Preguntes freqüents dels autònoms en relació als efectes del Covid-19

02 juny 2020

Els empresaris i professionals autònoms figuren entre els més afectats per l'aturada de l'activitat econòmica arran de la pandèmia del Covid-19 i l'estat d'alarma al territori espanyol. A continuació responem unes preguntes bàsiques d'utilitat:

 

Ingrés mínim vital: Una alternativa per als autònoms?

 
El Reial Decret-Llei 20/2020, de 29 de maig, estableix el llargament anunciat Ingrés Mínim Vital, una eina de política social de la que ja disposen la majoria de països europeus.

Tot i que molts detalls d’aquest ajut encara s’hauran de concretar a través d’un proper reglament, analitzem els punts més destacats per a que els autònoms puguin determinar si s’hi podran acollir:

 • L’ ingrés mínim s’aplica a persones residents legalment a territori espanyol que de mitjana mensual durant l’exercici anterior 2019 no superin els 451,50 €.
 • Per tant, les persones que hagin patit davallades significatives en els seus ingressos durant el 2020 no s’hi podran acollir, en principi, fins el 2021.
 • No s’hi poden acollir, tampoc, les persones que disposin d’un determinat patrimoni, que inclou l’habitatge, comptes corrents, plans de pensions, actius financers, etc.
 • Per una persona sola, el patrimoni màxim s’estableix en 16.614 €. Per una família amb dos adults i dos menors, el valor màxim del patrimoni seria de 40.950,80 €.
 • No es permet cobrar l’ ingrés mínim vital si un membre de la unitat de convivència (familiar) actua com administrador d’una societat mercantil.
 • Es permetrà compaginar l’ingrés mínim vital amb ingressos per compte propi i aliè fins uns màxims que es fixaran en el proper reglament. També són compatibles altres ajuts finalistes com beques menjadors o d’estudis, així com la renda mínima garantida a Catalunya.
 • L’ ingrés mínim vital serà de 461,50 € al mes, equivalent a l’import de la pensió no contributiva pel 2020. Hi haurà uns augments en funció dels membres de la unitat de convivència (familiar). Per exemple, una unitat amb dos adults i dos menors podria cobrar 876,85 €/mes.
 • Les sol·licituds de prestació es podran presentar a la Seguretat Social a partir del 15 de juny, però encara caldrà veure com hi col·laboraran els ajuntaments i comunitats autònomes.
 • Els pagaments seran mensuals, encara que les primeres sol·licituds cobriran el període des de l'1 de juny de manera retroactiva.

 

Per a més informació, consulta el text del BOE https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/01/pdfs/BOE-A-2020-5493.pdf o emplena el simulador que ha habilitat la Seguretat Social: https://ingreso-minimo-vital.seg-social-innova.es/

 

1) Quins ajuts puc demanar com a autònom?

A data d'avui existeixen les següents línies d'ajuts directes que els autònoms poden demanar:

1.1. A l'Ajuntament de Barcelona, Autòno+ Barcelona

Aquest ajut extraordinari està dissenyat amb l'objectiu d'impulsar la reactivació empresarial perquè el temps és considerat com un factor crític per a la supervivència del teixit econòmic i productiu de la ciutat.

Veure: https://empreses.barcelonactiva.cat/ca/web/es/autonomes

1.1.1. En què consisteix?

L’Ajuntament de Barcelona lliurarà 300 euros, en un pagament únic, per a persones treballadores autònomes de la ciutat que hagin vist decaure en més d’un 75 per cent les seves vendes o s’hagin vist forçades a tancar el seu establiment o negoci arran la crisi de la Covid-19.

1.1.2. Quin col·lectiu podrà accedir?

El col·lectiu d’autònoms inclou, no només empresaris i individuals, sinó també socis treballadors de societats mercantils, socis cooperativistes que s’hagin acollit al RETA, administradors de societats, treballadors autònoms dependents o treballadors amb vincle familiar amb els propietaris de les empreses.

1.1.3. Requisits?

 • Persones donades d’alta al Règim Especial de Treball Autònom (RETA)
 • Empadronades a la ciutat de Barcelona abans de la publicació de la convocatòria.
 • Que tinguin reconeguda la Prestació Econòmica Extraordinària promoguda per l’Estat espanyol, el Reial Decret-Llei 8/2020 del 17 de març de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID-19 i les seves modificacions.

1.1.4. Termini?

Comença el 20 de maig i acabarà el 30 de setembre, fins a esgotar el crèdit disponible.

1.1.5. Pagament

Un cop publicada la resolució al BOPB, s’ingressaran els 300 € al compte bancari informat en el tràmit.

