Publicada la resolució d'ajuts per a l'enfortiment de l'activitat comercial en zones turístiques

06 juliol 2022

Finalitat de les subvencions: finançar el desenvolupament de plans i projectes de dirigits a la introducció de millores a les zones comercials turístiques, incloses actuacions en l’àmbit de les noves tecnologies,  millora de l’eficiència energètica, processos eficients mediambientalment i reciclat de residus, formació de personal, una firma digital integrada adaptada als visitants estrangers i l’adaptació de l’espai públic per a millorar l’accessibilitat i la mobilitat.

 

Persones beneficiàries: Poden acollir-se a les ajudes establertes en aquesta ordre les següents entitats locals que compleixin criteris de 25.000 pernoctacions l’any, que tinguin més del 30% d’habitatges de segona residència o que el percentatge de treballadors afiliats a la seguretat social als CNAEs 45, 46 i 47 sigui superior al 7%:

a)       Els municipis, representats pels seus ajuntaments respectius, de més de 20.000 habitants.

b)      Les províncies i illes a través de les disputacions provincials i forals, els cabildos i consells insulars quan el projecte estigui destinat a poblacions d’entre 5.000 i 20.000 habitants.

c)       Exclusivament aquelles CCAA uniprovincials i sense cabildos ni consells, els ajuntaments de menys de 5.000 habitants.

d)      Els municipis que tenen menys de 5.000 habitants, però que la superin tenint en compte la població flotant, complint amb el que estableix el punt primer, lletra d) de la resolució.

 

Quantia: La present convocatòria presenta una dotació pressupostària de 29.380.000 €.

La intensitat de l’ajuda a concedir segons les bases reguladores serà del 60% com a mínim i del 100% com a màxim sobre el pressupost del projecte que s’hagi considerat finançable, fins a un màxim de subvenció de 2.000.000 €.


Terminis: Les candidatures es podran presentar en el termini d’un mes, contant des del dia següent a la data de publicació d’aquest extracte de la convocatòria, és a dir, des del 6 de juliol de 2022 fins al 6 d’agost de 2022.

La sol·licitud s’ha de realitzar de manera electrònica a través de la seu electrònica del ministeri.

 

Enllaços d’interès

Convocatòria: https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/05/pdfs/BOE-B-2022-21978.pdf

Bases reguladores: https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/22/index.php?e=5250

 

Més informació: rcarbo@pimec.org

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.