Preguntes freqüents del sector comerç en relació als efectes del Covid-19

08 juny 2020

Després de l'aprovació del Reial Decret Llei 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de la crisi sanitària ocasionada pel Covid-19, sorgeixen diferents dubtes en l'àmbit del sector comerç. Et presentem aquesta guia per intentar resoldre les principals qüestions:

REOBERTURA DE COMERÇOS

1. Quins establiments de l’àmbit comercial poden romandre oberts al públic?     

FASE 2:

Podran procedir a la reobertura al públic tots els establiments i locals comercials minoristes i d'activitats de serveis professionals que havien quedat suspesos per l’article 10.1 del RD 463/2020, del 14 de març, amb independència de la seva superfície útil d'exposició i venda, sempre que:

- Es redueixi al 40% l'aforament total en els establiments i locals comercials. En el cas d’haver-hi més d’una planta, la presència de clients en cadascuna d’elles haurà de guardar la mateixa proporció.

- En tot cas, s'haurà de garantir una distància mínima de dos metres entre clients.

- En els locals en els quals no sigui possible mantenir aquesta distància, es permetrà únicament la permanència dins del local d'un client.

- Que s'estableixi un horari d'atenció amb servei prioritari per a majors de 65 anys.

- Que es compleixin addicionalment amb les mesures que es recullen en Capítol III, amb excepció del que preveuen els articles 12 i 17 (establiments comercials que tenen la condició de centres i parcs comercials).

FASE 3:

Podran procedir a la reobertura al públic tots els establiments i locals comercials minoristes i d'activitats de serveis professionals que havien quedat suspesos per l’article 10.1 del RD 463/2020, del 14 de març, amb independència de la seva superfície útil d'exposició i venda, sempre que:

- Es redueixi al 50% l'aforament total en els establiments i locals comercials. En el cas d’haver-hi més d’una planta, la presència de clients en cadascuna d’elles haurà de guardar la mateixa proporció.

- En tot cas, s'haurà de garantir una distància mínima de dos metres entre clients. En els locals en els quals no sigui possible mantenir aquesta distància, es permetrà únicament la permanència dins del local d'un client.

- Que s'estableixi un horari d'atenció amb servei prioritari per a majors de 65 anys.

- Que es compleixin addicionalment amb les mesures que es recullen en el Capítol III, amb excepció del que preveuen els articles 12 i 17 (establiments comercials que tenen la condició de centres i parcs comercials).

 

2. Quines regions es troben en Fase 1 i en Fase 2?

En Fase 2 Regions sanitàries de Girona, Lleida, Catalunya Central i Barcelona.

En Fase 3 Regions sanitàries d’Alt Pirineu i Aran, Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre.

 

3. Estan oberts els centres comercials?

FASE 2:

Es pot procedir a la reobertura al públic de centres comercials, així com de parcs comercials, sempre que es garanteixin totes les condicions següents:

a) Que, d'acord amb els aforaments determinats en el Pla d'Autoprotecció de cada centre o parc comercial, es limiti l'aforament total dels mateixos al 30% de les seves zones comunes.

b) Que es limiti 40% l'aforament en cada un dels establiments comercials situats en ells.

c) No es permetrà la permanència de clients a les zones comunes excepte per al mer trànsit entre els establiments comercials.*

d) Queda prohibida la utilització de les zones recreatives com poden ser zones infantils, ludoteques o àrees de descans, havent de romandre tancades.

e) Que es compleixin les mesures d'higiene establertes en aquest capítol per als establiments i locals minoristes, a més de les específiques que s'estableixen a l'article 17 de l’Ordre SND/414/2020.

*No és aplicable a l'activitat d'hostaleria i restauració que es desenvolupi en aquestes zones comunes, la qual s'ajustarà al que preveu el capítol IV (condicions de reobertura per establiments d’hostaleria i restauració).

FASE 3:

Únicament podran obrir al públic els centres i parcs comercials, incloses les seves zones comunes i recreatives, sempre que es garanteixi el compliment dels següents requisits:

- D’acord amb els aforaments determinats en el Pla d'Autoprotecció de cada centre o parc comercial, es limiti l'aforament de les zones comunes i recreatives al 50%.

- Es limiti al 50% l'aforament en cada un dels establiments comercials situats en ells.

- Garantir, en tot cas, el manteniment de la distància interpersonal de dos metres i evitar aglomeracions de persones que comprometin la mateixa a les zones comunes i recreatives, com poden ser zones infantils, ludoteques o àrees de descans.

- Que es compleixin les mesures d'higiene establertes en aquest capítol per als establiments i locals minoristes, a més de les específiques que s'estableixen a l'article 17 de l’Ordre SND/414/2020.

 

4. És obligatori que implementi un sistema de cita prèvia en el meu comerç?

S’elimina la obligatorietat del sistema de cita prèvia per als concessionaris d'automoció, les estacions d'inspecció tècnica de vehicles (ITV) i els centres de jardineria i vivers de plantes sigui quina sigui la seva superfície útil d'exposició i venda.

 

5. Quines són les condicions de reobertura dels bars i restaurants?

FASE 2:

 

Es pot procedir a la reobertura al públic dels establiments d'hostaleria i restauració per a consum en el local, a excepció dels locals de discoteques i bars d'oci nocturn, sempre que no se superi un 40% del seu aforament* i es compleixin les següents condicions:

 • El consum dins del local únicament podrà realitzar-se assegut a taula, o agrupacions de taula, i preferentment mitjançant reserva prèvia.
 • En cap cas es s'admetrà l'autoservei en barra per part de client.
 • Estarà permès l'encàrrec en el propi establiment de menjar i beguda per emportar.
 • Es podrà oferir productes de lliure servei, ja siguin frescos o elaborats amb anticipació, de franc disposició dels clients sempre que sigui assistit amb pantalla de protecció, a través d'emplatats individuals i/o monodosi degudament preservades del contacte amb l'ambient.
 • La prestació de servei a les terrasses a l'aire lliure dels establiments d’hostaleria i restauració es realitzarà conforme al que preveu l'Ordre SND/399/2020, de 9 de maig (arts. 15 i 16). Mateixes condicions que en Fase 1 (Aforament al 50%, grups de 10 persones màxim).
 • S'ha d'assegurar el manteniment de la deguda distància física de 2m entre les taules o, si s'escau, agrupacions de taules. La taula o agrupació de taules que s'utilitzin per a aquest fi, haurà de ser conforme al nombre de persones, permetent respectar la distància mínima de seguretat interpersonal (2 metres).

**Les comunitats autònomes, en el seu respectiu àmbit territorial, podran modificar el percentatge d'aforament, així com el relatiu a l'ocupació de les terrasses sempre que els mateixos no siguin inferiors 30% ni superiors al 50%.