1.2. Al Govern de l'Estat:

 • Prestació econòmica extraordinària per cessament d'activitat (atur del l'autònom), encara que no s'hagi cotitzat per aquest concepte en el passat.

 • Aplicable a:

  • Autònoms titulars de negocis tancats per l'administració arran de l'estat d'alarma, que són els comerços al detall, excepte els d'alimentació i begudes, farmàcies, veterinaris, sanitat, automoció, òptiques, estancs, tintoreries, tecnologia i telecomunicacions.

  • Autònoms en qualsevol activitat que hagin patit una caiguda d'almenys un 75% en els seus ingressos de març del 2020 en comparació a la mitjana dels darrers 6 mesos.

 • La prestació serà equivalent al 70% de la base de cotització dels darrers 6 mesos. En el cas dels autònoms que cotitzin per la quota mínima mensual (286,15 €), equivalent a 944,40 € de base, la prestació seria doncs de 661,86 €.

 • Els autònoms beneficiaris d’alguna bonificació, com la tarifa plana de 60 € per nous autònoms, no perdran aquesta condició quan reprenguin la seva activitat.

 • La prestació se sol·licita al web de la mútua col·laboradora del professional autònom. En cas de dubte, consulteu el punt 9 i 10. 

 • El reconeixement d’aquesta prestació podrà sol·licitar-se fins a l’últim dia del mes següent a aquell en què hagi finalitzat l’estat d’alarma. Les entitats gestores, d’acord amb la sol·licitud presentada i els documents que, si escau, s’hagin aportat, dictaran la resolució provisional, estimant o desestimant el dret. Actualment el dia 30/06/2020.

 • Finalitzat l’estat d’alarma, es procedirà a revisar totes les resolucions provisionals adoptades. En el supòsit que es desprengui que l’interessat no tenia dret a la prestació, s’iniciaran els tràmits de reclamació de les quantitats indegudament percebudes.

Coneix qui la pot sol·licitar i quins són els requisits fent clic aquí. 

1.2.1  He de renovar la sol·licitud?

No és necessari. Si ja està aprovada, se seguirà rebent fins a l’últim dia del mes de finalització de l’estat d’alarma.
1.2.2. Quines prestacions de la seguretat social són incompatibles amb la prestació?

 • Incapacitat temporal
 • Maternitat (total) i paternitat
 • Ajudes percebudes degudes a la paralització de la flota, pels treballadors per compte pròpia inclosos en el Règim especial dels treballadors del mar.


1.2.3. Haig de fer alguna gestió si m'han reconegut la prestació extraordinària per cessament de l'activitat i he pagat la quota d'autònoms?

No, la devolució de quotes s'efectuarà d'ofici.

1.2.4. Quan em tornaran la quota corresponent a la part no treballada de març si m'han reconegut la prestació?

Serà retornada la segona quinzena del mes de maig.

1.2.5. Què passa si la resolució favorable de la prestació és posterior al cobrament de la quota d'abril?

En aquest cas, serà retornada d'ofici en el mes de juny.

1.2.6. Si presento al maig la sol·licitud de la prestació extraordinària per cessament de l´activitat del treballador autònom invocant la caiguda de la facturació, quins seran els mesos de referència per al càlcul de la mitjana?

D´acord amb la regulació actual, es revisarà el mes anterior de la sol·licitud, respecte el semestre natural anterior. És a dir, el mes d’abril del any 2020, s’haurà de comparar vers la mitjana de facturació existent entre els mesos d´octubre de 2019 a març de 2020.

 

1.3 Ajuts per pagar el lloguer

Dirigida a famílies amb dificultats econòmiques sobrevingudes per la COVID-19

1.3.1. En què consisteix?

La Generalitat de Catalunya ha convocat una línia d’ajuts al lloguer de 14,5 milions d’euros dirigida a famílies amb dificultats provocades per la COVID-19.

La finalitat d’aquest programa és ajudar a les persones que es trobin en una de les següents situacions:

-       Ajuts al pagament total o parcial de la renda de lloguer: la finalitat és resoldre els problemes transitoris de pagament parcial o total del lloguer.

-       Ajuts a la cancel·lació total o parcial dels microcrèdits: la finalitat és fer front a la devolució dels microcrèdits, quan no s’hi pugui fer front.

L’ajut es pot concedir per un màxim de 6 mensualitats de la renda de lloguer, des d’abril a setembre de l’any 2020, i per un import màxim mensual que varia segons la ubicació de l’habitatge.

