Reial decret 629/2022, de 26 de juliol, de reforma del reglament d’estrangeria

29 juliol 2022

El Reial decret llei 629/2022, en un article únic duu a terme la modificació del Reglament de la Llei Orgànica 4/2000, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, després de la seva reforma per la Llei Orgànica 2/2009, aprovada pel Reial decret 557/2011, de 20 d’abril.

L’objectiu que persegueix la reforma és, de forma àgil, fer front als creixents desajustos del mercat de treball espanyol associats a l’escassedat de mà d’obra des de l’àmbit migratori. Per tant, persegueix facilitar la incorporació al mercat laboral de les persones que es troben en territori espanyol i, les modificacions es poden recollir en tres blocs:

 

 1. ESTUDIANTS

En primer lloc, s’ha millorat considerablement la normativa per tal de poder facilitar i afavorir la permanència de les persones estudiants, incrementant així les seves possibilitats de poder treballar i, a la vegada, atraient talent internacional. La nova redacció del text legal, mitjançant l’autorització d’estada per estudis, permet:

 • Que les persones estudiants puguin compaginar feina (per compte propi i aliè) i formació sempre que la feina sigui compatible amb els estudis realitzats (que hauran de ser superiors, de formació reglada per a l’ocupació o destinada a l’obtenció d’un certificat de professionalitat, o una formació per a l’obtenció de certificat d’aptitud tècnica o habilitació professional necessària per a l’exercici d’una ocupació específica) i no superi les 30 hores setmanals.
 • Elimina les restriccions anteriorment imposades a les persones estudiants al mercat laboral un cop finalitzats els estudis. Fins ara, per tal de poder obtenir el permís de treball, prèviament era necessari haver realitzat una estada de 3 anys a Espanya.

 

 1. ARRELAMENT I REAGRUPACIÓ FAMILIAR

En segon lloc, s’ha dut a terme una actualització de les figures d’arrelament i reagrupació familiar.

En el cas d’arrelament laboral, podran obtenir una autorització els estrangers que acreditin la permanència continuada a Espanya durant un període mínim de dos anys, sempre que no tinguin antecedents penals a Espanya i al seu país d'origen o al país o països on hagi residit durant els darrers cinc anys, que demostrin l'existència de relacions laborals la durada de les quals no sigui inferior a sis mesos, i que es trobin en situació d'irregularitat en el moment de la sol·licitud. En aquest sentit, s’ha creat una nova modalitat d’autorització que fomenta la lluita contra l’economia submergida, mitjançant l’acreditació de 6 mesos de treball irregular.

En referència a l’arrelament social:

 • El contracte que es presenti per a sol·licitar l’autorització no serà valorat per la seva durada sinó per la seva adequació al Salari Mínim Interprofessional (SMI).
 • En aquells casos en els quals quedi acreditat que hi ha persones menors a càrrec, el contracte podrà ser de com a mínim 20 hores.
 • Es flexibilitza la possibilitat de presentar diversos contractes.

S’ha creat una nova figura, l’arrelament per formació. A aquelles persones migrades que han estat a Espanya de forma continuada durant un període mínim de dos anys, se’ls concedirà una autorització de residència per un període de 12 mesos (que podrà ser prorrogada per 12 mesos més) si es comprometen a realitzar una formació reglada per a l’ocupació o a obtenir un Certificat de Professionalitat o formació conduent a l’obtenció de certificació d'aptitud tècnica o habilitació professional necessària per a l’exercici d’una ocupació específica.

Reagrupació familiar

La nova redacció del text legal ha creat un règim propi per als familiars de ciutadans espanyols que tenen la intenció de mantenir a Espanya la seva unitat familiar. S’han flexibilitzat els requisits de reagrupació familiar per a aquells supòsits en els quals els afectats són menors estrangers o persones amb discapacitat o en situacions de vulnerabilitat.

 

 1. GESTIÓ DE LA MIGRACIÓ REGULAR

I, per últim, la reforma ha proporcionat millores en la migració regular i en la seva gestió. Per una banda, el nou text estableix mesures de reforç a la migració regular, incorporant tres grans novetats:

 • Racionalització dels requisits exigits a les persones treballadores autònomes procedents de tercers països.
 • Millora dels tràmits de contractació a origen mitjançant la incorporació automàtica al Catàleg d’Ocupacions de Difícil Cobertura d’aquells llocs de feina que pertanyen a sectors econòmics que es determinen per acord de la Comissió Delegada d’Assumptes Econòmics a proposta del Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions.
 • Reducció de terminis per la gestió de l’oferta de treball en el portal dels Serveis Públics d’Ocupació.

A més, la nova reforma, realitza una millora del model de migració circular, proporcionant una major estabilitat a persones treballadores i empreses i, reduint a la vegada, les càrregues administratives.

La reforma, també incorpora millores en la gestió administrativa mitjançant la reducció de càrregues i mitjançant la creació d’una nova figura: la Unitat de Tramitació d’Expedients d’Estrangeria (UTEX). Aquest fet permetrà agilitzar tràmits, avançar cap a la finestreta única i homogeneïtzar l’aplicació de la normativa d’estrangeria a tots els territoris. La reforma també introdueix millores en la tramitació en Oficines Consulars.

El decret entrarà en vigor als vint dies de la publicació al Butlletí Oficial de l’Estat, excepte el previst en l’apartat novè, mitjançant el qual se suprimeixen els articles que integren el capítol IV “Residència temporal i treball per compte aliena de durada determinada” que entrarà en vigor un any després de la publicació en el Butlletí Oficial de l’Estat.

 

Més informació: iruedas@pimec.org

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.