Publicació de l’Acord de la Comissió Negociadora del Conveni col·lectiu de treball del sector del comerç del metall de la província de Barcelona per als anys 18-19

26 febrer 2019
El Departament Jurídic t’informa de les novetats relacionades amb l’acord pres per la Comissió Negociadora del Conveni col·lectiu de treball del sector del comerç del metall de la província de Barcelona per als anys 2018 i 2019.

El passat 18 de febrer de 2019 es va publicar l’acord assolit per part de la Comissió Negociadora del conveni del comerç del metall, en virtut del qual es determina quina ha de ser la retribució dels contractes per a la formació a les empreses que apliquen l’esmentat conveni.

L’objectiu d’aquest acord és el d’actualitzar la retribució dels contractes per a la formació establerta en l’annex núm. 1, grup 8 del referit conveni, tenint en compte que el Reial Decret 1462/2018, de 21 de desembre, fixa el salari mínim interprofessional per a l’any 2019 en 900 euros mensuals i 12.600 euros anuals.

Així, a partir del 2019, els imports dels salaris per als contractes formatius de primer i segon any, d’acord amb la nova normativa, seran els següents:

 

Grup professional

Categoria professional

Salari base Euros/mes

Pagues extres Euros/mes

Total any 2019 Euros/any

8

Cte. Formació 1r any

840,00

840,00

12.600,00

Cte. Formació 2n any

840,00

840,00

12.600,00

 

Més informació:

 

Departament Jurídic

Estrella Rincón i Guillem Àngeles

Telèfon: 934.964.500

Correu electrònic: erincon@pimec.org i gangeles@pimec.org