Així, a Barcelona ciutat i la seva demarcació és de 750 euros; de 500 euros a les demarcacions de Girona i Tarragona, de 450 euros per a la demarcació de Lleida, i de 350 euros per a les Terres de l’Ebre.

1.3.2. Quin pot accedir ?

Les persones que disposin d’un contracte de lloguer d’acord amb la Llei d’Arrendaments Urbans, i que constitueixi el seu habitatge habitual. També ha de tenir la residència legal a Catalunya.

La persona titular del contracte de lloguer, o qualsevol dels membres de la unitat familiar, que s’hagin vist afectades per una situació de vulnerabilitat econòmica i social sobrevinguda a conseqüència del COVID-19, a conseqüència de :

a) Haver passat a estar en situació d’atur,

b) Li hagin fet un Expedient Temporal de Regulació d’Ocupació (ERTO),

 c) Hagi vist reduïda la jornada de treball per motius de cures, en cas de ser empresari,

 d) Altres circumstàncies similars que suposin una pèrdua d’ingressos.

Altres requisits :

La persona sol·licitant ha d’acreditar el pagament de la renda de lloguer dels mesos de gener, febrer i març de 2020.

Si el contracte s’ha formalitzat durant aquest període, s’ha d’acreditar el pagament des de l’inici del contracte.

Tots els membres de la unitat familiar han de complir amb les obligacions tributàries amb l'Estat i la Generalitat de Catalunya i les obligacions amb la Seguretat Social.

La persona sol·licitant no ha d’estar sotmesa a cap dels supòsits de prohibició per ser persona beneficiària de subvencions de conformitat amb l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Que l’import de la renda de lloguer del contracte d’arrendament sigui com a màxim de de 900 euros.

1.3.3 Com s´ha de sol·licitar

Les sol·licituds s'han de presentar en imprès normalitzat degudament formalitzades i signades per la persona sol·licitant de l’ajut, acompanyades de la documentació establerta.

http://habitatge.gencat.cat/ca/detalls/Tramits/22066_Ajuts_lloguer_Covid?category=

1.3.4 Termini

El termini màxim per resoldre les sol·licituds i notificar la resolució és de sis mesos a comptar des de la data de la seva presentació. Transcorregut aquest termini sense que s'hagi notificat la resolució expressa, les persones sol·licitants podran entendre desestimada la sol·licitud per silenci administratiu.

Per altres dubtes :

http://habitatge.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/TES/A_Habitatge/Documents/prestacions_economiques_despecial_urgencia/COVID/FAQS-Ajut-Covid.pdf

1.4 Altres Ajuts, subsidis, subvencions i prestacions

https://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/mesures-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/ajuts-i-prestacions-per-empreses-i-autonoms/

https://web.gencat.cat/ca/coronavirus/ajuts-per-palliar-la-crisi/


2) Puc sol·licitar ajornament o moratòria de les quotes de la Seguretat Social?

El Ministeri de Seguretat Social i Migracions ha aclarit que els autònoms que s’acullin a l’ajut 1.2. (explicat en la resposta anterior) no hauran de pagar la quota mensual a la Seguretat Social corresponent a la part no treballada, és a dir, a partir de l’estat d’alarma del 14 de març.

El RDL 11/2020 ha previst unes condicions especials per a l’ajornament de les quotes d’autònoms: 

La moratòria afecta el pagament de quotes quan el període de meritació, en el cas de les empreses, estigui comprès entre els mesos d'abril i juny. Però en els autònoms les dates són diferents: entre maig i juliol de 2020, exceptuant les activitats que s'hagin suspès amb motiu de l'estat d'alarma del 14 de març. Per poder accedir a aquestes moratòries, s’ha de comunicar prèviament dins dels deu primers dies del període normal d’ingrés. La concessió o no es donarà a conèixer en un termini màxim de tres mesos, que és el temps que té la seguretat social per respondre a la sol·licitud.

També inclou la possibilitat d'ajornar el pagament de deutes anteriors que s'hagin de pagar entre l'abril i el juny. En cas d'exercir aquest nou dret, es requerirà un interès del 0,5%. Si s'accedeix a aquesta ajuda, la persona interessada ho ha de sol·licitar també en els deu primers dies naturals en què s’hagi de pagar el deute.

