Reial Decret-llei per la millora de les condicions de treball i seguretat social de les persones treballadores de la llar

14 setembre 2022

Recentment, el Consell de Ministres ha aprovat el RDL 16/2022, pel qual les persones treballadores de la llar tindran dret a la protecció de l’atur tant en l'àmbit contributiu com en l'àmbit assistencial.

Resumim els aspectes més destacables:

- A partir de l'1 d’octubre de 2022 serà obligatori cotitzar per l’atur i FOGASA.

- Per no incrementar les despeses per l'empresari/ària de la llar, s’ha aprovat una bonificació del 80% de les aportacions empresarials per l’atur i FOGASA.

- Les bases de cotització per l’atur seran les corresponents a contingències per accident de treball i malalties professionals.

- El tipus de cotització aplicable fins al 31 de desembre de 2022, serà del 6,05% -5% a càrrec de l'empresari/ària, i 1,05% a càrrec de la persona treballadora de la llar-.

- A partir de gener de 2023 la cotització es farà d'acord amb el que establirà la Llei de pressuposts generals de l'Estat.

- Es mantindrà la reducció del 20% en l'aportació empresarial en les cotitzacions de contingències comunes.

- S’incrementaran els trams de bonificacions superiors al 20% en funció de la composició de la llar i els nivells de renda i patrimoni, així augmentaran els beneficiaris.

 

FI DEL DESISTIMENT

S'elimina la figura del desistiment que permetia l’acomiadament sense causa.

L’acomiadament es farà per comunicació escrita del/la cap de família, i es farà constar:

- La voluntat per part de l'empresari/ària de donar per finalitzada la relació laboral i la causa per la qual s'extingeix la relació laboral.

- Les causes de l'acomiadament seran les mateixes que per a la resta dels col·lectius; a més a més s'afegeixen les següents causes, que sempre estaran justificades:

  • Disminució dels ingressos de la unitat familiar o augment de les seves despeses per causa sobrevinguda.
  • Modificació substancial de les necessitats de la unitat familiar que justifiquen prescindir de la persona treballadora de la llar.
  • Pèrdua de la confiança del/la cap de família, fonamentada de manera raonable i proporcionada, en el comportament de la persona treballadora.

 

INDEMNITZACIÓ

Simultàniament a la comunicació d’extinció, s'haurà de pagar una indemnització equivalent a 12 dies per any de servei amb un límit de 6 mensualitats.

 

PREAVÍS

Si la prestació de serveis hagués durat més d’un any, l’ocupador/a haurà de donar un preavís de com a mínim 20 dies, des de la comunicació fins a la data de finalització.

Si ha estat menys d’un any prestant serveis, el preavís serà de 7 dies.

Durant el període de preavís la persona treballadora tindrà dret a una llicència de 6 hores setmanals per buscar un altre lloc de treball.

Es podrà substituir el preavís per una indemnització equivalent al salari del període del preavís.

 

El Govern vol desenvolupar polítiques de formació i acreditació per les persones treballadores de la llar que es dediquin a la cura i atenció de les persones que formen la unitat familiar.

 

Hi ha un compromís per crear una comissió d’estudi per incloure en el quadre de malalties, les malalties derivades dels treballs desenvolupats majoritàriament per dones.

 

Més informació: iruedas@pimec.org

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.