Servicio de acceso a la contratación pública

Principi d’acord respecte a la negociació del conveni col·lectiu d’oficines i despatxos de Catalunya

27 novembre 2019
El 25 de novembre de 2019 s'ha arribat a un principi d’acord respecte a la negociació del conveni col·lectiu d’oficines i despatxos de Catalunya.

Les parts negociadores, PIMEC i Foment del Treball per la part patronal, i CCOO i UGT per la sindical, han arribat al compromís de sotmetre el preacord a l’aprovació dels seus òrgans de govern i, si s'escau, procedir a la seva signatura el proper 5 de desembre de 2019.

En cas que el preacord sigui ratificat, el mateix dia 5 desembre rebràs els documents signats i pendents de revisió per part de l’autoritat laboral.

Així mateix, t'informem que posarem a disposició dels socis de PIMEC (a partir del dia 5 desembre) el text del conveni col·lectiu amb els canvis destacats i les taules salarials en format Excel. Aquest document no s'enviarà automàticament, en cas que el vulguis rebre cal que efectuïs la petició aquí.

Els punts principals del preacord són:

Primer.- Vigència del conveni per tres anys: de l’1 de gener de 2019 al 31 de desembre de 2021

Segon.- Increments salarials:

 • A partir de l’1 de gener de 2019: 2%
 • A partir de l’1 de gener de 2020: 2%
 • A partir de l’1 de gener de 2021: 1,8%

A partir de l'1 de gener de 2020 qualsevol persona treballadora afectada per aquest conveni no podrà percebre una quantitat anual inferior a 13.000€, ni inferior a 14.000 € a partir de l'1 de gener de 2021. S'exclouen per a aquest còmput els complements i/o plusos que estiguin contemplats en el present conveni col·lectiu (per exemple: nocturnitat, hores extres, pagaments per festius, plus d’idiomes, plus de disponibilitat, complement ad personam derivat de l’antiguitat, complement excategoría professional, dietes, quilometratge o d'altres previstos en el conveni).

Tercer.- Jornada. Reducció de 4 hores al 2020 i 4 més al 2021

Altres

 • Modificació de la clàusula d’ultraactivitat
 • Eliminació de la categoria “titulats superiors d’entrada”
 • Termini d’entrega d’uniformes i adaptació en cas de dona gestant
 • Modificació en l’avançament i préstec
 • Regulació del dret a la desconnexió digital
 • Establiment dels criteris de rotació per a l’elecció de les vacances
 • Equiparació del permís per matrimoni a les parelles de fet
 • Gaudiment dels dies de permís per mort de familiar dintre dels 15 dies posteriors al fet causant o fins a la data d’alta en els casos dels permisos indicats a l’art.35.1.b)
 • Reserva del lloc de treball durant els primers 6 mesos de l’excedència voluntària  
 • Adaptació a la normativa:
 • Suspensió del contracte de treball per naixement o cura de menor
 • Permís per lactància
 • Plans d’igualtat
 • Clàusula d’inaplicació de les condicions de treball
 • Incorporació de les pautes per elaborar el protocol per a la prevenció i abordatge de l’assetjament sexual i per raó de sexe
 • Incorporació de les mesures a adoptar per evitar i prevenir qualsevol discriminació per raó d’orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere, del col·lectiu LGTBI
 • Promoció de plans de gestió de la diversitat d’origen
 • Equiparació del repòs domiciliari a l’ingrés hospitalari, derivats d’intervenció quirúrgica, mentre duri la baixa pel que fa al complement d’Incapacitat Temporal
 • Clàusula per a la contractació i l'ocupació de qualitat, pel que fa als contractes temporals
 • Augment dels períodes de prova als contractes indefinits
 • Regulació dels contractes en pràctiques, formació i aprenentatge
 • Recomanació de priorització de la contractació de persones amb discapacitat per sobre de l’aplicació de mesures alternatives
 • Modificacions en matèria de subcontractació
 • Promoció de la formació contínua
 • Incorporació de la clàusula de jubilació forçosa pel fet de complir l'edat ordinària de jubilació
 • Limitació de permanència al Grup7 nivell 2 per un període màxim de 18 mesos per a l'“auxiliar de primera ocupació”

 

Restem a la teva disposició per a qualsevol aclariment.

Anna Mora

amora@pimec.org