Publicació al BOE del conveni col·lectiu de la indústria química

20 juliol 2021

Des del Departament Jurídic t'informem de la publicació al BOE (Butlletí Oficial de l’Estat), núm. 171, de 19 de juliol de 2021, del vintè conveni col·lectiu general de la indústria química, amb vigència fins al 31 de desembre de 2023.

T'adjuntem la publicació del BOE.

 

Contingut més rellevant del XX CGIQ

Durada de 3 anys (2021, 2022 i 2023)

 

Increments salarials:

Any 2021: 1%

Any 2022: 2%

Any 2023: 2%

L'increment de 2021 s'aplicarà a partir de juliol d'aquest any i els increments de 2022 i 2023, amb efectes a 1 de gener de cada any. S’introdueix una clàusula de revisió salarial per al període 2021-2023, per la diferència entre la suma dels IPC dels anys 2021, 2022 i 2023 i la suma dels increments pactats per als referits anys, sense efecte retroactiu.

 

Jornada màxima anual de 1.752 hores/any.

Es produeixen modificacions a conseqüència de les adaptacions legals en matèria de treball a distància, registre de jornada, igualtat i desconnexió digital, de les quals destaquem les següents:

 

Modificacions de redactat:

Treball a distància

La compensació econòmica i la dotació de mitjans es pactarà mitjançant acords individuals o col·lectius i, a falta d’acord, la compensació econòmica serà de 35€/mes per a persones treballadores a jornada completa i el 100% del treball a distància. En altres situacions, la part proporcional que correspongui.

 

Registre de jornada

Possibilitat d'implantació a nivell de grup d'empresa, empresa o centre de treball.

Possibilitat que els acords d'empresa sobre la matèria estableixin normes per a col·lectius específics (persones treballadores la prestació de les quals impliqui viatges a l'estranger i persones treballadores itinerants).

 

Igualtat

S'adapta el text del Conveni a un llenguatge inclusiu, així com als últims canvis legislatius en la matèria (Reial decret llei 6/2019, d'1 de març, de mesures urgents per a la garantia de la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes en l'ocupació).

 

Desconnexió digital

Nou article en què es preveu el dret a la desconnexió digital de les persones treballadores.

 

Jubilació obligatòria

A l'edat ordinària de jubilació, com a mesura de rejoveniment de plantilles.

 

Més informació:

Marc Bueno mbueno@pimec.org

 
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.