FASE 3:

Consum en local:

- Es pot procedir a la reobertura al públic dels establiments d'hostaleria i restauració per a consum en el local sempre que no se superi 50% del seu aforament.

- S'ha d'assegurar el manteniment de la deguda distància física de dos metres entre les taules o, si s'escau, agrupacions de taules. La taula o agrupació de taules que s'utilitzin per a aquest fi, hauran de ser conforme al nombre de persones, permetent que es respecti la distància mínima de seguretat interpersonal de dos metres.

- Les comunitats autònomes podran modificar el percentatge d'aforament dins del local sempre que el mateix no sigui inferior al 50% ni superior als 2/3 de l'aforament màxim.

Terrasses

- Es podrà obrir al públic les terrasses a l'aire lliure dels establiments d'hostaleria i restauració limitant-se l'aforament 75% de les taules permeses en l'any immediatament anterior a la base de la corresponent llicència municipal. En el cas que la llicència sigui concedida per primera vegada, haurà de limitar-se l'aforament al 75% de l’aforament autoritzat per aquest any.

- Es consideraran terrasses a l'aire lliure tot espai no cobert o tot espai que, estant cobert, estigui envoltat lateralment per un màxim de dues parets, murs o paraments.

- En el cas que l'establiment d'hostaleria i restauració obtingués el permís de l'Ajuntament per incrementar la superfície destinada a la terrassa a l'aire lliure, es podrà incrementar el nombre de taules, respectant, en tot cas, una proporció 75% entre taules i superfície disponible i duent a terme un increment proporcional de l'espai de vianants en el mateix tram de la via pública en el qual s'ubiqui la terrassa.

- En tot cas, s'ha d'assegurar que es manté la deguda distància física d’almenys dos metres entre les taules o, si s'escau, agrupacions de taules.

- L'ocupació màxima serà de vint persones per taula o agrupació de taules. La taula o agrupació de taules que s'utilitzin per a aquest fi, haurà de ser conforme al nombre de persones, permetent que es respecti la distància mínima de seguretat interpersonal de dos metres.

 

6. Cal seguir alguna recomanació o requisits per dur a terme el servei de lliurament a domicili d’aliments?

El repartiment a domicili haurà de complir amb les mesures sanitàries corresponents tant de transport com de manipulació alimentària (desinfecció dels vehicles, respectar la cadena de fred, utilització d’elements tèrmics indicats, etc.).

En el següent enllaç trobareu les recomanacions de la Generalitat per al repartiment a domicili d’aliments, fes clic aquí. 

Tanmateix, l’Agència Catalana de Seguretat Alimentària ha emès una sèrie de recomanacions que seria convenient que les empreses de restauració o comerç a domicili seguissin:

- Recomanacions per a establiments del sector alimentari amb servei directe al públic, fes clic aquí.

- Recomanacions d'higiene per a empreses alimentàries, fes clic aquí. 

- Recomanacions de neteja i desinfecció d’instal·lacions en empreses alimentàries per a la prevenció del coronavirus, fes clic aquí. 

- Pautes bàsiques d'higiene i seguretat en establiments comercials, fes clic aquí. 

 

7. Quines són les mesures d’higiene en establiments i locals comercials en les fases de desescalada?

L’article 13 de l’Ordre SND/414/2020 i l’Ordre SND/458/2020, estableixen les mesures d’higiene i prevenció en establiments i locals comercials d’obertura al públic, en regions de Fase 2 i Fase 3 respectivament:

Neteja i desinfecció

Els establiments i locals que obrin al públic realitzaran, al menys dues vegades al dia, una neteja i desinfecció de les instal·lacions amb especial atenció a les superfícies de contacte més freqüents com poms de portes, taulells, mobles, passamans, màquines dispensadores, terres, telèfons, penjadors, carros i cistelles, aixetes, i altres elements de similars característiques, d'acord amb les següents pautes:

 • Una de les neteges es realitzarà, obligatòriament, en acabar el dia, o bé abans de reiniciar l’activitat al dia següent.
 • Seran d'aplicació les indicacions de neteja i desinfecció que preveu l'article 6.1. a) i b) de l’Ordre SND/399/2020:
  • S'utilitzaran desinfectants com dilucions de lleixiu (1:50) acabades de preparar o qualsevol dels desinfectants amb activitat viricida que es troben al mercat i que han estat autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat. En l'ús d'aquest producte es respectaran les indicacions de l'etiqueta.
  • Després de cada neteja, els materials emprats i els equips de protecció utilitzats es llençaran de forma segura, i posteriorment es procedirà al rentat de mans.

Per a aquesta neteja es podrà realitzar, al llarg de la jornada i preferentment al migdia, una pausa en l'obertura dedicada a tasques de manteniment, neteja i reposició. Aquests horaris de tancament per a neteja es comunicaran degudament al consumidor per mitjà de cartelleria visible o missatges per megafonia.

Zones comunes per a treballadors:

Així mateix, es realitzarà una neteja i desinfecció dels llocs de treball en cada canvi de torn, amb especial atenció a taulells i taules o altres elements dels punts de venda en mercats ambulants, mampares si és el cas, teclats, terminals de pagament, pantalles tàctils, eines de treball i altres elements susceptibles de manipulació, fent especial atenció a aquells utilitzats per més d'un treballador.

Quan en l'establiment o local hi hagi de romandre més d'un treballador atenent el públic, les mesures de neteja s'estendran no només a la zona comercial, sinó també, si escau, a zones privades dels treballadors, com ara vestuaris, taquilles, lavabos, cuines i àrees de descans.

Ús de serveis (Lavabos)

FASE 2 i 3: Es revisarà cada hora el funcionament i la neteja de sanitaris, aixetes i poms de porta dels lavabos en els establiments i locals comercials minoristes

No s'utilitzaran els lavabos dels establiments comercials per part dels clients, excepte en cas que fos estrictament necessari. En aquest supòsit, es procedirà immediatament a la neteja de sanitaris, aixetes i poms de porta.

Venda automàtica o autoservei (màquines de vending)

En el cas de la venda automàtica, màquines de venda automàtica, bugaderies autoservei i activitats similars, el seu titular ha d'assegurar el compliment de les mesures d'higiene i desinfecció adequades tant de les màquines com dels locals, així com informar els usuaris del seu correcte ús mitjançant la instal·lació de cartelleria informativa. En tot cas, seran aplicables les mesures que preveu l'article 6 de l’Ordre SND/399/2020 i de l’Ordre SND/414/2020.

