Reial decret sobre el desenvolupament normatiu del mecanisme RED de Flexibilitat i Estabilització de l'Ocupació

12 juliol 2023

El Consell de Ministres va aprovar ahir el Reial decret sobre el desenvolupament normatiu del Mecanisme RED de Flexibilitat i Estabilització de l'Ocupació, normativa que entra en vigor demà, després d'haver estat publicada avui mateix al BOE.

Aquesta mesura, que suposa el desenvolupament normatiu de l'article 47 bis del text refós de l'Estatut dels Treballadors i succeeix els expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO), dota el Mecanisme RED d'un règim jurídic pel que fa a diversos elements: el procediment perquè les empreses puguin aplicar les mesures de reducció de jornada o suspensió de contractes, les competències sobre la seva gestió, la governança del mecanisme i les seves garanties –protecció de les persones treballadores, beneficis en la cotització a la Seguretat Social, accions formatives, compromís de manteniment de l'ocupació, límits en matèria d'hores extraordinàries, contractacions i externalitzacions-.

Cal destacar que aquest mecanisme podrà ser activat en les modalitats cíclica i sectorial, i que la seva activació es farà per acord del Consell de Ministres. En cas d'activació de la modalitat sectorial, l'acord ministerial podrà incloure els criteris conforme als quals es defineix un determinat sector d'activitat.

A més, s'hi inclouen normes en matèria de Seguretat Social en relació amb mesures de protecció social de les persones treballadores afectades per l'aplicació del Mecanisme RED.

Així, el Reial decret desenvolupa el funcionament general del Mecanisme RED, el procediment i els tràmits per a les empreses (comunicació d'inici i constitució d'una comissió negociadora). També es determina el període de consultes, la instrucció del procediment i les actuacions per part de l'autoritat laboral competent, de la Inspecció de Treball i de la Seguretat Social.

El text regula tant les normes a aplicar tant en cas d'acord com en cas d'acabar el període de consultes sense haver assolit un acord. L'autoritat laboral, si s'escau, dictarà resolució estimant o desestimant la sol·licitud empresarial. També, es recull el règim de recursos administratius i accions davant de la jurisdicció social. Així mateix, la nova normativa determina les garanties associades al Mecanisme RED, concretant els beneficis a la cotització de les empreses i les accions formatives, entre d'altres.

Cal destacar que la nova norma preveu l'aplicació només als procediments iniciats després de l'entrada en vigor d'aquest Reial decret. També s'aclareixen les competències sancionadores en aquesta matèria i s'adapta el reglament dels procediments d'acomiadament col·lectiu i de suspensió de contractes i de reducció de jornada.

D'altra banda, es detallen les garanties associades als expedients de regulació temporal d'ocupació, relatives als beneficis a la cotització a la seguretat social, les accions formatives vinculades als beneficis extraordinaris, el compromís del manteniment de l'ocupació, els límits en matèria d'hores extraordinàries, contractacions i externalitzacions.

Consulta la publicació al BOE del Real Decreto 608/2023, de 11 de julio, por el que se desarrolla el Mecanismo RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo.

 

Per a qualsevol dubte pots contactar amb el Departament Jurídic de PIMEC.

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.