Preguntes freqüents del sector comerç en relació als efectes del Covid-19

20 maig 2020

Després de l'aprovació del Reial Decret Llei 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de la crisi sanitària ocasionada pel Covid-19, sorgeixen diferents dubtes en l'àmbit del sector comerç. Et presentem aquesta guia per intentar resoldre les principals qüestions:

REOBERTURA DE COMERÇOS

 1. Quins establiments de l’àmbit comercial poden romandre oberts al públic?     

Segons l’Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, art. 10.1, podran procedir a la reobertura al públic tots els establiments i locals comercials minoristes i d'activitats de serveis professionals que haguessin suspès la seva activitat, en virtut del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es va decretar l’Estat d’Alarma, sempre que tinguin una superfície útil d'exposició i venda igual o inferior a 400 m2.

En cas de superar aquest límit, es podrà delimitar l'espai que es reobri al públic ajustant-se a aquest llindar.

En tot cas s’hauran de complir els requisits següents:

 • Reduir l’aforament del local a un 30%. En el cas d'establiments distribuïts en diverses plantes, la presència de clients en cadascuna d'elles haurà de guardar aquesta mateixa proporció. En qualsevol cas, s'haurà de garantir una distància mínima de dos metres entre clients. En els locals comercials en què no sigui possible mantenir aquesta distància, es permetrà únicament la permanència dins del local d'un client.
 • Establir un horari d'atenció amb servei prioritari per a persones majors de 65 anys (les persones d’entre 65 i 70 anys podran sortir de les 6 h fins les 10 h, i de les 20 h a les 23 h. Els majors de 70 anys i persones dependents podran sortir de les 10 h a les 12 h, i de les 19 h a les 20 h).
 • Complir addicionalment amb les mesures que recull el Capítol III, de l’Ordre SND/399/2020 (art. 10 a 14).

Segons art. 10.3 de l’Ordre SND/399/2020, les condicions de reobertura mencionades anteriorment no afecten els establiments i locals comercials minoristes que ja estaven oberts al públic d'acord amb l'article 10.1 de el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, els quals podran continuar oberts, i podran ampliar la superfície útil d'exposició i venda fins als 400 m2, per a la venda de productes autoritzats en l'esmentat article 10.1 o altres de diferents.

 

 1. Quines regions es troben en Fase 0 avançada? Quines en Fase 1?

A partir de les 00:00h del 18 de maig, Barcelona ciutat, regió metropolitana nord (inclòs el Baix Montseny), i regió metropolitana sud (excepte l’Alt Penedès i el Garraf) es troben en Fase 0 avançada.

Les regions de Girona, Lleida, Catalunya central, el Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre, l’Alt Penedès i el Garraf es troben en Fase 1.

 

 1. Aleshores, els centres comercials estaran oberts?

En el cas d'establiments i locals comercials que es troben dins de parcs o centres comercials, podran procedir a la seva reobertura al públic sempre que tinguin una superfície útil d'exposició i venda al públic igual o inferior a 400 m2 o la delimitin a aquest llindar, i comptin amb accés directe i independent des de la via pública.

Segons l’art. 10.3 de l’Ordre SND/399/2020, això no afectarà els establiments i locals comercials minoristes que ja estaven oberts al públic d'acord amb l'article 10.1 del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, els quals podran continuar oberts, i podran ampliar la superfície útil d'exposició i venda fins als 400 m2, per a la venda de productes autoritzats en l'esmentat article 10.1 o altres de diferents.

 

 1. És obligatori que implementi un sistema de cita prèvia en el meu comerç?

A partir del 18 de maig, no. Amb excepció dels concessionaris d'automoció, les estacions d'inspecció tècnica de vehicles (ITV) i els centres de jardineria i vivers de plantes, sigui quina sigui la seva superfície útil d'exposició i venda.

La normativa no exposa cap requisit que hagi de complir el sistema de cita prèvia i, per tant, es pot adoptar el sistema que millor s’adapti a les característiques del comerç i dels vostres clients, i es podrà concertar visita, per exemple, per telèfon o per internet.

 

 1. Quines són les condicions de reobertura dels bars i restaurants?

Requisits de reobertura en regions de Fase 0 avançada:

 • Només podran dur a terme la seva activitat mitjançant servei d’entrega a domicili i recollida de comandes pels clients en els establiments corresponents.
 • No es permet el consum a l’interior dels establiments.
 • Es podrà establir un sistema de repartiment a domicili preferent per a les persones majors de 65 anys.
 • Els establiments només podran estar oberts al públic durant l’horari de recollida de les comandes.