Guia de recomanacions i protocols de bones pràctiques

Tanmateix, amb l'objectiu de facilitar el procés de reobertura comercial, la Generalitat posa a la vostra disposició els següents protocols d'actuació amb recomanacions i bones pràctiques higienicosanitàries en els diferents àmbits de l’activitat comercial (processos, producte, treballadors/es i altres):

 

8. Pot tancar un comerç tot i que estigui autoritzat a obrir?

Sí, es pot tancar al públic el comerç si ho desitja el comerciant perquè no està obligat a la seva obertura.

 

9. Poden obrir els tallers mecànics?

Sí, en tot cas, s’hauran d’observar les mesures i instruccions de protecció indicades en l’Ordre SND/399/2020 per establiments en regions de Fase 1, i en l’Ordre SND/414/2020 per establiments en regions de Fase 2.

10. Pot obrir una ITV? I un establiment de venda de vehicles?

Sí, en Fase 2 s’elimina l’obligatorietat d’establir un sistema de cita prèvia.

11. Puc continuar agafant el cotxe encara que em caduqui la ITV?

Sí, sempre que la ITV hagi caducat durant la vigència de l’estat d’alarma. Encara que sigui vàlid el certificat, ja és possible demanar cita prèvia.

L’Ordre SND/413/2020, de 15 de maig, estableix mesures especials en les inspeccions tècniques de vehicles. El termini de validesa dels certificats d'inspecció tècnica periòdica dels vehicles amb data pròxima d’inspecció compresa dintre del període de vigència de l’Estat d’Alarma, s'amplia en quinze dies naturals per cada setmana transcorreguda des del començament de l’Estat d’Alarma i fins que s'hagués produït el venciment del certificat, conforme amb el quadre següent:

Data d’inspecció inicial

Data de pròrroga (dies naturals)

Setmana 1: 14 a 20 de març.

30 dies més 15 dies addicionals.

Setmana 2: 21 a 27 de març.

30 dies més 2 períodes de 15 dies. 

Setmana 3: 28 de març a 3 d’abril.

30 dies més 3 períodes de 15 dies.

Setmana n.

30 dies més 4 períodes de 15 dies.

 

12. En quina situació queden els establiments que venen a l'engròs? Com poden realitzar la venda?

El RD 463/2020 no contempla cap limitació al desenvolupament de la venda a l'engròs. No obstant això, la venda a l’engròs queda condicionada a les mesures que l'autoritat competent estableixi, d'acord amb els articles 13, 14 i 15, per a l'assegurament del subministrament dels béns i serveis de primera necessitat.

13. Puc obrir si tinc un centre d’estètica?

Sí, en un centre d’estètica la distància social s’escurça de manera necessària. El professional ha de portar mascareta i els equips de protecció adequats; el client haurà de portar mascareta. A més, entre clients hi haurà d’haver una distància d’almenys 2 metres.

14. Es permet el lliurament a domicili de qualsevol producte, comprat per Internet o per telèfon?

Sí, la venda per Internet o per telèfon continuen sent mitjans vàlids de lliurament de productes, sense establir distincions per tipus de productes.

15. Hi ha restriccions a l'adquisició d'alcohol? En cas que l'alcohol sigui per a la fabricació d’hidrogels, es necessita algun tipus de document per a la citada adquisició?

No s'ha prohibit, fins ara, l'adquisició d'alcohol, si bé es manté l’obligació dels subjectes que en fabriquen de comunicar-ho a l’autoritat competent, tal com estableix l'Ordre SND/233/2020, de 15 de març. Entre altres productes, hi hauria les solucions hidroalcohòliques i alcohols sanitaris.

16. Poden fer-se els mercats setmanals a l’aire lliure o no sedentaris?

FASE 2:

En el cas dels mercats que desenvolupen la seva activitat a la via pública a l'aire lliure o de venda no sedentària, comunament anomenats mercats de marxants, que ja haguessin reiniciat la seva activitat en Fase 1 o la reinicien per decisió de l'Ajuntament corresponent a partir de l’entrada en Fase 2, es garantirà la limitació al 33% dels llocs habituals o autoritzats, limitant l'afluència de clients de manera que s'asseguri el manteniment de la distància social de dos metres.

Els ajuntaments poden augmentar la superfície habilitada o habilitar nous dies per l'exercici d'aquesta activitat, de manera que es produeixi un efecte equivalent a l'esmentada limitació.

A l'hora de determinar els comerciants que poden exercir la seva activitat, l’Ajuntament podrà prioritzar aquells que comercialitzen productes alimentaris i de primera necessitat assegurant que no es manipulen els productes comercialitzats en els mateixos per part dels consumidors.

Els Ajuntaments han d'establir requisits de distanciament entre llocs i condicions de delimitació del mercat amb l'objectiu de garantir la seguretat i distància entre treballadors, clients i vianants.

FASE 3:

En el cas dels mercats que desenvolupen la seva activitat a la via pública a l'aire lliure o de venda no sedentària que ja haguessin reiniciat la seva activitat d'acord amb el que disposa l'Ordre SND/414/2020, de 16 de maig, o la reinicien per decisió de l'Ajuntament corresponent a partir de l'entrada en vigor de la present ordre:

- Es garantirà la limitació al 50% dels llocs habituals o autoritzats.

- Es limitarà l'afluència de clients de manera que s'asseguri el manteniment de la distància social de dos metres.

Els ajuntaments poden augmentar la superfície habilitada o habilitar nous dies per a l'exercici d'aquesta activitat, de manera que es produeixi un efecte equivalent a l'esmentada limitació.

A l'hora de determinar els comerciants que poden exercir la seva activitat, l'Ajuntament podrà prioritzar aquells que comercialitzen productes alimentaris i de primera necessitat, assegurant que els productes comercialitzats no son manipulats per part dels consumidors.

Els Ajuntaments han d'establir requisits de distanciament entre llocs i condicions de delimitació del mercat amb l'objectiu de garantir la seguretat i distància entre treballadors, clients i vianants.

17. Amb relació al servei Click & Collect que presten grans superfícies i petits comerços que realitzen venda online o telefònica, es pot estendre a qualsevol tipus de producte?

Sí, tots els establiments i locals que puguin procedir a la reobertura al públic podran establir, si s'escau, sistemes de recollida al local dels productes adquirits per telèfon o per Internet, sempre que es garanteixi una recollida esglaonada que eviti aglomeracions a l’interior del local o el seu accés.

Es podran establir horaris de recollida i enviaments a domicili preferents per a determinats col·lectius.

18. Puc tenir oberta la porta del meu establiment?

Sí, qualsevol comerç o establiment que estigui obert al públic.

S'han de realitzar tasques de ventilació periòdica en les instal·lacions i, com a mínim, de forma diària i durant el temps necessari per permetre la renovació de l'aire.