Les activitats econòmiques que podran acollir-se a la moratòria en el pagament de les cotitzacions socials previstes en l’article 34 del RDL 11/2020, de 31 de març, seran aquelles que no trobant-se suspeses mitjançant la declaració de l'estat d’alarma declarat pel Real Decret 463/2020 de 14 de març, estiguin incloses en els següents codis de la Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques (CNAE-2009):

119 (Altes cultius no perennes)

129 (Altres cultius perennes)

1812 (Altres activitats d’impressió i arts gràfiques)

2512 (Fabricació de fusteria metàl·lica)

4322 (Fontaneria, instal·lacions de sistemes de calefacció i aire condicionat

4332 (Instal·lació de fusteria)

4711 (Comerç al detall en establiments no especialitzats, amb predomini de productes alimentaris, begudes i tabac)

4719 (Altre comerç al detall en establiments no especialitzats

4724 (Comerç al detall de pa i productes de fleca, confiteria i pastisseria en establiments especialitzats)

7311 (Agències de publicitat)

8623 (Activitats odontològiques)

9602 (Perruqueria i altres tractaments de bellesa).

El RD 15/2020, de 21 d’abril, modifica l’article 35 del RDL 11/2020, per atorgar una major seguretat jurídica al procediment a seguir per a l’ajornament de deutes amb la Seguretat Social; entre altres mesures: simplifica el procediment de resolució de l’ajornament, fixa un criteri homogeni en la determinació del termini d’amortització, i declara incompatible l’ajornament amb la moratòria regulada a l’article 34 del RDL 11/202.

Per ajornament via electrònica, fes clic aquí.

Per ajornament en formulari en paper, fes clic aquí

 

2.1. Quin és el termini dels ajornaments?

Ajornament

Quotes empresa

Quotes autònom

Abril 2020

Del dia 1 a 10 de abril de 2020:

Es poden ajornar les liquidacions de març 2020 amb un interès del 0,5 %.

En cas d'empreses que hagin aplicat ERTO, podran ajornar la part dels dies que no entren en l'ERTO.

Del dia 1 a 10 de abril de 2020:

Ajornament de la quota de abril  amb un interès del 0,5 %.

Maig 2020

 

Del dia 1 a 10 de maig de 2020:

Es pot sol·licitar l'ajornament de les quotes corresponents al període de liquidació       d'abril amb un interès del 0,5 %.

En cas d'empreses que hagin aplicat un ERTO, només podran ajornar la part que no entra en el període de  l'ERTO.

   Del dia 1 a 10 de maig de 2020:

Es poden ajornar les quotes corresponents al període de liquidació de maig  amb un interès del 0,5 %.

Juny  2020

                                                                                Del dia 1 a 10 de juny de 2020:

Es pot sol·licitar l'ajornament de les quotes corresponents al període de  liquidació de maig amb un interès del 0,5 %

En cas d'empreses que hagin aplicat un ERTO, només podran ajornar la part que no entren en el període de l'ERTO.

Del dia 1 a 10 de juny de 2020:

Es poden ajornar les quotes corresponents al període de liquidació de juny  amb un interès del 0,5 %.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les quotes corresponents a contingències per accident de treball i malaltia professional i l'aportació dels treballadors són inajornables.

2.2. Quin és el termini de la moratòria?

 

Moratòria

Quotes empresa

Quotes autònom

    Maig 2020

 

Del dia 1 a 10 de maig de 2020:

 

Es pot sol·licitar la moratòria de les quotes corresponents al període de liquidació d'abril, maig i juny fins a 6 mesos sense interès. Es pot sol·licitar la moratòria  de tots els períodes de liquidació indicats, o només un d´ells.

 

En cas d'empreses que hagin aplicat un ERTO, no podran sol·licitar moratòria.

Del dia 1 a 10 de maig de 2020:

 

Sol·licitar la moratòria de les quotes de maig, juny i juliol de 2020 fins a 6 mesos sense interès.

 

 Es pot sol·licitar la moratòria  de tots els períodes de liquidació indicats, o només un d´ells.

    Juny 2020

Del dia 1 a 10 de juny de 2020:

Es pot sol·licitar la moratòria de les quotes corresponents al període de liquidació de maig i juny fins a 6 mesos sense interès. Es pot sol·licitar la moratòria  de tots els períodes de liquidació indicats, o només un d´ells.

 

 En cas d'empreses que hagin aplicat un ERTO,  no podran sol·licitar moratòria.

                                                                         Del dia 1 a 10 de juny de 2020:

 

Sol·licitar la moratòria de les quotes corresponents al període de liquidació de juny i juliol de 2020  fins a 6 mesos sense interès

 

 Es pot sol·licitar la moratòria  de tots els períodes de liquidació indicats, o només un d´ells.

  Juliol 2020

                                                                         Del dia 1 a 10 de juliol de  2020:

Es pot sol·licitar la moratòria de les quotes corresponents al període de liquidació de  juny fins a 6 mesos sense interès.

