Programa TU+1 de subvencions a la contractació per a autònoms sense treballadors

17 octubre 2022
Us informem de la propera publicació d'una nova línia de subvencions per a autònoms, a través del programa “TU+1”, mitjançant el qual es pretén fomentar la contractació indefinida d'un treballador o treballadora per part d'autònoms sense assalariats a càrrec, amb la finalitat que aquesta contractació pugui repercutir favorablement sobre el creixement del negoci d'aquests autònoms.
 
Es preveu que a finals d'octubre es publiqui la convocatòria amb un pressupost de 10 milions d'euros, iniciant-se el període de sol·licitud a partir de la publicació. La sol·licitud de la subvenció s'haurà de presentar abans de subscriure el contracte i el període de formalització del contracte serà d'un màxim de 2 mesos a comptar des de l'endemà al de la publicació de la resolució d'atorgament.
 
Serà subvencionable la formalització d'un contracte de treball indefinit (queden expressament exclosos els contractes de treball fixos discontinus) amb una persona en situació d'atur inscrita com a demandant d'ocupació no ocupada (DONO) durant un període mínim temporal de 18 mesos. El període de contractació subvencionat per a aquests ajuts és de 12 mesos, a comptar des de l'inici de la formalització del contracte. Les persones beneficiàries han de mantenir aquesta contractació durant un període mínim temporal de 18 mesos, que inclou com a mínim 6 mesos de contractació indefinida no subvencionats per aquests ajuts. En cas que es formalitzi un contracte de treball a temps parcial, aquest no pot ser en cap cas inferior al 50% de la jornada de treball.
 
La resolució de la convocatòria ha de determinar el nombre màxim de contractes subvencionables per persona sol·licitant, fins a exhaurir el crèdit disponible.
 
La quantia del mòdul econòmic es fixarà en la resolució de convocatòria, prenent com a referència l'SMI de l'any 2022 pel nombre de mesos de durada del contracte a subvencionar (12 mesos).
 
Totes les persones contractades hauran de participar, dins del període de contractació subvencionable, en almenys un dels cursos de formació gratuïta que s'ofereixen dins del catàleg formatiu del Consorci de Formació Contínua de Catalunya, sigui en format on-line o presencial.
 
Poden ser beneficiaris d'aquests ajuts els autònoms donats d'alta a RETA o a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA per a aquella activitat, per un període mínim d'1 any ininterromput, o bé, 1 any interromputs, en el període dels 2 anys anteriors. S'estableix com a requisit no haver acomiadat una persona treballadora del mateix perfil o categoria professional de la qual es pretén contractar, en els 6 mesos anteriors a la subscripció del contracte subvencionable.
 
També poden ser beneficiaris els autònoms amb un o diversos treballadors autònoms col·laboradors a càrrec, sempre que el nou contracte indefinit no es formalitzi amb aquest o aquests treballadors autònoms col·laboradors.
 
No podran ser beneficiaris d'aquesta subvenció els treballadors autònoms econòmicament dependents (TRADE), els col·laboradors, els que formin part d'una societat civil privada (SCP) o d'altres tipus de societats, excepte les societats unipersonals i autònoms socis de cooperatives.
 
 
Us informarem de la publicació de la convocatòria.
 
Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.