19. Estan permeses les obres o instal·lacions en establiments comercials? Puc fer obres o instal·lacions en habitatges particulars?

Sí, tant si l’accés al comerç és a peu de carrer com a través d’un edifici d’habitatges.

Segons la Disposició Addicional 5a de l’Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, s’aixeca la suspensió de les activitats relacionades amb les obres d’intervenció en edificis existents que va establir la Ordre SND/340/2020, de 12 d’abril.

En tot cas, en la realització de les obres s’haurà de garantir el compliment de les mesures d’higiene i distanciament mínim de seguretat entre les persones d’almenys dos metres.

Estan permesos els treballs i obres que es realitzin en els immobles amb la finalitat de realitzar reparacions urgents d'instal·lacions i avaries, així com les tasques de vigilància.

20. Puc continuar servint tapes?

Sí, l’article 18.3 de l’Ordre SND/414/2020, de 9 de maig, fa referència als productes de lliure servei que es serveixen de franc als clients, com per exemple: vinagreres, salers, o setrills, etc. En aquests casos, la norma estableix que aquests productes es podran lliurar sempre que estiguin assistits per una pantalla de protecció i a través d’emplatats individuals i/o monodosi degudament resguardats de l’ambient.

Per tant, les tapes (que es serveixin de franc) es podran servir en racions individuals, o per compartir, si així ho demana el client, com es venia fent fins ara.

21. Està permès fer la instal·lació de globus, i d’elements decoratius en el domicili d’un client?

Tot i que la normativa actual no ho preveu, per extensió de l’aixecament de la suspensió en les activitats relacionades amb les obres d’instal·lació en edificis habitats, estaria permès la instal·lació d’aquets elements sempre que es garanteixi el compliment de les mesures d’higiene i prevenció, així com el distanciament mínim interpersonal entre les persones d’almenys dos metres.

22. Poden obrir els centres esportius?

FASE 2:

Sí, amb les condicions que estableix l’article 42 de l’Ordre SND/414/2020.

Les instal·lacions i centres esportius de titularitat pública o privada, podran oferir serveis esportius dirigits a el desenvolupament d'activitat esportiva amb cita prèvia, amb les següents limitacions:

Es podrà procedir a l'obertura de les instal·lacions esportives cobertes per la realització d'activitats esportives amb les següents limitacions:

 • Es pot accedir a les mateixes qualsevol persona que vulgui fer una pràctica esportiva, inclosos els esportistes d'alt nivell, d'alt rendiment, professionals, federats, àrbitres o jutges i personal tècnic federatiu.
 • Es considera instal·lació esportiva coberta tota aquella instal·lació esportiva, amb independència que es trobi situada en un recinte tancat o obert, que es trobi completament tancada i que tingui sostre i que permeti la pràctica d'una modalitat esportiva.
 • 'activitat esportiva requerirà la concertació de cita prèvia amb l'entitat gestora de la instal·lació. Per a això, s'organitzaran torns horaris, fora dels quals no es podrà romandre en la instal·lació.
 • A les instal·lacions esportives cobertes, es podrà permetre la pràctica esportiva individual o aquelles pràctiques que es puguin desenvolupar per un màxim de dues persones en el cas de modalitats així practicades, amb l'excepció de les modalitats practicades per parelles, sempre sense contacte físic, mantenint les degudes mesures de seguretat i protecció, i en tot cas la distància social de seguretat de dos metres.
 • Així mateix, es respectarà el límit 30% d'aforament d'ús esportiu en cada instal·lació, tant pel que fa a l'accés, com durant la pròpia pràctica, habilitant-se un sistema d'accés que eviti l'acumulació de persones i que compleixi amb les mesures de seguretat i protecció sanitària.
 • Únicament podrà accedir amb els esportistes un entrenador en el cas que resulti necessari, circumstància que haurà d'acreditar degudament. S'exceptuen les persones amb discapacitat o menors que requereixin la presència d'un acompanyant.
 • Es podran utilitzar els vestidors, respectant el disposat a l'efecte en les mesures generals de prevenció i higiene enfront del COVID 19 indicades per les autoritats sanitàries. Es procedirà a la neteja i desinfecció de les instal·lacions.
 • Així mateix, a la finalització de cada torn es procedirà a la neteja de les zones comunes i, en cada torn, s'haurà de netejar i desinfectar el material compartit després de cada ús.
 • A l'acabar la jornada es procedirà a la neteja de la instal·lació, reduint-se la presència de personal al nombre mínim suficient per a la prestació adequada de servei.

En tot cas, els titulars de la instal·lació han de complir les normes bàsiques de protecció sanitària de el Ministeri de Sanitat. Si en la instal·lació esportiva es realitzen altres activitats, o es presten altres serveis addicionals no esportius, han de complir la normativa específica que en cada cas correspongui.

FASE 3:

Es flexibilitzen les mesures relatives a l'obertura d'instal·lacions esportives a l'aire lliure, tancades i centres esportius:

- A les instal·lacions esportives a l'aire lliure a què es refereix l'article 41 de l'Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, es podrà realitzar activitat esportiva en grups de fins a vint persones, sense contacte físic, i sempre que no se superi el 50% de l'aforament màxim permès. Serà d'aplicació el règim d'accés per torns i neteja que estableix l'article 41 de l'Ordre SND/399/2020, de 9 de maig. Això no obstant, els esportistes podran accedir a les instal·lacions acompanyats d'una persona diferent del seu entrenador.

- En les instal·lacions i centres esportius als quals es refereix l'article 42 de l'Ordre SND/399/2020, de 16 de maig, així com en l'article 42 de l'Ordre SND/414/2020, de 16 de maig, es podrà realitzar activitat esportiva en grups de fins a vint persones, sense contacte físic i sempre que no se superi el 50% de l'aforament màxim permès. A aquests efectes, serà d'aplicació el règim d'accés, torns i neteja que estableix l'article 42 de l'Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, i l'article 42 de l'Ordre SND/414/2020 esportistes podran accedir a les instal·lacions acompanyats d'una persona diferent del seu entrenador.

- Sempre que sigui possible, durant la pràctica de l'activitat esportiva s'ha de mantenir una distància de seguretat de dos metres. No serà necessària la concertació de cita prèvia per a la realització de les activitats esportives en les instal·lacions i centres.

- Queda permesa la utilització dels vestuaris i zones de dutxes. A aquest efecte, s'aplicarà el que disposa l'article 6.5 de l’Ordre SND/458/2020.