En cas de empreses que hagin aplicat   un ERTO,  no podran sol·licitar moratòria.

Del dia 1 a 10 de juliol de 2020:

 

Sol·licitar la moratòria de la quota corresponent al període de liquidació de juliol de 2020 fins a 6 mesos sense interès.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Si entre l’1 i el 10 de maig, o entre l’1 i el 10 de juny, simultàniament se sol·licita moratòria i ajornament en el pagament de quotes, la sol·licitud d’ajornament no tindrà efectes

 • Si es tracta d´una empresa el titular de la qual és un treballador autònom i desitja sol·licitar l’ajornament de quotes tant del treballador per compte d’altri com de l’empresari treballador autònom, s´ha de presentar una sol·licitud d’ajornament per la totalitat dels comptes de cotització i una altra sol·licitud respecte al treballador autònom.

 • Els mesos compresos en la sol·licitud d'ajornament no apareixeran com a deute en els certificats d’estar al corrent de pagament de la seguretat social.

 • La moratòria afectarà el pagament de les aportacions empresarials a la seguretat social i per conceptes de recaptació conjunta, així com les quotes de persones treballadores per compte propi o autònoms quan el període de meritació, en el cas de les empreses, estigui comprès entre els mesos d'abril i juny de 2020 i, en el cas dels treballadors autònoms, entre maig i juliol de 2020, sempre que les activitats que realitzin no se suspenguin amb motiu de l'estat d’alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març.

 

3) Puc anar a treballar?

Arran dels Decrets 463/2020 i 465/2020 i del RDL 10/2020, les persones autònomes podran seguir treballant amb les següents condicions:

 • No es trobin entre les activitats suspeses per l’estat d’alarma dels Decrets 463 i 465/2020, que són totes les del comerç al detall excepte un seguit de comerços essencials, fes clic aquí.  

 • Malgrat la prohibició d’obertura al públic, els autònoms poden seguir fent tasques diverses als seus centres de treball o botigues.

 • Els desplaçaments al lloc de treball s’haurien de fer preferiblement a peu, en vehicle privat amb ocupació d’una persona, o bé d’una persona per fila en diagonal. En transport públic caldrà sempre respectar la distància de seguretat d'un metre amb altres persones i rentar-se les mans amb cura en arribar al lloc de treball. En aquells indrets on les autoritats distribueixen mascaretes, caldrà fer-ne ús. 

 • També recordem que la venda a distància per telèfon o Internet està permesa segons el RD 465/2020, sempre i quan es compleixin les recomanacions de salut pel que fa al centre de treball, el transport de mercaderies i el lliurament a domicili.

Les forces de l'ordre públic poden aturar l'autònom o els treballadors per conèixer el motiu del seu desplaçament. Per això l'autònom haurà d'emplenar el següent formulari per als treballadors i per a ell/a mateix/a i portar-lo durant els seus desplaçaments, fes clic aquí. 

A més, el Departament d’Interior de la Generalitat demana per cada desplaçament emplenar i portar el següent justificant, fes clic aquí. 

 

4) Pot un autònom realitzar un ERTO per força major?

En tant que empresari, l'autònom amb treballadors a càrrec seu pot optar per un Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) en les condicions especials establertes pel RDL 8/2020 i que es resumeixen a continuació. 

Tindran la consideració de provinents de força major, sempre que s’acreditin degudament:

 • Activitat afectada pel Covid-19 inclosa dins el llistat següent, fes clic aquí. 

 • El tancament temporal de locals d’afluència pública.

 • Restriccions al transport públic, i en general, de la mobilitat de les persones i/o mercaderies.

 • Falta de subministraments que impedeixin greument continuar amb el desenvolupament ordinari de l’activitat.

 • Situacions urgents i extraordinàries degudes al contagi de la plantilla o a l’adopció de mesures d’aïllament preventiu decretades per l’autoritat sanitària.

Procediment especial per força major:

 • El procediment s’inicia mitjançant la sol·licitud de l’empresa a l’Autoritat Laboral, la que s’ha d’acompanyar dels mitjans de prova que s’estimin necessàries per demostrar l’existència d’aquesta força major. Aquesta comunicació  també ha de ser remesa a la representació legal dels treballadors.

 • L’existència de força major, com a causa motivadora de la mesura, haurà de ser constatada per l’Autoritat Laboral en tots els supòsits.

 • Tramitació via telemàtica. L’Autoritat Laboral, prèvies les actuacions i els informes necessaris (d’Inspecció de Treball), dictarà en un termini de 5 dies resolució, determinant si s’ha constatat o no l’existència d’aquesta força major.

