Publicada l’Ordre de bases de subvencions per a projectes pilot de jornada de 4 dies a PIMES industrials

19 desembre 2022

El 16 de desembre es va publicar, al BOE, l’Ordre ICT/1238/2022, de 9 de desembre, per la qual s'estableixen les bases reguladores de subvencions per a l'impuls de la millora de la productivitat en petites i mitjanes empreses industrials a través de projectes pilot de reducció de la jornada laboral.

La convocatòria que té per objecte el finançament de projectes pilot d'innovació en matèria d'organització empresarial que permetin millorar la productivitat de les pimes industrials que incorporin, entre altres, mesures destinades a la reducció de les jornades laborals sense reducció salarial i sempre que no concorri alguna causa d’exclusió a subvencions.

A aquests efectes, s'entendrà que el sol·licitant desenvolupat, per més de 3 anys, una activitat industrial si les activitats per a les quals sol·licita l’ajut s'enquadren a les activitats incloses a l'annex I de l’ordre que podeu consultar al següent enllaç.

Aquests projectes hauran d’incorporar, com a mínim, els següents elements:

 • Compromís empresarial de reducció de la jornada laboral ordinària a temps complet que reflecteixi una reducció mínima del 10% de la jornada en còmput setmanal, durant un mínim de dos anys. En cap cas, aquest compromís pot afectar a les retribucions salarials que corresponguin al 100% de jornada.
 • S’ha de garantir que el nombre de dones participants sigui igual que el percentatge existent en la plantilla amb un màxim de desviació, respecte al percentatge de gènere en la plantilla, del 10%.
 • Mesures organitzatives o formatives per optimitzar el temps de treball que cal implementar durant tota la durada del projecte pilot i que redundin en la millora de la productivitat de l'empresa.
 • Indicadors que mesurin la millora de l'evolució de la productivitat del treball a l'empresa o centre de treball, que seran avaluats periòdicament.

 

Les persones treballadores afectades pel projecte pilot haurà de ser, com a mínim, el 30% del total de treballadors/es en el cas de pimes fins a 20 treballadors/es, i un 25% en les de 21 a 249 treballadors/es. Pel còmput del total es tindrà en compte a totes les persones treballadores de l'empresa sigui quina sigui la forma de contractació laboral, incloses les persones amb contractes fixos discontinus i amb contractes de durada determinada. Així mateix, les persones amb contracte a temps parcial es computaran com una persona més, amb independència del nombre d’hores de treball.

Aquesta reducció de jornada ha de ser acordada, de conformitat amb les normes de l’article 41.4 de l’Estatut dels Treballadors i prèviament a la sol·licitud de l’ajuda, amb la representació legal de les persones treballadores, amb els sindicats més representatius del sector o amb la comissió adhoc que puguin designar les persones treballadores de l’empresa.

Les despeses subvencionables, prèvia acreditació i justificació en criteris d’eficiència, necessitat i economia i a realitzar-se en els 12 mesos des de la concessió, d’aquests projectes podran ser:

 • Els costos salarials del personal afectat per la reducció de la jornada laboral que l’empresa hagi de suportar (part proporcional)
 • Despeses de contractació dels serveis de formació relativa a l'optimització del temps de treball dels treballadors afectats a la implementació del projecte pilot.
 • ·Despeses de contractació de serveis externs d'assessorament per al disseny o redisseny de processos afectats pel projecte pilot i directament vinculats a la producció de béns i serveis de l'empresa, o costos de personal implicat vinculat a aquestes funcions.

 

El finançament màxim de cada projecte pilot serà de 200.000 €, amb les següents limitacions segons la tipologia de despesa:

 • Per costos salarials de personal s’estableix un topall de 150.000 € segons el següent detall:

Núm. d'empleats de l'empresa

Subvenció assignada

Fins a 10 persones.

90% de la despesa de personal suportada per l'empresa a conseqüència de la reducció de la jornada durant el primer any.

Entre 11 i 52 persones.

80% de la despesa de personal suportat per l’empresa a conseqüència de la reducció de la jornada durant el primer any.

Entre 53 i 249 persones.

75% de la despesa de personal suportada per l'empresa a conseqüència de la reducció de la jornada durant el primer any.

 

 • Per costos de formació, fins al 100 % de la despesa justificada.
 • Per costos de col·laboracions externes i personal intern, fins al 80% de la despesa justificada.

 

Podran acollir-se als ajuts establerts en aquesta ordre les societats que, de conformitat amb el Reglament UE 651/2014, tinguin consideració de petites i mitjanes empreses, amb personalitat jurídica pròpia legalment constituïdes a Espanya i degudament inscrites al registre corresponent, que no formin part del sector públic i que desenvolupin una activitat industrial:

 • Són PIME aquelles que ocupen a menys de 250 persones i el volum de negocis anual no supera els 50 milions d’euros (o el balanç no supera els 43 milions d’euros).
 • Són petites empreses les que ocupen a menys de 50 persones i el volum de negocis o el balanç, ambdós anuals, no superen els 10 milions d’euros.
 • Són microempreses les que ocupen a menys de 10 persones i el volum de negocis o balanç, ambdós anual, no supera els 2 milions d’euros.

 

El termini de presentació de les sol·licituds s’establirà a la corresponent convocatòria, encara pendent de publicació, però es preveu un màxim de 2 mesos I el procediment d’atorgament serà la concurrència competitiva. En tot cas, les sol·licituds i notificacions es trametran electrònicament i a falta de resolució, en un termini de 6 mesos des de la presentació de la sol·licitud, s’haurà d’entendre desestimada.

 

Quedem a la vostra disposició per a qualsevol dubte o aclariment.

Per més informació: Jonatan Guitart – jguitart@pimec.org

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.