23. Poden obrir les acadèmies i centres de formació?

FASE 2:

Sí, segons l’article 50 de l’Ordre SND/414/2020, a partir del 25 de maig, els centres educatius i de formació (autoescoles o acadèmies) en regions sanitàries de Fase 2, podran reprendre l’activitat formativa presencial sempre que no es superi 1/3 de l’aforament.

Així mateix, sempre que sigui possible, es prioritzarà la formació “online” o a distància.

 

RELACIÓ AMB PROVEÏDORS I CLIENTS

1. Quina distància s’ha de mantenir entre clients dins la botiga?

La distància entre venedors o proveïdors de serveis i clients durant tot el procés d’atenció al client serà, com a mínim, d’un metre quan es compti amb elements de protecció o barreres, o d’aproximadament dos metres sense aquests elements.

En aquells serveis en què no sigui possible mantenir la distància de seguretat, com ara en els sectors de perruqueria, centres d’estètica o fisioteràpia, caldrà utilitzar EPIs que assegurin la protecció tant dels treballadors com del client

Guia per a establiments comercials.

Guia per a establiments de perruqueria.

Guia per a establiments comercials de moda.

Guia per a establiments de restauració i hostaleria

 

2. Els subministraments a botigues d’aliments i supermercats estan assegurats?

Sí, la distribució alimentària està considerada un servei essencial i es coordina amb les plataformes de distribució l’arribada de productes bàsics.

 

3. L’enviament de productes està garantit?

PIMEComerç, a través del Clúster Logístic de Catalunya-PIMEC Logística posa a la vostra disposició un servei especial de transport de mercaderies durant la Covid-19 perquè els comerços puguin fer enviaments dels seus productes, generant una sinergia entre les necessitats dels comerciants i la capacitat del clúster de poder donar resposta als enviaments a domicili.

Mes informació, aquí: https://www.pimec.org/ca/institucio/sala-premsa/notes-premsa/pimecomerc-facilita-lenviament-als-comercos-traves-del-cluster

 

4. Com afecta el procés de desescalada a la política de devolucions del meu comerç?

En el cas de devolució de productes, es recomana que l'establiment compti amb una estratègia de tractament i/o desinfecció dels mateixos, que defineixi en funció de les característiques del producte el tractament adequat, abans de posar-los a la venda, procedint a la seva recollida amb guants d'un sol ús.

En el cas de les peces de roba, el titular de l’establiment implementarà mesures perquè la peça de roba sigui higienitzada abans de facilitar-la a altres clients.

Veure les mesures específiques sobre Devolucions: “Protocolo y Guía de Buenas Prácticas dirigidas a la Actividad Comercial en Establecimiento Físico y No Sedentario”

 

5. Un client es pot emprovar la roba o provar un producte a la botiga?

No es podran posar a disposició dels clients productes de verificació o prova, no destinats a la venda com cosmètics, productes de perfumeria, i similars que impliquin manipulació directa per successius clients (art. 13.5 de l’Ordre SND/399/2020 i art. 15.5 de l’Ordre SND/414/2020).

En cas que un client es provi una peça que posteriorment no adquireixi, el titular de l'establiment implementarà mesures perquè la peça sigui higienitzada abans que sigui facilitada als altres clients.

Aquesta mesura serà també aplicable a les devolucions de peces que realitzin els clients (art. 13.6 de l’Ordre SND/399/2020 i art. 15.6 de l’Ordre SND/414/2020).

En els establiments del sector comercial tèxtil, i similars, els emprovadors només els podrà fer servir una única persona i, un cop utilitzats, es netejaran i desinfectaran (art. 13.6 de l’Ordre SND/399/2020 i art. 15.6 de l’Ordre SND/414/2020).

 

6. És obligatori l’ús de mascareta al meu comerç?

Sí amb algunes excepcions. Des del 20 de maig l’article 3 de l’Ordre SND/422/2020 estableix que l'ús de mascareta serà obligatòria a la via pública, en espais a l'aire lliure i en qualsevol espai tancat d'ús públic o que es trobi obert a el públic, sempre que no sigui possible mantenir una distància de seguretat interpersonal d’almenys dos metres.

A excepció de les següents persones/situacions:

 1. Persones que presentin algun tipus de dificultat respiratòria que es pugui veure agreujada per l'ús de mascareta.
 2. Persones en què l'ús de mascareta resulti contraindicat per motius de salut degudament justificats, o que per la seva situació de discapacitat o dependència presentin alteracions de conducta que facin inviable la seva utilització.
 3. Desenvolupament d'activitats en què, per la pròpia naturalesa d'aquestes, resulti incompatible l'ús de la mascareta.
 4. Causa de força major o situació de necessitat.

 

7. És obligatori l’ús de guants al meu comerç?

No, tot i que en alguns sectors és recomanable per evitar el contagi, on el distanciament interpersonal de 2 metres no està garantit (sectors perruqueria, estètiques, fisioteràpia, hostaleria/restauració, etc.).

Cal seguir les recomanacions sanitàries en l’ús correcte dels guants: https://www.youtube.com/watch?v=pcTkr-29CUQ&list=PLAydlOUpCxDkk94W0Xq_9n...

 

8. He de posar guants i/o mascaretes a disposició dels meus clients?

No, l’Ordre SND/399/2020 i l’Ordre SND/414/2020, només estableix la obligatorietat als establiments i locals comercials de posar a disposició del públic dispensadors de gels hidroalcohòlics amb activitat viricida -aprovats pel Ministeri de Sanitat- a l’entrada del local, i hauran d’estar sempre en condicions d’ús.

 

9. El pagament amb targeta és obligatori, o recomanable?

No, tot i que la normativa estableix que es fomentarà el pagament amb targeta o altres mitjans que no suposin contacte físic entre dispositius, evitant, en la mesura del possible, l'ús de diners en efectiu. Es netejarà i desinfectarà el datàfon després de cada ús, així com el TPV si l'empleat que l'utilitza no és sempre el mateix. (art. 6.6 de l’Ordre SND/399/2020 i de l’Ordre SND/414/2020).

 

OBLIGACIONS I DRETS LABORALS

1. Què es considera un servei essencial?   

Seguretat i emergències, salut, serveis penitenciaris, serveis socials i residencials, serveis funeraris, serveis judicials, notaries per a tràmits urgents amb cita prèvia, electricitat, aigua potable, aigües residuals, serveis de depuració d’aigües, combustibles, gas, telecomunicacions, residus urbans i industrials, bancs i finances, residus sanitaris, subministraments sanitaris i de farmàcia, distribució alimentària humana i per a granges i centres d’animals, animals vius (transport i veterinaris), escorxadors i els allotjaments turístics que s’hagin definit com a tals.