 • Efectes retroactius a la data d’inici de la causa de força major.

Qüestions a tenir en compte en matèria de cotització en suspensions per força major (Art. 24):

La Tresoreria General de la Seguretat Social exonerarà l’empresa de l’abonament de l’aportació empresarial, així com dels imports corresponents als conceptes de recaptació conjunta, mentre duri el període de suspensió o reducció autoritzat en aquesta empresa si, a 29 de febrer de 2020, tenia menys de 50 persones treballadores en plantilla, es a dir el 100%. Si l’empresa té 50 persones treballadores o més, l’exoneració de l’obligació de cotitzar arribarà al 75% de l’aportació empresarial.

Quin import cobraran els treballadors en ERTO?

Els treballadors que cobren la prestació per desocupació rebran durant els sis primers mesos el 70% de la base reguladora dels últims 180 dies cotitzats. 

És important saber que no sempre es cobrarà el màxim de la base reguladora, ja que hem de tindre en compte els topes màxim i mínims. El màxim que pot cobrar una persona que no té fills són 1.098,09 euros, si té un fill 1.254, 96 i si té dos fills 1.411,83 euros,

En cas de no optar per un ERTO per foçamajor i mantenir els llocs de treball total o parcialment, recomanem que l’empresari ajorni en qualsevol cas les quotes a la Seguretat Social (vegeu punt 2) i també les retencions per IRPF dels treballadors (model 111), les quals ara es poden ajornar tal com establí el RDL 7/2020 del 12 de març (vegeu punt 5).

Per últim, recordem que durant l’estat d’alarma no es permetrà fer acomiadaments per raons derivades de la Covid-19 segons el RDL 8/2020.

 

5) Puc deixar de pagar els impostos?

Tot i que el RD 463/2020 d'estat d'alarma ha aturat els terminis administratius, aquesta mesura no s'aplica als terminis tributaris, segons ha aclarit el RD 465/2020. Només s'amplien els terminis de pagament fruit d'acords d'ajornament anteriors i de providències de constrenyiment.

Pel que fa a les autoliquidacions inmediates, el RDL 14/2020 ha ampliat el termini d'autoliquidació del 20 d'abril fins al 20 de maig, però només per a empreses i autònoms amb una facturació màxima de 600.000 € el 2019 (IVA exclòs).

Aquesta ampliació afecta els següents impostos amb venciment el 20 d'abril:

 • Declaració d'IVA del 1r trimestre del 2020 (model 3030).
 • Pagament fraccionat de l'impost de societats del 2020 (model 202).
 • Pagament fraccionat d'IRPF (models 130 i 131).
 • Retencions a compte d'IRPF dels treballadors (model 111).
 • Altres que tinguin venciment el 20 d'abril.

Per altra banda, segons estableix el RDL 7/2020 del 12 de març, tant l'IVA com les retencions per IRPF (model 111) i altres tributs amb venciment fins al 30 de maig es podran ajornar fins a 6 mesos sense interessos els primers 3 mesos, sempre que el contribuent sigui una pime o autònom amb facturació anual de fins a 6.010.121,04 €. Aquest ajornament és independent de l'ampliació del termini d'autoliquidació i es podrà fer sense garanties per imports fins a 30.000 €.

Hauré de pagar la mateixa quota en el règim tributari a mòduls, si l’estimació ha variat arran del covid-19?

Pel que fa als contribuents de l'impost sobre la renda de les persones físiques que desenvolupen activitats econòmiques incloses en l'annex II de l'ordre HAC/1164/2019, de 22 de novembre, per la qual es desenvolupa, per a l’any 2020, el mètode d'estimació objectiva de l’IRPF i el règim especial simplificat de l’impost sobre el valor afegit i es determina el rendiment net d’aquelles activitats pel mètode d'estimació objectiva, per al càlcul de l'import a ingressar del pagament fraccionat en funció de les dades-base a què es refereix l'article 110 (b) del Reglament de l’IRPF, aprovat pel Reial Decret 439/2007, de 30 de març, no computaran, en cada trimestre natural, com a dies d'exercici de l'activitat, els dies naturals en què hagués estat vigent l'estat d'alarma en el mencionat trimestre. 

 

6)  Puc deixar de pagar el lloguer del meu local?

Només s'han previst condicions especials per evitar desnonaments en l'habitatge habitual de l'autònom, quan aquest es troba en baixa d'activitat o bé ha patit una davallada d'almenys un 40% en els seus ingressos.

El RD 15/2020 de 21 d’abril, publicat al BOE de 22 d’abril de 2020, parla d’una sèrie de mesures relatives al pagament de la renda dels lloguers de locals comercials i industrials.

