Reial decret llei 20/2022: Pròrroga de la moratòria comptable

27 gener 2023

Per previsió de la Llei de Societats de Capital (LSC), quan a conseqüència del resultat de l’exercici la societat tingui pèrdues que comportin la reducció del patrimoni net a una quantitat inferior a la meitat del capital social, els administradors tenen el deure legal de convocar Junta General per acordar la dissolució de la mercantil.

Això no obstant, com a excepció per la concurrència de la crisi COVID-19 i mitjançant l’aprovació de la Llei 3/2020, es va suspendre la causa de dissolució per pèrdues per a l’exercici de 2020, de manera que els administradors quedaven exempts d'acordar la dissolució de la societat. Aquesta mesura va quedar prorrogada pel RD 27/2021 i va estendre els mateixos efectes per a l’exercici de 2021.

A conseqüència de l’alarmant crisi energètica en conjunció amb els efectes del conflicte a Ucraïna, per mitjà de l’article 65 del RDL 20/2022, de 27 de desembre, als efectes de determinar la concurrència de la causa legal de dissolució recollida en l’article 363.1.e) LSC, s’ha prorrogat la moratòria comptable durant un període de 3 exercicis, durant els quals no es tindran en compte les pèrdues dels exercicis 2020 i 2021, que no es computaran fins al tancament de l’exercici que s’iniciï en l’any 2024.

Per contra, la suspensió de la causa de dissolució per pèrdues no afectarà les pèrdues que resultin dels exercicis de 2022, 2023 o 2024; en aquest cas, si el resultat de l’exercici deixa reduït el patrimoni net a una quantitat inferior a la meitat del capital social, s’apreciarà la concurrència de la causa legal de dissolució i es requerirà l'actuació dels òrgans d’administració en els termes que preveu expressament la Llei de Societats de Capital i es reconeixerà al soci l’acció que se li reserva per sol·licitar la dissolució d’acord amb l’article 365 LSC, excepte si s’augmenta o es redueix el capital social en la mesura suficient per salvar la causa legal de dissolució.

La pròrroga respon, segons l’executiu, a la voluntat d'evitar la liquidació d’empreses que poden resultar viables en unes condicions de funcionament de mercat normals, i d'intentar reduir l’impacte econòmic dels efectes que s’arrosseguen de la crisi sanitària.

 

Raquel Álvarez Carrasco

Advocada responsable Àrea Dret Civil i Mercantil del Departament Jurídic de PIMEC

ralvarez@pimec.org

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.