Publicació de l’Acord de la Comissió Negociadora del Conveni col·lectiu de treball del sector de la indústria siderometal·lúrgica de la província de Barcelona per als anys 2018 - 2019

26 febrer 2019
El Departament Jurídic t’informa de les novetats relacionades amb l’acord pres per la Comissió Negociadora del Conveni col·lectiu de treball del sector de la indústria siderometal·lúrgica de la província de Barcelona per als anys 2018 i 2019.

El passat 18 de febrer de 2019 es va publicar l’acord de la Comissió Negociadora del conveni col·lectiu de la indústria siderometal·lúrgica de la província de Barcelona, en virtut del qual s’actualitzen quatre aspectes de l’esmentat conveni d’acord amb les novetats laborals previstes per enguany.

En primer lloc, s’actualitza la retribució dels contractes per a la formació, tenint en compte que el Reial Decret 1462/2018, de 21 de desembre, fixa el salari mínim interprofessional per a l’any 2019 en 900 euros mensuals i 12.600 euros anuals.

Així, a partir del 2019, els imports dels salaris per als contractes formatius de primer i segon any, d’acord amb la nova normativa, seran els següents:

Contractes

Operaris/àries

Salari/Conveni Euros/mes

Pagues extres euros/paga

Total any 2019

C. Formació 1r any

900,00

900,00

12.600,00

C. Formació 2n any

900,00

900,00

12.600,00

Empleats/ades

 

 

 

C. Formació 1r any

900,00

900,00

12.600,00

C. Formació 2n any

900,00

900,00

12.600,00

 

En segon lloc, s’acorda incorporar una Disposició Transitòria 3a per tal d’actualitzar els imports salarials per als contractes no vinculats a contractes formatius de l’anterior grup professional 8 del Conveni de 2016-2017, que s’hagin celebrat durant l’any 2017 i l’any 2018 amb anterioritat al 31 d’octubre de 2018, d’acord amb les següents quantitats:

Any 2017:

Grup Prof.

Divisió Funcional

Salari Conveni Euros/mes

Pagues extres Euros/mes

Total any 2018 Euros/any

8

Operaris/àries

 

 

 

Ajudant 16 anys

917,61

917,61

12.846,58

Ajudant 17 anys

959,39

959,39

13.431,47

Empleats/ades

 

 

 

Aspirant 16 anys

913,21

913,21

12.785,00

Aspirant 17 anys

945,76

945,75

13.240,58

 

Any 2018:

Grup Prof.

Divisió Funcional

Salari Conveni Euros/mes

Pagues extres Euros/mes

Total any 2018 Euros/any

8

Operaris/àries

 

 

 

Ajudant 16 anys

940,55

940,55

13.167,74

Ajudant 17 anys

983,37

983,37

13.767,26

Empleats/ades

 

 

 

Aspirant 16 anys

936,04

936,04

13.104,62

Aspirant 17 anys

969,39

969,39

13.571,59

 

En tercer lloc, s’adequa la regulació de la modalitat de jubilació parcial amb contracte de relleu, continguda a l’article 29.g) del Conveni, d’acord amb el que disposa l’article 1 del Reial Decret Llei 20/2018.

Així, es podrà seguir aplicant la regulació normativa establerta per a la modalitat de jubilació parcial amb contracte de relleu vigent amb anterioritat a la normativa promulgada el 2011, la qual imposava unes condicions més estrictes per poder accedir a aquesta modalitat de jubilació, sempre que es compleixin els següents requisits:

  1. Que la pensió es pugui cobrar amb anterioritat al dia 1 de gener de 2023.
  2. Que la persona treballadora que sol·liciti la jubilació parcial realitzi de manera directa funcions que requereixin esforç físic o un alt grau d’atenció en tasques de fabricació, elaboració o transformació, així com en les de muntatge, posada en funcionament, manteniment i reparació de maquinària i equips industrials en empreses classificades com a indústria manufacturera.
  3. Que la persona treballadora que sol·liciti la jubilació parcial acrediti una antiguitat a l’empresa de, almenys, sis anys immediatament anteriors a la data de jubilació parcial.
  4. Que en el moment de la jubilació parcial, el percentatge de treballadors a l’empresa contractats de manera indefinida superi el 70% del total dels treballadors en plantilla.
  5. Que la reducció de la jornada de treball del jubilat sigui d’entre el 25 i el 67%, o del 80% en els supòsits en què la persona rellevista sigui contractada a jornada completa i de manera indefinida.
  6. Que existeixi una correspondència entre les bases de cotització del treballador rellevista i del jubilat parcial, de tal manera que la del treballador rellevista no podrà ser inferior al 65% de la mitjana de les bases de cotització corresponents als sis últims mesos del període de base reguladora de la jubilació parcial.
  7. Que s’acrediti un període de cotització de 33 anys en la data de la jubilació parcial.

Per últim, s’inclou un nou pacte complementari (en aquest cas, el 5è), en virtut del qual s’estableix la regulació de la jubilació forçosa de les persones treballadores, tot amb l’objectiu d’afavorir el relleu generacional.

En virtut d’aquest pacte complementari 5è, les empreses poden extingir el contracte de treball pel compliment, per part de la persona treballadora, de l’edat de jubilació fixada en cada cas en la normativa de Seguretat Social, sempre que es compleixin els següents requisits:

  1. La persona treballadora afectada per la mesura ha de complir els requisits exigits per la normativa per tenir dret al 100% de la pensió ordinària de jubilació en la seva modalitat contributiva.
  2. La mesura s’haurà de vincular amb objectius coherents de política d’ocupació, a través de la transformació de contractes temporals en indefinits, o de la contractació indefinida de nous treballadors.

 

Més informació:

 

Departament Jurídic

Estrella Rincón i Guillem Àngeles

Telèfon: 934.964.500

Correus electrònics: erincon@pimec.org i gangeles@pimec.org