Per una banda, tenim els lloguers de locals comercials i industrials en què el propietari té el caràcter de gran tenidor i, per l’altra, el lloguer en què el propietari no sigui gran tenidor.

Moratòria en el cas que l'arrendador tingui més de 10 immobles

Els inquilins afectats per la crisi covid-19 podran sol·licitar una moratòria sobre el pagament del lloguer que s'aplicarà automàticament i afectarà el període de temps que duri l'estat de l'alarma, les seves pròrrogues i les mensualitats següents (prorrogables una a una), si el termini fos insuficient en relació amb l'impacte del virus, però sense que es puguin superar els quatre mesos.

Podran sol·licitar aquesta moratòria en el pagament de lloguers aquells llogaters que tinguin com a propietari un titular gran tenidor; s’entén per gran tenidor l’empresa, entitat pública o persona física que posseeix més de 10 immobles urbans (excloent garatges i trasters).

Ajuda en el cas que l'arrendador no sigui un gran tenidor

En el cas de les pimes o autònoms que tinguin un arrendador que no es consideri un gran tenidor, és a dir, un petit propietari, podran sol·licitar-li, en el termini d’un mes, l'ajornament temporal i extraordinari en el pagament de la renda sempre que aquesta moratòria o rebaixa de la renda no s’hagi pactat per ambdues parts prèviament.

En aquest enllaç t’expliquem els requisits, fes clic aquí.

 

7) Puc deixar de pagar la llum, l’aigua i altres subministraments?

El RDL 11/2020 preveu, en el seu article 29, que cap proveïdor de llum, gas o aigua no podrà tallar el subministrament durant l’estat d’alarma per cap causa que no sigui tècnica per garantir la seguretat de la xarxa.

A més, els autònoms i empreses podran optar a un canvi de potència elèctrica, o bé a la suspensió del subministrament de llum, gas o aigua durant l'estat d'alarma i sol·licitar-ne el restabliment durant els 3 mesos posteriors a la finalització d'aquest estat. Aquesta possibilitat és molt adient pels comerços i negocis que hagin tancat, mentre que per l'habitatge de l'autònom es podria demanar el Bonus Social. Per als detalls, caldrà consultar amb la seva companyia subministradora. 

La Generalitat ha previst una rebaixa del 50% en el cànon de l’aigua entre el 1 d’abril i el 31 de maig del 2020, fes clic aquí. 

Pel que fa als lloguers i quotes de leasing o renting de maquinària i vehicles, el RDL 8/2020 només preveu que els proveïdors i contractistes de les administracions públiques puguin repercutir aquesta despesa a l'administració contractant en cas que el contracte hagi estat suspès arran del Covid-19.

Tinc dret a una moratòria de la hipoteca?

També hi ha moratòries en el cas d'habitatge privat per als autònoms; el Reial decret- llei 11/2020 aclareix aquesta mesura i preveu que els autònoms quedin inclosos com a part dels col·lectius que poden beneficiar-se d’aquesta moratòria. Així doncs, el termini de suspensió passa d’un a tres mesos, i s’haurà d’acreditar la vulnerabilitat derivada de l’estat d’alarma amb una declaració responsable del beneficiari sobre la seva situació.

Tinc dret al bonus social elèctric?

De manera similar a la mesura anterior, el RDL 11/2020 va incloure els autònoms dins els col·lectius vulnerables, sempre que haguessin complert uns requisits d’ingressos màxims el 2019. En concret, els ingressos màxims són 18.799 € si no hi ha fills a càrrec, 22.558 € en cas que hi hagi un menor o bé 26.318 € si hi ha dos menors.

L’import del bonus social implica una rebaixa del 25% o 50% de la factura de la llum, segons es detalla al web, fes clic aquí. Aquesta rebaixa s’aplicarà a l’habitatge habitual de l’autònom, que haurà de tenir el contracte d’electricitat al seu nom com a persona física. L’ajut tindrà una durada màxima de 6 mesos, tot i que es podria extingir abans segons decreti el Govern central.

 

8) Com puc aconseguir més liquiditat per als propers mesos?

Els autònoms poden optar també a les línies de crèdit addicional de l’Institut de Crèdit Oficial (ICO) i línies a través de l’Institut Català de Finances (ICF). Fes clic aquí. 

 

9) Com trobo la mútua col·laboradora de la Seguretat Social a què pertanyo?

L’alta a la Seguretat Social inclou l’afiliació a la mútua col·laboradora. En cas de no tenir l’alta ni la farmaciola que entrega la mútua amb el seu logotip, es pot demanar un duplicat de l’alta amb certificat digital al web de la Seguretat Social, fes clic aquí. 

