Pròrroga dels ERTO i mesures extraordinàries del RDL 24/2020

29 juny 2020

Aquest dissabte el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) va publicar el Reial Decret-Llei 24/2020 de mesures socials de reactivació de l’ocupació, de protecció del treball autònom i de competitivitat del sector industrial. A continuació, fem un resum dels detalls de la pròrroga dels ERTO i les mesures extraordinàries que inclou aquesta publicació.

 

ERTO

Expedients de força major (article 22 RD-L 8/2020).

 • La pròrroga només s’aplicarà als expedients de regulació temporal d’ocupació per causa de força major que hagin estat sol·licitats abans de l’entrada en vigor de la norma.
 • El període de vigència dels expedients serà fins al 30 de setembre de 2020.
 • S’hauran d’anar incorporant les persones treballadores afectades en les “mesures necessàries” per al desenvolupament de l’activitat.
  • En les reincorporacions es prioritzarà la reducció de jornada laboral.
 • Els contractes temporals (inclosos els formatius, de relleu i interinitat) suspesos per ERTO de força major s’entenen interromputs.

Expedients per causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció

 • Es manté el procediment de tramitació previst en l’article 23 del Reial Decret-Llei 8/2020, de 17 de març.
 • La tramitació d’expedients ETOP es podrà dur a terme mentre sigui vigent l’expedient de força major que el precedeixi.
  • Si l’expedient ETOP s’inicia un cop l’expedient de força major ha perdut vigència, la seva data d’efectes serà la de fi de l’expedient de força major.
 • Els contractes temporals (inclosos els formatius, de relleu i interinitat) suspesos per ERTO de força major s’entenen interromputs.
 • Els expedients ETOP tramitats i vigents amb anterioritat a la vigència de la norma seguiran sent vàlids i aplicables en els termes i període previstos en la comunicació final de l’empresa.
 • En el cas que es comuniqui la decisió final de l’expedient un cop hagi entrat en vigor la norma, s’haurà de tramitar en els 15 dies següents a la data de la decisió final de les mesures adoptades.

Prohibicions comunes durant la vigència dels expedients de força major i ETOP

No es podran fer hores extraordinàries ni establir noves externalitzacions de l’activitat   (directes o indirectes).

 • Es podran realitzar noves contractacions i/o externalitzacions en el cas que les persones treballadores no tinguin formació i/o capacitació per dur a terme les funcions necessàries. Per procedir, l’empresa haurà d’informar la representació legal de les persones treballadores.

La força major i les causes ETOP en què s’emparin els expedients vigents no podran ser justificatives per a l’extinció de contractes de treball i/o acomiadaments.

L’incompliment de les prohibicions pot ser constitutiu d’infracció i susceptible de sanció prèvia incoació d’expedient sancionador per part de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

Obligacions comunes als expedients de força major i ETOP

Es manté l’obligació de comunicar la renúncia total a l’autoritat laboral en el termini de 15 dies a comptar des de la data d’efectes de la renúncia.

Prèviament s’haurà d’informar el SEPE de la variació de les dades contingudes en la sol·licitud inicial d’accés a la prestació d’atur.

 • En tot cas s’haurà de comunicar al SEPE la finalització i/o variació de les mesures respecte de les persones afectades a mesura que es vagin reincorporant al treball efectiu i en proporció d’aquesta reincorporació, és a dir, la reincorporació total o parcial. Aquesta comunicació haurà de ser prèvia a l’efectivitat de la modificació.

La renúncia a l’expedient comporta, des de la seva data d’efectes, la renúncia de les exempcions de cotitzacions de la quota empresarial a la Seguretat Social.

Es manté l’obligació per part de l’empresa de notificar al SEPE, el mes vençut, els períodes d’activitat de les persones treballadores afectades pels expedients.

 • La comunicació s’haurà de fer previ informe de l’expedient i dies d’activitat, mitjançant fitxer .XML per mitjà de l’aplicació Certific@2 del SEPE.
 • En el cas de reducció de jornada s’hauran de dividir les hores treballades entre el nombre d’hores de jornada habitual i el resultat obtingut és el nombre de dies complets equivalents a l’activitat.

La declaració responsable, relativa a l’exempció de cotització de quotes empresarials de la Seguretat Social, i la renúncia a l’expedient s’hauran de realitzar mitjançant el sistema RED de la Seguretat Social.

En cas de gaudir de les exempcions de cotització de  quota empresarial de la Seguretat Social, hi haurà l’obligació relativa al manteniment del treball durant els 6 mesos posteriors a la vigència dels expedients. Aquesta obligació s’estén als expedients ETOP.

 • Per a les empreses que accedeixin a les exempcions per primer cop, el còmput d’aquests 6 mesos es comptarà a partir de la data d’entrada en vigor de la norma.

 

Mesures extraordinàries

Mesures en matèria de protecció d’atur

La protecció en matèria de prestació d’atur per a les persones treballadores afectades per expedients de regulació temporal d’ocupació es prorrogarà fins al 30 de setembre de 2020.

