Resolució per la qual es publiquen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en l’àmbit del comerç, dels serveis, l’artesania i la moda

24 maig 2023

Finalitat de les subvencions

El Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya ha aprovat les bases reguladores per a la concessió de les subvencions en l’àmbit del comerç al detall i els serveis, amb la finalitat de promocionar i impulsar el sector comercial i de serveis, i fomentar la competitivitat i la qualitat d’aquests sectors.

El procediment de concessió de les subvencions regulades en aquestes bases és el de concurrència competitiva. El programa 4 es tramitarà basant-se en l’ordre cronològic de presentació de les sol·licituds, fins a l’exhauriment del seu pressupost que es determini a la convocatòria corresponent i com a màxim fins al 31 de desembre de l’any de publicació de la convocatòria.

 

1.Programa de suport a les entitats representatives del sector del comerç.

Objectiu: donar suport a entitats representatives que tenen representació territorial o bé són entitats que agrupen empresaris multisectorials, que vetllen per la competitivitat i els interessos de les empreses catalanes.

Persones beneficiàries: entitats del sector del comerç, sense ànim de lucre, que tinguin representativitat a tot el territori de Catalunya, a una província o, en el cas de la ciutat de Barcelona, que tinguin associats almenys 15 eixos comercials i que disposin d’un pla d’actuació anual, com a mínim els darrers 3 anys.

És incompatible amb el programa 2.

Quantia: fins al 65% del cost de les accions subvencionables, amb un màxim de 20.000 € per despeses de gestió i d’estructura i un màxim total (incloent-hi les despeses de gestió i estructura) de 40.000 €.

 

2.Programa de suport a la xarxa associativa de comerç, artesania i moda.

Objectiu: donar suport a aquelles entitats més representatives del sector comercial que tenen representació territorial o bé agrupen empresaris multisectorials, i que vetllen per la competitivitat i els interessos de les empreses catalanes. Enfortir la totalitat del model associatiu actual, amb tota la seva capil·laritat, facilitant sinergies i serveis compartits entre les associacions i altres agents sectorials del territori.

Persones beneficiàries: entitats del sector del comerç, els serveis, l’artesania i la moda, incloent-hi les entitats territorials sense ànim de lucre, gremis i entitats sectorials sense ànim de lucre, empreses agrupades (àmbit 1) i associacions de Mercats Municipals sedentaris i no sedentaris (àmbit 2). S’exclouen les fundacions i col·legis professionals.

Quantia: en el cas de les entitats territorials, gremis i entitats sectorials d’àmbit nacional, o d’àmbit municipal en el cas de la ciutat de Barcelona, fins al 65% del cost de les accions subvencionables, amb un màxim de 10.000 € per despeses de gestió i estructura i un màxim total de 26.000 €.

En el cas de gremis i entitats sectorials d’àmbit comarcal o municipal excloent-hi Barcelona, fins al 65% del cost de les accions subvencionables, amb un màxim de 5.000 € per despeses de gestió i estructura i un màxim total de 12.000 €.

En el cas d’empreses agrupades (cooperatives o centrals de compra), fins al 65% del cost de les accions subvencionables, amb un màxim de 4.000 € per despeses de gestió i estructura i un màxim total de 8.000 €.

En el cas de les associacions de mercats sedentaris i no sedentaris, fins al 65% del cost de les accions subvencionables, amb un màxim de 10.000 € per despeses de gestió i estructura, i un màxim total de 26.000 €.

 

3.Programa de suport per als establiments emblemàtics i singulars.

Objectiu: donar suport al manteniment i preservació dels comerços amb valor històric o als establiments emblemàtics.

Persones beneficiàries: professionals autònoms i empreses titulars d’establiments de comerç, situats a peu de carrer, que segons la Llei 18/2017 de comerç, serveis i fires, tinguin la consideració de comerç amb valor històric o establiment emblemàtic.

És incompatible amb el programa 4.

Quantia: fins al 50% de les despeses subvencionables amb un màxim de 25.000 €.

 

4.Programa de suport per a l’obertura de comerços i de suport a la reforma i millora d’establiments i de suport a les parades dels mercats de venda sedentària i no sedentària.

Objectiu: dinamitzar el comerç mitjançant projectes de recuperació dels locals buits situats a la trama urbana consolidada del municipi, o al cas històric i els seus eixamples. Garantir el mix comercial òptim i adequat a cada zona, incrementant-ne l’atractiu i evitant el trencament del continu comercial mitjançant la reforma d’establiments amb cert grau d’antiguitat o parades de mercats municipals.