Requisits de reobertura en regions de Fase 1:

 • Podran obrir-se al públic el 50% de les taules de terrassa a l’aire lliure permeses en l’any immediatament anterior, sobre la base de la corresponent llicència municipal.
 • En tot cas caldrà garantir la distància mínima de 2 m entre les taules, o entre l’agrupació de taules. S’entendrà per terrassa a l’aire lliure tot espai no cobert o, que estant cobert, estigui rodejat lateralment per un màxim de dues parets, murs o paraments.
 • Si l’establiment obté el permís de l’Ajuntament del seu municipi per incrementar la superfície destinada a la terrassa a l’aire lliure, es podrà incrementar el nombre de taules previstes. Tanmateix, haurà de respectar-se la proporció del 50% entre taules i superfície, i haurà d’augmentar-se proporcionalment l’espai dels vianants en el mateix tram de la via pública en què s’ubiqui la terrassa.
 • L’ocupació màxima serà de 10 persones per taula (o agrupació de taules). En tot cas, s’haurà de respectar la distància mínima de seguretat interpersonal.
 1. Cal seguir alguna recomanació o requisits per dur a terme el servei de lliurament a domicili d’aliments?

El repartiment a domicili haurà de complir amb les mesures sanitàries corresponents tant de transport com de manipulació alimentària (desinfecció dels vehicles, respectar la cadena de fred, utilització d’elements tèrmics indicats, etc.).

En el següent enllaç trobareu les recomanacions de la Generalitat per al repartiment a domicili d’aliments, fes clic aquí. 

Tanmateix, l’Agència Catalana de Seguretat Alimentària ha emès una sèrie de recomanacions que seria convenient que les empreses de restauració o comerç a domicili seguissin:

- Recomanacions per a establiments del sector alimentari amb servei directe al públic, fes clic aquí.

- Recomanacions d'higiene per a empreses alimentàries, fes clic aquí. 

- Recomanacions de neteja i desinfecció d’instal·lacions en empreses alimentàries per a la prevenció del coronavirus, fes clic aquí. 

- Pautes bàsiques d'higiene i seguretat en establiments comercials, fes clic aquí. 

 

 1. Quines són les mesures d’higiene en establiments i locals comercials en les fases de desescalada?

L’article 11 regula les mesures d’higiene i prevenció en establiments i locals comercials d’obertura al públic, tant per a establiments en regions de Fase 0 com per a establiments en regions de Fase 1:

Els establiments i locals que obrin al públic realitzaran, al menys dues vegades al dia, una neteja i desinfecció de les instal·lacions amb especial atenció a les superfícies de contacte més freqüents com poms de portes, taulells, mobles, passamans, màquines dispensadores, terres, telèfons, penjadors, carros i cistelles, aixetes, i altres elements de similars característiques, d'acord amb les següents pautes:

 • Una de les neteges es realitzarà, obligatòriament, en acabar el dia.
 • Seran d'aplicació les indicacions de neteja i desinfecció que preveu l'article 6.1. a) i b) de l’Ordre SND/399/2020:
  • S'utilitzaran desinfectants com dilucions de lleixiu (1:50) acabades de preparar o qualsevol dels desinfectants amb activitat viricida que es troben al mercat i que han estat autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat. En l'ús d'aquest producte es respectaran les indicacions de l'etiqueta.
  • Després de cada neteja, els materials emprats i els equips de protecció utilitzats es llençaran de forma segura, i posteriorment es procedirà al rentat de mans.

Per a aquesta neteja es podrà realitzar, al llarg de la jornada i preferentment al migdia, una pausa en l'obertura dedicada a tasques de manteniment, neteja i reposició. Aquests horaris de tancament per a neteja es comunicaran degudament al consumidor per mitjà de cartelleria visible o missatges per megafonia.

Així mateix, es realitzarà una neteja i desinfecció dels llocs de treball en cada canvi de torn, amb especial atenció a taulells i taules o altres elements dels punts de venda en mercats ambulants, mampares si és el cas, teclats, terminals de pagament, pantalles tàctils, eines de treball i altres elements susceptibles de manipulació, fent especial atenció a aquells utilitzats per més d'un treballador.

Quan en l'establiment o local hi hagi de romandre més d'un treballador atenent el públic, les mesures de neteja s'estendran no només a la zona comercial, sinó també, si escau, a zones privades dels treballadors, com ara vestuaris, taquilles, lavabos, cuines i àrees de descans.

Es revisarà, com a mínim un cop al dia, el funcionament i la neteja de sanitaris, aixetes i poms de porta dels lavabos en els establiments i locals comercials minoristes.

