Programa d'ajudes per a actuacions d'eficiència energètica

04 setembre 2015

Enguany ha entrat en vigor la Resolució de 28 d’abril de 2015, de l’Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia, per la qual es publica la Resolució de 24 de març de 2015, del Consell d’Administració, per la qual s’estableixen les bases reguladores i la convocatòria del programa d’ajudes per a actuacions d’eficiència energètica a les PIMES i grans empreses del sector industrial.

L’objecte d’aquest programa d’ajuts, amb un pressupost inicial de 49 milions d’euros, és incentivar i promoure la realització d’actuacions en el sector industrial que redueixin les emissions de diòxid de carboni, mitjançant la millora de l’eficiència energètica.

Els ajuts atorgats a l’empara del Programa poden arribar a una quantia màxima del 30% de la inversió elegible corresponent i a un import màxim d’inversió elegible per sol·licitud de 4.000.000 euros.

Les actuacions d’estalvi i eficiència energètica se centren en dues tipologies:

-       Millora de la tecnologia en equips i processos industrials, per a actuacions amb una inversió elegible mínima de 75.000 euros.

-       Implantació de sistemes de gestió energètica industrials, per a actuacions amb una inversió elegible mínima de 30.000 euros.

Es permeten les agrupacions de projectes per poder arribar a aquests mínims d’inversió.

Poden ser beneficiaris d’aquests ajuts les empreses que tinguin la consideració de PIME del sector industrial amb CNAE 2009 (del 07 al 33, excepte l’epígraf 19), que es detallen a continuació:

 • Extracció de minerals metàl·lics
 • Extracció de minerals no metàl·lics ni energètics
 • Activitats de suport a les indústries extractives
 • Indústries de productes alimentaris
 • Fabricació de begudes
 • Indústries del tabac
 • Indústries tèxtils
 • Confecció de peces de vestir
 • Indústria del cuir i del calçat
 • Indústria de la fusta i del suro, excepte mobles; cistelleria i esparteria
 • Indústries del paper
 • Arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats
 • Coqueries i refinació del petroli
 • Indústries químiques
 • Fabricació de productes farmacèutics
 • Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques
 • Fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics
 • Metal·lúrgia; fabricació de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges
 • Fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària i equips
 • Fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics
 • Fabricació de materials i equips elèctrics
 • Fabricació de maquinària i equips ncaa
 • Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs
 • Fabricació d'altres materials de transport
 • Fabricació de mobles
 • Indústries manufactureres diverses
 • Reparació i instal·lació de maquinària i equips

El termini de presentació de sol·licituds a la convocatòria està obert fins el 5 de maig de 2016, sempre que no s’hagi esgotat el pressupost disponible.

Des de l’Àrea de Medi Ambient de PIMEC t’ajudarem a:

 1. 1.    Analitzar quines actuacions es poden dur a terme per millorar l’eficiència energètica de la teva activitat que encaixin en aquesta línia d’ajuts.
 2. 2.    Executar les actuacions de caire tècnic que s’hagin detectat.
 3. 3.    Tramitar els papers per sol·licitar l’ajut.

 

Per a més informació:

Núria Vintró

Àrea de Medi Ambient PIMEC

972 225577

nvintro@pimec.org

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.