Adequar els establiments de comerç al detall i de serveis a la nova normativa, amb la finalitat que aquests disposin d’un sistema de tancament de portes automàtic, per tal d’impedir que aquestes estiguin obertes permanentment.

Persones beneficiàries: persones autònomes i empreses titulars d’establiments de comerç i serveis, situats a peu de carrer i parades de mercats municipals sedentaris i no sedentaris.

Quantia: fins al 50% de les despeses subvencionables amb un màxim de 5.000 €.

 

5.Programa de suport als municipis en l’àmbit del comerç.

Objectiu: donar compliment al Pla d’acció, en la línia de Potenciació del teixit comercial de proximitat, de l’artesania i la moda amb l’objectiu d’incrementar la competitivitat territorial del comerç català.

Persones beneficiàries: Ajuntaments i d’altres administracions locals.

Quantia: per a la definició del projecte per a la recuperació de locals buits, fins al 50% amb un màxim de 7.000 € i per a la implementació del projecte, fins al 50% de la despesa subvencionable, amb un màxim de 10.000 €.

 

6.Programa de suport per a la creació i definició de les Àrees de Promoció Econòmica Urbana (APEU).

Objectiu: suport als ens locals i a les associacions territorials per a impulsar la creació i definició de les APEUs.

Persones beneficiàries: Ajuntaments i els seus organismes públics que hi estiguin adscrits o vinculats, entitats municipals descentralitzades, mancomunitats i consells comarcals. Associacions comercials territorials.

Quantia: fins al 90% de la despesa subvencionable, amb un màxim de 20.000 €.

 

7.Programa per al creixement i competitivitat de l’empresa artesana.

Objectiu: potenciar el creixement i la competitivitat del sector de l’artesania, donant suport a la seva transformació digital, internacionalització, i comercialització, així com reforçar l’estructura de les empreses artesanes, dotant-la d’eines per a la infraestructura, gestió i processos de producció sostenible.

Persones beneficiàries: persones professionals autònomes i empreses que desenvolupin activitats incloses en el Repertori de famílies d’oficis artesans.

Quantia: fins al 50% del cost de les accions subvencionables, amb un màxim de 1.000 € per a despeses de consolidació de l’estructura, i un màxim de 2.500 €. Aquest import màxim es podrà modificar en funció de les disponibilitats pressupostàries de la convocatòria.

 

8.Programa de suport als municipis en l’àmbit de l’artesania.

Objectiu: fomentar la implantació d’establiments d’activitats singulars de caràcter artesanal, prestigiar les fires i fires-mercat d’artesania en l’àmbit de Catalunya i dinamitzar els museus i centres d’interpretació de l’artesania.

Persones beneficiàries: els ajuntaments i els seus organismes públics que hi estiguin adscrits o vinculats, entitats municipals descentralitzades, mancomunitats i consells comarcals.

Quantia: fins al 50% de la despesa subvencionable, amb un màxim de 6.000 €.

 

 

9.Programa per a la transformació digital de la indústria de la moda.

Objectiu: fomentar la competitivitat de les empreses del sector de la moda a Catalunya donant suport a la transformació digital dels seus models de negoci per tal de dur a terme de forma més competitiva el disseny, la fabricació, la comercialització i la promoció dels seus productes i marques.

Persones beneficiàries: professionals autònomes i empreses de disseny i fabricació de peces de vestir amb marca pròpia i que dediquin en exclusiva la seva activitat al sector de la moda. Només podrà ser beneficiària una persona física o jurídica per a cada marca comercial.

Quantia: fins al 50% de les despeses subvencionables. La màxima quantia que es podrà atorgar per beneficiari serà de 5.000 €.

 

10.Programa per a la millora del grau de sostenibilitat i circularitat de les marques de moda catalanes.

Objectiu: fomentar la competitivitat de les empreses del sector de la moda a Catalunya donant suport a la incorporació de processos, eines i matèries sostenibles que millorin el grau de circularitat dels seus productes així com la recuperació i reciclatge dels residus generats de la seva activitat.

Persones beneficiàries: professionals autònoms i empreses de disseny i fabricació de peces de vestir amb marca pròpia i que dediquin en exclusiva la seva activitat al sector de la moda.

Quantia: fins al 50% de les despeses subvencionables. La màxima quantia que es podrà atorgar per beneficiari serà de 5.000 €.

 

Terminis

La convocatòria per accedir a aquestes subvencions encara no s’ha publicat, s’informarà pertinentment quan es publiqui.

El termini de presentació de sol·licituds es determinarà a la convocatòria corresponent.

 

Enllaç d’interès:

Publicació al DOGC: https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=960730

 

Més informació: cserra@pimec.org

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.