 

2. Durant la vigència de l’Estat d’Alarma, quines limitacions de circulació tinc?

Es podrà circular per la província, illa o unitat territorial de referència, sense perjudici de les excepcions que justifiquin el desplaçament a una altra part del territori nacional per motius sanitaris, laborals, professionals o empresarials, de retorn al lloc de residència familiar, assistència i cura de gent gran, dependents o persones amb discapacitat, causa de força major o situació de necessitat o qualsevol altra d'anàloga naturalesa.

FASE 2:

Les persones de fins a 70 anys podran realitzar activitat física no professional en qualsevol franja horària a excepció de la compresa entre les 10:00 hores i les 12:00 hores i entre les 19:00 hores i les 20:00 hores, que queda reservada als majors de 70 anys.

Les comunitats autònomes i ciutats autònomes poden acordar que en el seu àmbit territorial aquestes franges horàries comencin fins a dues hores abans i acabin fins a dues hores després, sempre que no s'incrementi la durada total de les mateixes.

En tot cas, s'hauran de respectar les mesures de seguretat i higiene establertes per les autoritats sanitàries per a la prevenció de l'COVID-19, i, en particular, les relatives al manteniment d'una distància mínima de seguretat d'almenys, dos metres o, en defecte, mesures alternatives de protecció física, d'higiene de mans i etiqueta respiratòria. A aquests efectes, els grups haurien de ser d'un màxim de quinze persones, excepte en el cas de persones convivents.

FASE 3:

No quedarà reservada cap franja horària a cap col·lectiu. En el cas de contacte social amb persones que es trobin dins dels grups considerats vulnerables al COVID-19, s'hauran d'extremar les mesures de seguretat i higiene.

En tot cas, hauran de respectar les mesures de seguretat i higiene establertes per les autoritats sanitàries per a la prevenció de la COVID-19, i, en particular, les relatives al manteniment d'una distància mínima de seguretat d’almenys, dos metres, o, en defecte, mesures alternatives de protecció física, d'higiene de mans i etiqueta respiratòria.

A aquests efectes, els grups haurien de ser d'un màxim de 20 persones, excepte en el cas de persones convivents.

 

3. Si el Reial Decret 463/2020, que declara l'Estat d'Alarma per la COVID-19, no autoritza al meu comerç a obrir al públic, puc fer una suspensió de contractes dels meus treballadors?

Sí, si el vostre comerç o establiment ha hagut de tancar al públic o cancel·lar activitats per culpa de les limitacions establertes per les autoritats amb relació a la COVID-19, es considerarà provinent d’una situació de força major i, per tant, un motiu justificat per emprendre la suspensió de contractes o la reducció temporal de la jornada dels vostres treballadors.

 

4. En una suspensió de contractes dels meus treballadors haig de pagar la Seguretat Social?

El Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de març, en el seu art. 24 disposa que mentre duri la suspensió de contractes i la reducció de jornada per causes autoritzades de força major, derivades de la situació d’alarma, el vostre comerç quedarà exonerat dels pagaments a la Seguretat Social en un 100% si es tenen menys de 50 treballadors, i en un 75% si es tenen més de 50 treballadors.

Així mateix, però, cal tenir en compte que la Disposició Addicional Sisena del mateix RDL estableix que les mesures extraordinàries en l’àmbit laboral estaran subjectes al compromís de l’empresa de mantenir els llocs de treball durant el termini de sis mesos des de la data de reactivació de l’activitat.

 

5. Pot un comerç obligar a exercir la jornada laboral als seus treballadors, encara que no estigui autoritzat a obrir? Si aquests treballadors no volen anar a treballar, això pot suposar un cas d'absentisme laboral?

L’article 10.1 del Reial Decret 463/2020 prohibeix l’obertura al públic dels establiments comercials, però no impedeix que el comerciant pugui accedir al seu interior per dur a terme les tasques necessàries per al manteniment del local i les existències, o per donar compliment a les comandes o vendes a distància (venda per Internet, venda telefònica o venda per correspondència); sempre que s’adoptin les mesures necessàries per evitar la propagació de la Covid-19 anunciades per les autoritats sanitàries.

El personal laboral podrà exercir la jornada laboral tenint en compte les mesures de seguretat i d'higiene que preveu l’article 10.2 del RD 463/2020.

Si la persona treballadora es nega a assistir al centre de treball amb motiu de la Covid-19 es pot considerar absència justificada sense percepció de salari, o bé oferir-li altres mesures de flexibilitat laboral (bossa d'hores, permís retribuït). Els treballadors que presten els seus serveis en centres de treball no afectats per ordre de tancament han d'acudir al seu lloc de feina. En el cas que no vulguin anar a treballar o no s'arribi a un acord, se'ls podrà aplicar una absència justificada sense percepció de salari.

 

6. És necessari un certificat de l'empresa perquè els treballadors puguin desplaçar-se fins al seu lloc de treball sense ser requerits per les autoritats?

No, tot i que és recomanable. El Reial Decret pel qual entra en vigor l'Estat d'Alarma estableix que les persones podran circular per la via pública per desplaçar-se al lloc de treball per efectuar la seva prestació laboral, professional o empresarial.

En aquest sentit, és recomanable emetre un certificat per part de l'empresa perquè el treballador o el professional pugui acreditar, més fàcilment davant les autoritats competents, la realitat de les seves obligacions laborals i la necessitat de realitzar els desplaçaments assenyalats. Us podeu descarregar el document aquí: https://www.pimec.org/ca/institucio/actualitat/noticies/certificat-persones-treballadores?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=especial_covid-19_17-3-2020_catala

Aquí en podreu descarregar el justificant elaborat pel Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya, que facilitarà la circulació davant els controls que es puguin produir per part de l’autoritat competent: 

 

7. Cal reforçar les mesures d’higiene i prevenció en l’àmbit d’atenció al públic?

Mesures d’higiene i prevenció en regions de Fase 2:

 • L’article 14 de l’Ordre SND/414/2020, de 16 de maig, preveu les mesures d’higiene i prevenció en l’àmbit laboral en establiments i locals comercials.
 • L’article 15 de l’Ordre SND/399/2020, de 16 de maig, preveu les mesures d’higiene i prevenció per a clients a l’interior dels establiments comercials, en mercats a l’aire lliure o de venda no sedentària.
 • L’article 19 de l’Ordre SND/414/2020, de 16 de maig, preveu les mesures d’higiene i prevenció en establiments d’hostaleria i restauració quan el consum sigui dintre del local.
 • L’article 16 de l’Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, preveu les mesures d’higiene i prevenció en la prestació de serveis de terrasses.