En el cas de la venda automàtica, màquines de venda automàtica, bugaderies autoservei i activitats similars, el seu titular ha d'assegurar el compliment de les mesures d'higiene i desinfecció adequades tant de les màquines com dels locals, així com informar els usuaris del seu correcte ús mitjançant la instal·lació de cartelleria informativa. En tot cas, seran aplicables les mesures que preveu l'article 6 de l’Ordre SND/399/2020.

No s'utilitzaran els lavabos dels establiments comercials per part dels clients, excepte en cas que fos estrictament necessari. En aquest supòsit, es procedirà immediatament a la neteja de sanitaris, aixetes i poms de porta.

Tanmateix, amb l'objectiu de facilitar el procés de reobertura comercial, la Generalitat posa a la vostra disposició els següents protocols d'actuació amb recomanacions i bones pràctiques higienicosanitàries en els diferents àmbits de l’activitat comercial (processos, producte, treballadors/es i altres):

 

 1. Poden obrir les papereries?

Sí, els establiments que estiguin en regions de Fase 0 avançada o Fase 1 hauran d’adoptar totes les mesures i requisits exposats en l’Ordre SND/399/2020.

 

 1. Pot obrir un comerç que vengui articles de segona mà?

Sí, els establiments que estiguin en regions de Fase 0 avançada o Fase 1 hauran d’adoptar totes les mesures i requisits exposats en l’Ordre SND/399/2020.

 

 1. Poden mantenir l’activitat els serrallers?

Sí, els establiments que estiguin en regions de Fase 0 avançada o Fase 1 hauran d’adoptar totes les mesures i requisits exposats en l’Ordre SND/399/2020. També poden seguir realitzant serveis d’urgència i intervenint en casos d’emergència.

 

 1. Pot tancar un comerç tot i que estigui autoritzat a obrir?

Sí, es pot tancar al públic el comerç si ho desitja el comerciant perquè no està obligat a obrir.

 

 1. Poden obrir les ferreteries?

Sí, els establiments que estiguin en regions de Fase 0 avançada o Fase 1 hauran d’adoptar totes les mesures i requisits exposats en l’Ordre SND/399/2020.

 

 1. Puc obrir la meva botiga si venc productes d'electrodomèstics?

Sí, els establiments que estiguin en regions de Fase 0 avançada o Fase 1 hauran d’adoptar totes les mesures i requisits exposats en l’Ordre SND/399/2020.

 

 1. Les botigues que fan reparació d’electrodomèstics o similars poden obrir?

Sí, els establiments que estiguin en regions de Fase 0 avançada o Fase 1 hauran d’adoptar totes les mesures i requisits exposats en l’Ordre SND/399/2020.

 

 1. Poden obrir els tallers mecànics?

Sí, els establiments que estiguin en regions de Fase 0 avançada o Fase 1 hauran d’adoptar totes les mesures i requisits exposats en l’Ordre SND/399/2020.

De la mateixa manera, per tal d’assegurar el transport i l’abastiment dels productes a la població,  l’Ordre TMA/259/2020, de 19 de març, art. 2, permet l'obertura de tallers de reparació i manteniment de vehicles de motor, així com dels establiments d'activitats connexes de venda de peces i accessoris amb venda directa als tallers de reparació, però sense obertura al públic general.

En tot cas, s’hauran d’observar les mesures i instruccions de protecció indicades pel Ministeri de Sanitat per evitar contagis.

 

 1. Pot obrir una ITV? I un establiment de venda de vehicles?

L’art. 10.4 de l’Ordre SND/399/2020 estableix que podran procedir a la reobertura al públic, independentment de la seva superfície útil d’exposició i venda, mitjançant la utilització de cita prèvia:

 • Els concessionaris d’automoció
 • Les estacions d’inspecció tècnica de vehicles
 • Els centres de jardineria i vivers de plantes
 • Les entitats concessionàries de joc públic (loteria de l’Estat)

 

 1. Puc continuar agafant el cotxe encara que em caduqui la ITV?

Sí, sempre que la ITV hagi caducat durant la vigència de l’Estat d’Alarma.

L’Ordre SND/413/2020, de 15 de maig, estableix mesures especials en les inspeccions tècniques de vehicles. El termini de validesa dels certificats d'inspecció tècnica periòdica dels vehicles amb data pròxima d’inspecció compresa dintre del període de vigència de l’Estat d’Alarma, s'amplia en quinze dies naturals per cada setmana transcorreguda des del començament de l’Estat d’Alarma i fins que s'hagués produït el venciment del certificat, conforme amb el quadre següent:

Data d’inspecció inicial

Data de pròrroga (dies naturals)

Setmana 1: 14 a 20 de març.

