Registre retributiu i auditoria retributiva: el 14 d'abril entra en vigor l'Auditoria Retributiva!

27 març 2021

El proper 14 d'abril entra en vigor el Reial Decret 902/2020, d'igualtat retributiva entre dones i homes.

Les grans novetats són:

  1. Accés a la informació- transparència retributiva.
  2. Valoració de llocs de treball.
  3. Registre retributiu vs. Auditoria retributiva.
  4. Negociació col·lectiva.

L'Auditoria retributiva i el Registre retributiu són dues obligacions independents i diferents: el registre retributiu és obligatori des de l'any 2019 per a totes les empreses, i l'auditoria retributiva entra en vigor a partir del proper 14 d'abril.

D'acord amb l'anterior, a partir del proper 14 d'abril totes les empreses que elaborin un Pla d'Igualtat (obligatori o voluntari) hauran de fer una AUDITORIA RETRIBUTIVA.

L’auditoria retributiva implica l’obligació de realitzar una diagnosi de la situació retributiva a l’empresa basada en dos aspectes:

  • D’una banda, una avaluació o valoració de llocs de treball sense biaix de gènere, aplicant a aquests efectes sistemes de valoració de llocs de treball de tipus analític.
  • De l'altra, una anàlisi d’altres factors que incideixen en les diferències retributives, com ara les deficiències o desigualtats en el disseny o ús de les mesures de conciliació i corresponsabilitat a l’empresa o les dificultats de promoció professional o econòmica derivades de factors com les actuacions empresarials discrecionals en matèria de mobilitat o les exigències de disponibilitat no justificades.

L’auditoria retributiva ha d’integrar una diagnosi de la situació retributiva a l’empresa així com l’establiment d’un pla d’actuació per a la correcció de les desigualtats retributives, amb fixació d’objectius, actuacions concretes, cronograma i persona o persones responsables de la seva implantació i seguiment.

Es precisa igualment que el pla d’actuació ha d’incloure un sistema de seguiment i implementació de millores a partir dels resultats obtinguts.

Des de l'any 2019, totes les empreses, independentment del nombre de persones treballadores, han de tenir un REGISTRE RETRIBUTIU de tota la plantilla, incloent-hi el personal directiu i alts càrrecs, desglossat per sexe, per cada grup professional, categoria professional, nivell, lloc de treball o qualsevol altre sistema de classificació professional aplicable a l’empresa.

Aquest registre ha de referir-se a la mitjana aritmètica i a la mediana dels salaris, els complements salarials i les percepcions extrasalarials, especificat de manera diferenciada per cada tipus de percepció econòmica indicada.

A les empreses que elaborin plans d’igualtat caldrà dur a terme un registre retributiu amb dades addicionals, incloent-hi les mitjanes aritmètiques i les medianes de les agrupacions de llocs d’igual valor a l’empresa, malgrat que pertanyin a diferents apartats de la classificació professional, desglossades per sexe i per cada tipus de percepció econòmica.

Es reconeix el dret de les persones treballadores a accedir al contingut íntegre del registre salarial a través de la representació legal dels treballadors i treballadores a l’empresa. Quan no existeixi aquesta representació legal, les persones treballadores podran sol·licitar directament l’accés al registre, per bé que en aquests casos la informació a facilitar per l’empresa es limitarà a les diferències percentuals que existissin en les retribucions mitjanes d’homes i dones, que també hauran d’estar desglossades en atenció a la naturalesa de la retribució i el sistema de classificació professional aplicable.

La representació legal de les persones treballadores s'haurà de consultar, amb una antelació mínima de 10 dies, amb caràcter previ a l’elaboració del registre o quan aquest sigui objecte de modificació.

En el cas d’empreses que elaborin auditories retributives en el marc d’un pla d’igualtat, el registre haurà d’incloure una justificació quan la mitjana aritmètica o la mediana de les retribucions totals a l’empresa de les persones treballadores d’un sexe sigui superior a les de l’altre en, almenys, un 25%.

Per a més informació sobre com adaptar-vos a la nova normativa, podeu adreçar-vos al departament jurídic de PIMEC: Itziar Ruedas iruedas@pimec.org

Consulta els nostres serveis en politica retributiva

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.