Procediment per tramitar sol·licituds del subsidi excepcional d’atur

06 maig 2020

El passat 1 de maig es va publicar la resolució del SEPE en virtut de la qual s’estableix el procediment per tramitar les sol·licituds del subsidi excepcional d’atur.

 

Procediment per a la tramitació de sol·licituds del subsidi excepcional d’atur per fi de contracte temporal:

 1. Les persones treballadores que vulguin sol·licitar aquest subsidi hauran d’omplir el formulari de presol·licitud de prestació individual disponible a la seu electrònica del SEPE, que s’enviarà a l’entitat gestora a través de la mateixa seu. Això tindrà efectes de sol·licitud provisional.
   
 2. El termini per enviar el formulari començarà l’endemà del dia de publicació de la resolució al BOE (5 de maig de 2020) i finalitzarà el dia en el qual es compleixi un mes des de la data en què acabi la declaració de l’estat d’alarma, ambdós inclosos.
   
 3. L’empresa en la qual es treballava haurà d’enviar el Certificat d’Empresa a través de Certific@2.
   
 4. Formalitzada la sol·licitud i acreditat el requisit de carència de rendes, es procedirà a constatar si la persona compleix amb els següents requisits:
 • Estar inscrita com a demandant d’ocupació al SEPE/SOC i subscriure el compromís d’activitat (durant l’estat d’alarma, la inscripció com a demandant d’ocupació la farà d’ofici el SOC).
   
 • No ser perceptora de renda mínima, renda d’inclusió, salari social o ajuda anàloga concedida per qualsevol Administració Pública.
   
 • Haver cessat de manera involuntària, a partir del dia 15 de març de 2020, en un contracte laboral i temporal, pel qual existís l’obligació de cotitzar per la contingència d’atur i la vigència del qual hagi estat igual o superior a 2 mesos.
   
 • No estar treballant (laboralment o com a autònom/a) a jornada completa en la data d’extinció del contracte ni en aquella a partir de la qual es tingui dret al subsidi excepcional.

      5. Si es compleixen els requisits, es reconeixerà el dret d’acord amb les previsions que a continuació es detallen; en cas contrari, es procedirà a la seva denegació; es podrà interposar              reclamació prèvia contra aquesta denegació.

      6. Un cop dictada resolució reconeixent el dret al subsidi, els beneficiaris el podran percebre d’acord amb el que es detalla a continuació:

 • El dret al subsidi serà efectiu l’endemà del dia en què s’hagi extingit el contracte temporal, tret que les vacances anuals no s’hagin pogut gaudir amb anterioritat a la finalització del contracte; en aquest cas el subsidi es podrà percebre un cop aquestes acabin.
   
 • La durada del subsidi serà d’un mes, ampliable si així es determina normativament en un Reial Decret llei.
   
 • La quantitat a percebre serà igual al 80% de l’indicador públic de rendes d’efectes múltiples mensual vigent (amb independència que el contracte temporal fos a temps complet o a temps parcial).
   
 • El pagament es realitzarà a partir del mes següent al de la sol·licitud. 
Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.