Publicades les bases per ajuts a agrupacions d’empreses a la indústria alimentària

10 agost 2022

Després que el govern central anunciés al febrer els objectius i les línies d’actuació del Projecte Estratègic Tractor (PERTE) del sector Agroalimentari, dins el marc del fons Next Generation EU (NGEU), recentment s’ha publicat l’Ordre de Bases que regularà els futurs ajuts al sector al Boletín Oficial del Estado (BOE).

Per les característiques dels ajuts, no es tracta d’una línia a l’abast de les pimes, i caldrà que aquestes s’agrupin i s’associïn amb grans empreses o entitats per a estar preparades de cara a les convocatòries dels propers mesos.

Per això, des de PIMEC reclamem reorientar aquesta mesura per tal que les empreses de més petita dimensió es puguin beneficiar, sobretot les del sector primari que dediquen la seva activitat a la distribució i la logística alimentàries.

 

Beneficiaris: S’ha de constituir com a beneficiari una agrupació d’empreses o entitats amb el següents requisits:

 • Entitats constituïdes a territori espanyol com a societats mercantils privades, societats cooperatives o societats agràries de transformació (SAT).
 • Amb activitat als capítols de CNAE 10, 11, o 12 (fabricació d’aliments, begudes o tabac), així com en activitats afins com poden ser l’envasat, manipulació o conservació d’aliments o begudes.
 • No s’admeten les activitats del sector primari, ni tampoc de la distribució alimentària, la logística ni hotels, bars o restaurants (Horeca).
 • Les entitats han d’estar implantades en almenys 2 comunitats autònomes.
 • Cal un mínim de 6 entitats dins l’agrupació beneficiària, de les quals almenys 1 serà una gran empresa i almenys 4 pimes, o bé, si no hi ha cap gran empresa, almenys 2 empreses han de ser mitjanes (50-250 treballadors).

Activitats elegibles: L’agrupació d’empreses haurà de presentar un projecte tractor que es desenvolupi en almenys 2 dels següents 3 eixos prioritaris del PERTE, cadascun d’ells dotat d’accions obligatòries i voluntàries, individuals i conjuntes:

 • Competitivitat: Les entitats hauran de desenvolupar accions individuals en àmbits com l’automatització de processos, la sensorització, la robòtica i altres. També hauran de plantejar accions conjuntes en matèria de digitalització.
 • Sostenibilitat: S’exigeix que les empreses despleguin de manera individual accions d’estalvi energètic i rebaixa del consum de recursos, més opcionalment també en la implantació d’energies renovables, la depuració d’aigua, etc. A nivell conjunt, s’espera que les empreses treballin plegades en la gestió ambiental i la mesura i rebaixa de la petjada ambiental.
 • Traçabilitat i Seguretat alimentària. Aquest eix inclou per a totes les agrupacions el compromís de dissenyar i implantar un pla integral de traçabilitat i seguretat alimentària (PITSA).

Tipus de Projectes: Dins les accions abans esmentades, l’Ordre de Bases preveu els següents tipus de projectes tractors a desenvolupar per part de l’agrupació:

 • Projectes de recerca, desenvolupament i innovació, tant en nous productes com en nous processos.
 • Projectes d’innovació en sostenibilitat i eficiència energètica.

Pressupost:

 • Cada projecte tractor comptarà amb un pressupost mínim de 15.000.000 €, fet que obliga les pimes a col·laborar amb grans empreses i entitats. També s’estableixen imports màxims d’ajut segons el tipus de projecte.
 • Cap membre de l’agrupació podrà rebre més del 15% del pressupost previst i un mínim del 30% dels fons s’hauran de destinar a pimes.

Forma d’Ajut:

 • Es preveu l’ajut en forma de préstec, subvenció o una combinació d’ambdós, a concretar a les futures convocatòries vinculants.
 • Els préstecs tindran una durada de 10 anys, amb 3 de carència, amb un interès equivalent a l’EURIBOR anual.
 • En el cas de les subvencions, s’estableixen uns llindars màxims de finançament segons el tipus de projecte i d’empresa, que varien entre el 30% per a empreses no pime i projectes d’eficiència energètica i el 70% per a projectes de recerca industrial de pimes.
 • Es preveu un únic pagament als beneficiaris un cop publicada la resolució de la convocatòria.

Calendari:

 • Un cop publicades aquestes bases, als propers mesos esperem que es publiquin al BOE les convocatòries vinculants.
 • Les accions a desenvolupar es podran dur a terme des de la presentació de la sol·licitud a cada convocatòria i fins el 30 de juny del 2025.

 

Per a més informació, podeu contactar amb Jacint Soler (jsoler@pimec.org)

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.