En el cas de les persones amb contracte fix discontinu i/o que realitzen treballs fixos en períodes de temps fixos i en dates certes, es prorrogarà la prestació d’atur fins al 31 de desembre de 2020.

Mesures en matèria de cotització i vinculades a ERTO de força major i ERTO per causes ETOP.

Expedients de força major, a partir del dia 1 de juliol de 2020

Empreses amb menys de 50 persones treballadores a 29 de febrer de 2020:

Empreses en situació de força major parcial:

 • Supòsits de reactivació de persones: Exempció del 60% de l’aportació empresarial a la cotització de Seguretat Social dels mesos de juliol, agost i setembre per a les persones que reiniciïn la seva activitat i segons períodes i percentatge de jornada treballada.
 • Supòsits de suspensió de l’activitat: Exempció del 35% de l’aportació empresarial a la cotització de Seguretat Social dels mesos de juliol, agost i setembre.

Empreses en situació de força major total:

 • Per a les persones que continuïn suspeses a 1 de juliol del 2020, i segons els seus períodes i percentatges de jornada, hi haurà una exempció del 70% de la quota empresarial de Seguretat Social.
 • En el mes d’agost l’exempció serà del 60%
 • En el mes de setembre l’exempció serà del 35%

Empreses amb 50 o més persones treballadores a 29 de febrer de 2020:

Empreses en situació de força major parcial:

 • Supòsits de reactivació de persones: Exempció del 40% de l’aportació empresarial a la cotització de Seguretat Social dels mesos de juliol, agost i setembre per a les persones que reiniciïn la seva activitat i segons períodes i percentatge de jornada treballada.
 • Supòsits de suspensió de l’activitat: Exempció del 25% de l’aportació empresarial a la cotització de Seguretat Social dels mesos de juliol, agost i setembre.

Empreses en situació de força major total:

 • Per a les persones que continuïn suspeses a 1 de juliol del 2020, i segons els seus períodes i percentatges de jornada, hi haurà una exempció del 50% de la quota empresarial de Seguretat Social
 • En el mes d’agost l’exempció serà del 40%.
 • En el mes de setembre l’exempció serà del 25%

Expedients per causes ETOP, a partir del dia 1 de juliol de 2020:

Empreses amb menys de 50 persones treballadores a 29 de febrer de 2020:

 • Supòsits de reactivació de persones: Exempció del 60% de l’aportació empresarial a la cotització de Seguretat Social dels mesos de juliol, agost i setembre per a les persones que reiniciïn la seva activitat i segons períodes i percentatge de jornada treballada.
 • Supòsits de suspensió de l’activitat: Exempció del 35% de l’aportació empresarial a la cotització de Seguretat Social dels mesos de juliol, agost i setembre.

Empreses amb 50 o més persones treballadores a 29 de febrer de 2020:

 • Supòsits de reactivació de persones: Exempció del 40% de l’aportació empresarial a la cotització de Seguretat Social dels mesos de juliol, agost i setembre per a les persones que reiniciïn la seva activitat i segons períodes i percentatge de jornada treballada.
 • Supòsits de suspensió de l’activitat: Exempció del 25% de l’aportació empresarial a la cotització de Seguretat Social dels mesos de juliol, agost i setembre.

Empreses que vegin impedit el desenvolupament de l’activitat per l’adopció de noves restriccions o mesures de contenció

Les empreses que sense poder desenvolupar la seva activitat per imposició de restriccions o mesures de contenció en cada un dels seus centres de treball que comportin l’autorització d’un nou expedient de força major, podran accedir, fins al 30 de setembre de 2020, als següents percentatges d’exoneració per a cada persona adscrita al/s centre/s de treball afectat/s:

Empreses amb menys de 50 persones treballadores a 29 de febrer de 2020:

 • Exoneració del 80% de l’aportació empresarial a la quota de Seguretat Social.

Empreses amb 50 o més persones treballadores a 29 de febrer de 2020:

 • Exoneració del 60% de l’aportació empresarial a la quota de Seguretat Social.

Aquestes exoneracions seran incompatibles amb les exposades en els dos punts anteriors.

Aquestes exempcions estaran subjectes a les mateixes obligacions que les establertes per les exempcions previstes en els dos apartats anteriors.

Aspectes comuns a les exempcions de cotitzacions de la quota empresarial de Seguretat Social.

Les exempcions a la cotització de la quota empresarial de la Seguretat Social s’aplicaran prèvia:

 • Indicació de les persones, mesura d’afectació i període d’afectació.
 • Presentació de declaració responsable, per cada codi de compte de cotització i mes de vigència de l’expedient. La declaració responsable s’haurà de presentar abans de sol·licitar el càlcul de liquidació.

Les exempcions anteriorment citades no tindran cap efecte per a les persones treballadores.

Documents descarregables: 
Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.