Mesures d’higiene i prevenció en regions de Fase 3:

 • L’article 14 de l’Ordre SND/458/2020, de 30 de maig, preveu les mesures d’higiene i prevenció en l’àmbit laboral en establiments i locals comercials.
 • L’article 15 de l’Ordre SND/458/2020, de 30 de maig, preveu les mesures d’higiene i prevenció per a clients a l’interior dels establiments comercials, en mercats a l’aire lliure o de venda no sedentària.
 • L’article 18 de l’Ordre SND/458/2020, de 16 de maig, preveu les mesures d’higiene i prevenció en establiments d’hostaleria i restauració quan el consum sigui dintre del local i per la prestació de serveis en terrasses.

Tanmateix, amb l'objectiu de facilitar el procés de reobertura comercial, la Generalitat posa a la vostra disposició els següents protocols d'actuació amb recomanacions i bones pràctiques higienicosanitàries en els diferents àmbits de l’activitat comercial (processos, producte, treballadors/es i altres):

 

8. Cal adoptar alguna mesura especial de prevenció?

S’han de reforçar totes les mesures d’higiene i prevenció mencionades anteriorment, però també cal mantenir en tots els casos els criteris de prudència, racionalitat i tranquil·litat, i així s’ha de transmetre a la ciutadania. En cas que alguna de les persones que ateneu us manifesti dubtes sobre la COVID-19 que no podeu resoldre, adreceu-vos als següents telèfons:

 • Informació el 012.
 • Per a simptomatologia el 061.
 • El 112 només per a emergències i en cap cas per a informació.

 

9. Està previst facilitar mascaretes als ciutadans/establiments comercials?

El dilluns 20 d’abril es van començar a facilitar mascaretes quirúrgiques a les farmàcies amb la targeta sanitària. És imprescindible evitar acudir massivament a recollir mascaretes a qualsevol d’aquests punts de distribució.

 

10. És obligatori que l’empresa proporcioni mascaretes/desinfectants als treballadors?

Sí, el titular de l’activitat econòmica en el sector del comerç al detall i prestació de serveis haurà de complir, en tot cas, les següents consideracions:

 • Les obligacions de prevenció de riscos establertes en la legislació vigent (tant de caràcter general com de manera específica per prevenir el contagi per COVID-19).
 • Assegurar que tots els treballadors comptin amb equips de protecció individual adequats al seu nivell de risc, i que tinguin permanentment a la seva disposició, en el lloc de treball, gels hidroalcohòlics amb activitat viricida o, si no és possible, aigua i sabó.
 • Que els treballadors usin mascaretes obligatòriament quan no pugui garantir-se la distància de seguretat de 2 m entre treballador i client, o entre els propis treballadors.
 • Que tot el personal estigui format i informat sobre l’ús correcte dels EPIs. També serà aplicable als treballadors d’empreses terceres que prestin serveis en el local o establiment, ja sigui de forma habitual o puntual.
 • Que el fitxatge dactilar sigui substituït per qualsevol altre sistema de control, o bé es desinfecti el dispositiu abans i després de cada fitxatge.

El titular de l’activitat econòmica en el sector d’hostaleria, restauració o cafeteries haurà de complir, en tot cas:

 • Les obligacions de prevenció de riscos establertes en la legislació vigent (tant de caràcter general com de manera específica per prevenir el contagi per la COVID-19).
 • Assegurar que tots els treballadors comptin amb equips de protecció individual adequats al seu nivell de risc, i com a mínim disposin de mascaretes, gel hidroalcohòlic amb activitat viricida, i/o sabó per a la neteja de mans.

 

11. Vull recuperar alguns treballadors que estaven en situació d’ERTO. Perdo les bonificacions que tenia fins ara?

L'Acord Social en Defensa de l'Ocupació, signat pel govern espanyol i agents socials, que prorroga els ERTO per força major fins al 30 de juny de 2020, manté l'exoneració del 100% de les quotes a la Seguretat Social per a les empreses que continuïn en ERTO “de força major TOTAL”, una exoneració que serà del 75% per a empreses de 50 treballadors o més.

L’Acord introdueix una nova categoria d’ERTO per a les empreses que puguin reiniciar l’activitat, denominat "de força major PARCIAL", que durarà fins al pròxim 30 de juny. Durant aquest període, les empreses poden combinar treballadors en activitat i suspesos. Per a tots ells hi haurà exoneracions en les quotes que es paguen a la Seguretat Social.

Per incentivar la reincorporació als llocs de treball del màxim nombre de treballadors en ERTO, les exempcions seran més grans per als empleats que tornin a l'activitat que per als que continuïn suspesos. En concret, les empreses de menys de 50 empleats tindran una exempció de cotitzacions del 85% en les cotitzacions reportades en el mes de maig i del 70% en les reportades al juny per als treballadors que reprenguin l'activitat. Per als que continuïn suspesos, també hi haurà exoneració, però serà més baixa: del 60% per a les cotitzacions reportades al maig i del 45% per a les del juny.

 

AJUDES ECONÒMIQUES

1. El govern ha desenvolupat algun paquet de mesures econòmiques d’ajuda per a les empreses?

A través del següent enllaç podreu consultar un resum del paquet de mesures per fer front als efectes de la Covid-19 en el sector de comerç:

https://www.pimec.org/ca/institucio/actualitat/noticies/ajudes-al-comerc-fer-front-als-efectes-covid-19

Consulteu el següent enllaç per a conèixer les ajudes per a col·lectius d’autònoms actuals (última actualització 02/06/2020): https://www.pimec.org/ca/institucio/actualitat/noticies/preguntes-freque...

 

2. El govern ha desenvolupat algun paquet de mesures econòmiques d’ajuda per a les empreses en el Reial Decret-llei 11/2020, de 31 de març?

Sí, l’article 34 i següents de l’esmentat Reial Decret-llei habilita la Tresoreria General de la Seguretat Social per concedir de forma excepcional moratòries de sis mesos en el pagament de les cotitzacions socials per PIMES i autònoms. Per poder acollir-se a aquesta ajuda hauran de complir-se els requisits que recull l’Ordre ISM/371/2020, de 24 d'abril.

Aquesta moratòria afectarà, en el cas d’empreses, els períodes de meritació compresos entre els mesos d’abril i juny del 2020; i en el cas dels autònoms, els períodes de meritació compresos entre els mesos de maig i juliol del 2020.

Caldrà, doncs, sol·licitar aquesta moratòria en els 10 primers dies naturals del mes en què pertoqui fer els corresponents ingressos. Podrà optar-se a aquesta moratòria sempre que les activitats no s’hagin suspès en ocasió de l’estat d’alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, incloses en els següents codis de Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques (CNAE-2009):

119 (Altres cultius no perennes).

129 (Altres cultius perennes).

