Publicació al BOE dels convenis col·lectius i de la normativa rellevant publicada el mes de desembre de 2018

07 gener 2019

El Departament Jurídic t'informa de les novetats publicades en els Diaris Oficials.

• Convenis col·lectius

Publicats al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE)

Resolució de 19 de novembre de 2018, de la Direcció General de Treball, per la qual es corregeixen errors, 1 d'agost de 2018, per la qual es registren i publiquen les taules salarials del personal docent en pagament delegat per a l'any 2018 del VI Conveni col·lectiu d'empreses d'ensenyament privat sostingudes totalment o parcialment amb fons públics. (BOE núm. 291, 3 de desembre de 2018)

Resolució de 23 de novembre de 2018, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica l'Acta de la Comissió Mixta d'Interpretació i Vigilància del Conveni col·lectiu estatal per a la indústria fotogràfica. (BOE núm. 299, 12de desembre de 2018)

Resolució de 23 de novembre de 2018, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica el Conveni col·lectiu del grup de marroquineria i similars de Madrid, Castella- La Manxa, La Rioja, Cantàbria, Burgos, Soria, Segòvia, Àvila, Valladolid i Palència. (BOE núm. 299, de 12 de desembre de 2018)

Resolució de 18 de desembre de 2018, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica el VI Conveni col·lectiu estatal d'empreses de treball temporal. (BOE núm. 313, de 28 de desembre de 2018)

• Normativa

Publicada al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE)

Resolució de 29 de novembre de 2018, de la Secretaria d'Estat de Funció Pública, per la qual s'estableix a l'efecte de còmput de terminis, el calendari dedia sense hàbils en l'àmbit de l'Administració General de l'Estat per a l'any 2019. (BOE núm. 298, d'11 de desembre de 2018)

Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.(BOE núm. 294, de 6 de desembre de 2018)

Reial decret 1462/2018, de 21 de desembre, pel qual es fixa el salari mínim interprofessional per a 2019. En compliment del mandat al Govern per a fixar anualment el salari mínim (BOE núm 312, de 27 de desembre de 2018)

Reial decret llei 28/2018, de 28 de desembre, per a la revaloració de les pensions públiques i altres mesures urgents en matèria social, laboral i d'ocupació. (BOE núm. 314 de 29 de desembre de 2018)

Ordre TMS/1426/2018, de 26 de desembre, per la qual es regula la gestió col·lectiva de contractacions en origen per a 2019. (BOE núm. 315 de 31 de desembre de 2018) 

Publicats en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC)

Ordre TSF/225/2018, del 21 de desembre, per la qual s'estableix el calendari de festes locals en la Comunitat Autònoma de Catalunya per a l'any 2019.

Publicats en el Butlletí Oficial de la província de Barcelona (BOPB)

Resolució de 5 de desembre de 2018, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de la Comissió Paritària del Conveni col·lectiu de treball del sector de la construcció i obres públiques de la província de Barcelona, relatiu al calendari laboral per a l'any 2019.

Publicats en el Butlletí Oficial de la província de Tarragona (BOPT)

Resolució de 10 de desembre de 2018, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'acord de la Comissió Paritària del calendari laboral per a 2019 del Conveni col·lectiu de treball del sector de la construcció, de la província de Tarragona, (codi de conveni núm. 43000145011994). (BOPT núm. 239/2018, 14 de desembre de 2018)

Si esteu interessats a rebre algun conveni podeu sol·licitar-lo al nostre Departament Jurídic i Laboral, Sra. Gemma Soro o Sra. Gemma Vila.

Més informació:                                                                           

Departament Jurídic

Mª Estrella Rincón Sanclemente

Telèfon: 93 496 45 00

Correu electrònic: erincon@pimec.org