 

10) Si no estic en cap mútua col·laboradora de la Seguretat Social, com puc tramitar la prestació de cessament extraordinària de l'activitat?

Amb l'aprovació del Reial decret-llei 28/2018, de 28 de desembre, que va entrar en vigor l'1 de gener de 2019, es va obligar els autònoms a triar una mútua fins al 31 de març. Des del 2019 tots els autònoms han de contractar una mútua per a contingències comunes, contingències professionals i per cessament d'activitat.

Amb l'últim canvi legislatiu, els autònoms han tingut un termini de tres mesos (de l'1 de gener al 31 de març de 2019) per triar una mútua amb el model TA.0521-1. La Seguretat Social ho va notificar així a tots els autònoms.

En cas de no disposar encara de mútua assignada, caldrà assignar-se’n una d’acord amb el que estableix el RD 15/2020, de 21 d’abril de 2020, en la disposició addicional desena. Els autònoms que no hagin exercitat l’opció prevista en l’article 83.1b), ni l’opció mútua,  hauran d’exercitar l’opció i formalitzar el corresponent document d’adhesió en el termini de 3 mesos des de la finalització de l’estat d’alarma. L’opció tindrà efectes des del primer dia del segon mes següent a la finalització del termini de 3 mesos.

L’opció mútua col·laboradora de la seguretat social de treballadors autònoms realitzada per causar dret a la prestació extraordinària per cessament de l’activitat, donarà lloc a que la mútua per la qual hagi optat el treballador assumeixi la protecció i la responsabilitat del pagament de la prestació extraordinària per cessament de l’activitat, així com la resta de prestacions derivades de contingències per les quals s’hagi formalitzat la cobertura, incloent-hi el subsidi per incapacitat temporal.

Com puc assignar-me una mútua col·laboradora de la Seguretat Social?

Es pot assignar la mútua de la vostra elecció a través de la seu electrònica de la seguretat social; Ciutadans; Afiliació i inscripcions; Sol·licitud de modificació per al proper any en la cobertura de contingència RETA. Aquest servei permet, entre altres, la modificació de l'opció corresponent per adherir-se a la mútua que desitgeu, fes clic aquí. 

 

11) Puc rescatar el meu pla de pensions?

Alguns autònoms disposen de plans de pensions privats que ara podrien rescatar per a millorar la seva liquiditat, amb les condicions que estableixen el RDL 11/2020 i el RDL 15/2020:

 • El beneficiari del pla ha de ser titular d'un establiment al públic que ha estat tancat per l'estat d'alarma o bé haver tramitat el cessament de la seva activitat com empresari autònom.

 • El rescat es podrà produir fins als sis mesos posteriors a la declaració d'estat d'alarma (fins al 14 setembre 2020).

 • Caldrà fer la sol·licitud a la gestora del pla de pensions aportant la següent documentació:

  • Declaració responsable en el cas del tancament administratiu del negoci.

  • Certificat acreditatiu del cessament de l’activitat expedit per l’administració (AEAT, comunitat autònoma).

  • Declaracions fiscals que permetin acreditar els ingressos perduts durant el tancament/cessament (declaració IRPF del 2019, declaració del pagament fraccionat d’IVA i IRPF del darrer trimestre).

 • La sol·licitud s’haurà de resoldre en un termini de 7 dies hàbils (30 en el cas de plans en la modalitat d’ocupació).

 • En qualsevol cas, l'import rescatat serà el menor dels següents imports:

a) Ingressos  perduts arran de la suspensió de l’activitat durant l’estat d’alarma i un mes addicional, demostrats amb declaracions fiscals anteriors.

b) L’IPREM de 12 pagues multiplicat per tres, corresponent a la durada de l’estat d’alarma i un mes addicional, que representa un total mensual de 1.645,80 €

Exemple: Un botiguer que ha deixat d’ingressar 2.000 € al mes pel tancament, segons la seva declaració d’IRPF del 2019 durant març i abril, hauria d’aplicar l’import b) anterior (el menor) de manera que podria rescatar el següent import del seu pla de pensions:

 
1.645,80 € x 2 mesos estat alarma + 1 mes addicional = 4.937,40 €.

Recomanem als autònoms amb plans de pensions interessats en el seu rescat que s'adrecin al seu gestor.
 
 

Per a més informació pots consultar la pàgina web de PIMEC específica sobre el coronavirus o trucar al 93 496 45 00 (per a socis de PIMEC).

 

 

Última revisió: 02 de juny, a les 17 h