Publicat el conveni col·lectiu de treball del sector de la neteja d’edificis i locals de Catalunya

23 maig 2023

Avui s’ha publicat al DOGC (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya) el Conveni Col·lectiu de treball del sector de la neteja d’edificis i locals de Catalunya, amb vigència fins al 31 de desembre de 2025.   

D’entre els canvis més rellevants podem destacar: 

  • Conveni Col·lectiu per a 4 anys, de 2022 a 2025. 

  •  Increments salarials: per desembre de 2022 un 1,5% amb efectes retroactius a 1 de desembre de 2022, per l’any 2023 un 3%, per l’any 2024 un 2,5%., per l’any 2025 un 3,25%.  

  • A partir de l’1 de gener de 2025, es redueix la jornada anual en 8 hores, passant a un total de 1792 hores.   

  • S’estableix una llicència retribuïda de 3 dies per acompanyament de cònjuge, pares o fills majors de 16 anys, per tractaments de quimioteràpia i radioteràpia en centre sanitari, amb preavís de 2 dies hàbils i justificació. En el supòsit que una normativa posterior estableixi un permís de la mateixa naturalesa, aquests tres dies de llicència quedaran absorbits. 

  • Es modifica la previsió relativa a la pòlissa d’assegurances d’accidents, i queda redactada per a totes les províncies de la següent forma: “Les empreses han de concertar amb una entitat asseguradora de la seva elecció una pòlissa a favor de totes les persones treballadores de la seva plantilla de personal en virtut de la qual es garanteixi que, en cas de mort o incapacitat permanent en els graus d'absoluta o de gran invalidesa, derivades d'accident de treball (inclòs in itinere), percebran una indemnització de 7.500 euros. En el cas de mort, les persones treballadores podran designar el beneficiari d'aquesta indemnització, o en tot cas, serà la persona a qui correspongui legalment.” 

  • El present Conveni entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al DOGC. No obstant la revisió salarial es durà a terme a partir de l'entrada en vigor si bé amb efectes retroactius des de l'1 de desembre del 2022. L'abonament dels endarreriments, es produirà en la nòmina del mes següent al de la data de publicació en el Diari corresponent.  

 

Pots consultar la publicació aquí  

  

 Més informació: apages@pimec.org 

 

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.