Recomanacions per a les empreses davant del coronavirus

13 març 2020

Davant la situació d’emergència internacional declarada per l’Organització Mundial de la Salut (OMS) com a conseqüència de la propagació del coronavirus, i per tal de donar resposta a les situacions de temàtica laboral, les empreses han d’implementar mesures preventives per evitar el contagi de la plantilla i per reduir en la mesura que sigui possible l’impacte que aquesta malaltia pugui tenir.

Per aquest motiu, es recomana l’elaboració d’un protocol d’actuació laboral intern en el qual s’estableixi la manera de procedir, així com les diferents mesures a adoptar en funció de l’afectació particular a l’empresa.

 

Exemples del que pot contenir el protocol:

  • Implementació de mesures d’informació i formació en matèria de prevenció de riscos laborals de tota la plantilla, proporcionant informació sobre mesures higièniques i proporcionant mesures de protecció individuals i col·lectives que en cada cas es determinin necessàries (es pot comptar amb l’ajuda del Servei de Prevenció per tal de detectar també situacions de risc especials).

  • Implementació de mesures que ajudin a la conciliació de la vida laboral i familiar, tals com la possibilitat de fer teletreball, així com atenció de les peticions d’adaptació de jornada en virtut de l’article 34.8 de l’Estatut dels Treballadors.

  • Establiment d’un canal intern d’informació per traslladar a les persones treballadores les pautes que puguin anar indicant les autoritats competents (ministeris o l’OMS), així com possibilitar fer consultes per part d’aquestes.

 

Coordinació de l’activitat preventiva amb contractistes i ETT

Si una persona treballadora és sospitosa de patir coronavirus:

  • Confinament al seu domicili i posada en coneixement d’aquesta circumstancia a les autoritats (telèfon 061).

  • Si el nivell d’absentisme és tal que no permet funcionar amb normalitat, o autoritat sanitària acorda el tancament del centre de treball, implementació de mesures organitzatives alternatives (distribució de la jornada irregular, bosses horàries, etc.) o mesures de suspensió/reducció de jornada temporals.

 

Revisió de la política de desplaçaments i reunions d’empresa, i considerar la repatriació d’aquelles persones desplaçades a zones declarades per les autoritats com de risc.