Reial decret 333/2023, de 3 de maig, pel qual es modifica el reial decret 1615/2009, de 26 d’octubre, pel qual es regula la concessió i la utilització del distintiu “igualtat a l'empresa”

19 maig 2023

El Reial decret 1615/2009, de 26 d'octubre, pel qual es regula la concessió i la utilització del distintiu «Igualtat a l'Empresa», té per objecte desenvolupar reglamentàriament l'article 50 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, que va disposar la creació d'un distintiu empresarial en matèria d'igualtat per reconèixer aquelles empreses que destaquin per l'aplicació de polítiques d'igualtat de tracte i d'oportunitats amb les treballadores i els treballadors.

Pel que fa als requisits generals per a la concessió del distintiu "Igualtat a l'Empresa", en primer lloc, s'estableixen dos grups d'entitats o empreses candidates en funció de l'obligatorietat d'elaborar i aplicar un pla d'igualtat, amb requisits comuns i específics per a cada grup. S'estableix el requisit de comptar amb un pla d'igualtat, d'acord amb el que estableix el Reial decret 901/2020, de 13 d'octubre, i, per a les empreses no obligades a elaborar un pla d'igualtat, tenir mesures d'igualtat dipositades al registre i al dipòsit de convenis i acords col·lectius de treball i plans d'igualtat o, si s'escau, comptar amb un pla d'igualtat voluntari d'acord amb el Reial decret 901/2020, de 13 d'octubre.

S'exigeix la presentació d'un informe de seguiment o avaluació que comprengui un període mínim de dos anys, així com comptar amb protocols per a la prevenció de l'assetjament sexual i per raó de sexe, d'acord amb el que estableix l'article 48 de la Llei orgànica 3 /2007, de 22 de març i en l’article 12 de la Llei Orgànica 10/2022, de 6 de setembre, de garantia integral de la llibertat sexual.

Es reforça el paper de la representació legal de les persones treballadores, exigint la presentació d'una declaració de suport signada per la majoria d'aquesta representació o, si no n'hi ha, per la majoria de la plantilla.

En el supòsit de les entitats o empreses candidates que tinguin l'obligació d'elaborar i aplicar un pla d'igualtat, s'estableix l'obligació que aquelles que no puguin formular compte de pèrdues i guanys abreujats i que tinguin consell d'administració n'hagin d'acreditar una presència equilibrada de dones i homes en el consell d'administració, de manera que les persones de cada sexe no superin el seixanta per cent ni siguin menys del quaranta per cent. Les empreses que no compleixin i optin a obtenir el distintiu, han de comptar amb una presència mínima de dones en el consell d'administració del 30%, i disposaran d'un termini màxim de tres anys comptats des de l'entrada en vigor del Reial decret per assolir el 40%.

En relació amb els criteris de valoració, s'adapten a l'actual normativa, valorant-se la implantació, el seguiment, l'avaluació i els resultats de les mesures contingudes en els plans d'igualtat o en les polítiques d'igualtat, el seu caràcter integral, l'aplicació de mesures d'acció positiva, la implantació, el seguiment i l'avaluació del protocol contra l'assetjament sexual i per raó de sexe, la desagregació per sexe de les dades i l'evolució i el grau d'implantació de les mesures d'igualtat i de la situació de les dones i els homes a la plantilla.

La concessió del distintiu "Igualtat a l'Empresa" tindrà una vigència inicial de cinc anys, entenent-se que la primera anualitat es complirà l'últim dia hàbil del mes de març següent havent d'haver transcorregut almenys un any des de la publicació de la seva concessió al "Butlletí Oficial de l'Estat".

Abans d'expirar el període de vigència, l'empresa o entitat distingida podrà sol·licitar la pròrroga de la concessió del distintiu "Igualtat a l'Empresa".

El Ministeri d'Igualtat, mitjançant l'Institut de les Dones O.A., mantindrà un Registre públic de les concessions, les renovacions, les renúncies voluntàries, les suspensions i les revocacions d'aquest distintiu empresarial.

El Reial decret ha entrat en vigor el passat divendres dia, 19 de maig de 2023.

Si teniu qualsevol dubte o esteu interessats a sol·licitar el distintiu “Igualtat a l'Empresa” podeu contactar amb el Departament jurídic de PIMEC https://www.pimec.org/ca/serveis-digualtat.

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.