1812 (Altres activitats d'impressió i arts gràfiques).
2512 (Fabricació de fusteria metàl·lica).
4322 (Lampisteria, instal·lacions de sistemes de calefacció i aire condicionat).
4332 (Instal·lació de fusteria).
4711 (Comerç al detall en establiments no especialitzats, amb predomini en productes alimentaris, begudes i tabac).
4719 (Un altre comerç al detall en establiments no especialitzats).
4724 (Comerç al detall de pa i productes de fleca, confiteria i pastisseria en establiments especialitzats).
7311 (Agències de publicitat).
8623 (Activitats odontològiques).
9602 (Perruqueria i altres tractaments de bellesa).

Aquestes sol·licituds podran fer-se, en el cas de les empreses, a través del sistema de remissió electrònica de dades en l’àmbit de la Seguretat Social (sistema RED); i en el cas dels autònoms, a través del sistema RED o pels mitjans electrònics disponibles a la seu electrònica de la Secretaria d’Estat de la Seguretat Social (SEDESS). 

En el cas dels autònoms, els que siguin beneficiaris de la prestació per cessament d’activitat podran abonar, fora de termini i sense cap recàrrec, les cotitzacions del mes de març corresponents als dies previs a la declaració de l’estat d’alarma.

Ajornament del pagament de deutes a la Seguretat Social:

L’article 35 de l’esmentat RDL 11/2020 permet a empreses i autònoms que no tinguin en vigor l’ajornament de pagament de deutes amb la Seguretat Social que puguin sol·licitar fins al 30 de juny l’ajornament del pagament dels deutes que hagin d’ingressar entre l’abril i el juny, en els termes i condicions establerts en la normativa de la Seguretat Social, sent d’aplicació un interès del 0,5% en lloc del que preveu l'article 23.5 del Text refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat pel Reial Decret-Llei 8/2015, de 30 d'octubre.

A més, es facilita la realització dels tràmits relatius a l’ajornament del pagament de deutes, moratòries o devolucions d’ingressos indeguts a través del sistema RED de comunicació electrònica.

Prestació extraordinària per cessament d’activitat:

S’adapta la norma per incloure-hi la situació de determinats col·lectius que tinguin un alt grau d’estacionalitat, com l’agrari, el cultural o els vinculats a esdeveniments com la Setmana Santa.

Pagament de subministraments bàsics:

S’estableixen mesures (article 42 i següents del RDL 11/2020) perquè les empreses i els autònoms puguin flexibilitzar les condicions contractades i el pagament de subministraments bàsics com la llum, l’aigua o el gas, i que poden arribar a la possibilitat de suspendre el pagament. Les quantitats s’abonaran com a màxim en els sis mesos següents a la finalització de l’estat d’alarma.

Flexibilització i ampliació de préstecs i ajuts:

Es flexibilitzen els procediments de les convocatòries de préstecs i ajuts de la Secretaria General d’Indústria i Pimes. Les garanties per a nous préstecs en procés de resolució podran presentar-se un cop finalitzi l’estat d’alarma. Així mateix, es podran sol·licitar modificacions en els quadres d’amortització de préstecs ja concedits a projectes industrials.

S’amplia en 60 milions la dotació per a la Companyia Espanyola de Refinançament (CERSA) perquè pugui avalar més operacions, i s’habilita l’ICEX per retornar a les empreses les quotes pagades per a la participació a fires i altres activitats de promoció internacional afectades o cancel·lades amb motiu de la Covid-19.

Se suspèn durant un any i sense necessitat de sol·licitud prèvia el pagament d’interessos i amortitzacions dels crèdits de la Secretaria d’Estat de Turisme, i també s’inclou el CDTI entre els organismes que podran agilitzar ajudes al sector empresarial.

Extensió de la moratòria hipotecària:

Aquesta mesura forma part del primer bloc i preveu que els autònoms quedin inclosos com a part dels col·lectius que poden beneficiar-se d’aquesta moratòria. Així doncs, el termini de suspensió passa d’un a tres mesos, tot acreditant la vulnerabilitat derivada de l’estat d’alarma amb una declaració responsable del beneficiari sobre la seva situació. A més, les quotes suspeses no s’abonaran en finalitzar la suspensió, sinó que tots els pagaments restants es posposen durant el mateix període de temps.

Mesures fiscals (FINALITZADA!):

Ajornament de deutes tributaris corresponents a les liquidacions i autoliquidacions el termini de presentació i ingrés dels quals finalitzi fins el dia 30 de maig de 2020.

 

3. El govern ha desenvolupat algun paquet de mesures econòmiques d’ajuda per a les empreses en el Reial Decret-llei 15/2020, de 21 d’abril?

El RDL 15/2020, de 21 d’abril, aprovat pel Consell de Ministres i publicat al BOE, inclou qüestions en matèria de lloguers comercials, opció extraordinària per a la modalitat de pagaments fraccionats, i normativa aplicable a la disponibilitat excepcional dels Plans de pensions:  

Podeu consultar el resum d’aquestes iniciatives aquí.

 

4. El meu ajuntament pot donar ajudes al comerç?

Sí, alguns ajuntaments estan adoptant iniciatives per al suport econòmic i empresarial del seu territori, i creant mesures com l'exempció de cobrament de tributs i taxes municipals.

A continuació, podeu consultar un recull d'actuacions municipals que ha elaborat la Diputació de Barcelona per fer front a l’impacte econòmic de la COVID-19:

https://www.diba.cat/es/web/comerc/recull-actuacions

Per a més informació poseu-vos en contacte amb el vostre ajuntament o amb el Servei d'Atenció de PIMEC (93.606.15.00)

 

FAQS DE PROTECCIÓ CIVIL – CENTRE DE COORDINACIÓ OPERATIVA DE CATALUNYA (CECAT)

En aquest enllaç podeu consultar més preguntes freqüents de la ciutadania, que s’estan responent de forma periòdica per part de Protecció Civil:

https://interior.gencat.cat/web/.content/home/030_arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencies/Coronavirus/Questionari-restriccions-COVID19-v20200504-08h_corregit.pdf

Preguntes Fase 2: https://interior.gencat.cat/web/.content/home/030_arees_dactuacio/protec...

Preguntes Fase 3: https://interior.gencat.cat/web/.content/home/030_arees_dactuacio/protec...

 

Què poden fer els establiments a partir de l’8/06/2020? http://ccam.gencat.cat/web/.content/01_consorci/documents/Obertures_perm...

Informació general Fase 2: https://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_...

Informació general Fase 3: https://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_...

 

Per a més informació podeu consultar la pàgina web de PIMEC específica sobre el coronavirus o trucar al 93 496 45 00 (per a socis de PIMEC).

Última revisió 8 de juny 

 

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.