencial de congressos, convencions, fires comercials i festes majors.
 • Es limita l’aforament, al 30%, dels mercats no sedentaris.

Per a més informació pots consultar la pàgina web de PIMEC específica sobre el coronavirus.

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.