30 dies més 15 dies addicionals.

Setmana 2: 21 a 27 de març.

30 dies més 2 períodes de 15 dies. 

Setmana 3: 28 de març a 3 d’abril.

30 dies més 3 períodes de 15 dies.

Setmana n.

30 dies més 4 períodes de 15 dies.

 

 1. En quina situació queden els establiments que venen a l'engròs? Com poden realitzar la venda?

Actualment, no es contempla cap restricció al respecte, per tant, es continua aplicant el que ja preveia el RD 463/2020. El RD 463/2020 no contempla cap limitació al desenvolupament de la venda a l'engròs. No obstant això, la venda a l’engròs queda condicionada a les mesures que l'autoritat competent estableixi, d'acord amb els articles 13, 14 i 15, per a l'assegurament del subministrament dels béns i serveis de primera necessitat.

 

 1. Puc fer una obra, reforma o instal·lació al meu establiment comercial?

Es permeten únicament aquelles obres en què, pel tipus d’intervenció, per les circumstàncies de sectorització de l’immoble o de delimitació dels espais i recorreguts de circulació, no hi hagi interferències amb les persones no relacionades amb l’activitat de l’obra.

En el cas de locals, habitatges o altres zones de l’edifici que estiguin delimitades, però no habitades, i en aquelles sense accés per als residents de l’edifici, es poden continuar les obres sempre que es mantinguin les mesures per evitar el contacte entre els treballadors i els veïns de l’immoble. L’entrada i la sortida dels locals i habitatges es produiran a l’inici i finalització de la jornada laboral.

També està permès l’accés a zones no sectoritzades de l’edifici per fer-hi les operacions puntuals i indispensables de connexió a les xarxes de serveis de l’edifici, així com les reparacions urgents d’instal·lacions i avaries, i la vigilància.

Les obres a la via pública estan permeses.

 

 1. Puc obrir si tinc un centre d’estètica?

Sí, en un centre d’estètica la distància social s’escurça de manera necessària. El professional ha de portar mascareta i els equips de protecció adequats; el client haurà de portar mascareta. A més, entre clients hi haurà d’haver una distància d’almenys 2 metres.

 

 1. Es permet el lliurament a domicili de qualsevol producte, comprat per Internet o per telèfon?

Sí, la venda per Internet o per telèfon continuen sent mitjans vàlids de lliurament de productes, sense establir distincions per tipus de productes.

 

 1. Hi ha restriccions a l'adquisició d'alcohol? En cas que l'alcohol sigui per a la fabricació d’hidrogels, es necessita algun tipus de document per a la citada adquisició?

No s'ha prohibit, fins ara, l'adquisició d'alcohol, si bé es manté l’obligació dels subjectes que en fabriquen de comunicar-ho a l’autoritat competent, tal com estableix l'Ordre SND/233/2020, de 15 de març. Entre altres productes, hi hauria les solucions hidroalcohòliques i alcohols sanitaris.

 

 1. Poden fer-se els mercats setmanals a l’aire lliure o no sedentaris?

Requisits d’obertura en regions de Fase 0 avançada i Fase 1:

Segons l’Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, quan així ho decideixin els ajuntaments corresponents, i havent de comunicar aquesta decisió a l'òrgan competent en matèria de sanitat de la Comunitat Autònoma, podran procedir a la seva reobertura els mercats que desenvolupen la seva activitat a l'aire lliure o de venda no sedentària a la via pública, donant preferència a aquells productes alimentaris i de primera necessitat i procurant que sobre els productes comercialitzats es garanteixi la no manipulació per part dels consumidors.

Els Ajuntaments han d'establir requisits de distanciament entre llocs i condicions de delimitació del mercat amb l'objectiu de garantir la seguretat i distància entre treballadors, clients i vianants.

En tot cas, es garantirà una limitació del 25% dels llocs habituals o autoritzats i una afluència inferior al 33% de l'aforament habitual, i alternativament es podrà procedir a l'augment de la superfície habilitada per a l'exercici d'aquesta activitat de manera que es produeixi un efecte equivalent a l'esmentada limitació.

La distància entre les parades dels mercats a l'aire lliure o de venda no sedentària a la via pública i els vianants serà de 2 metres en tot moment (art. 12 de l’Ordre SND/399/2020).

Els establiments i locals, així com els mercats a l'aire lliure o de venda no sedentària a la via pública, hauran d'assenyalar de manera clara la distància de seguretat interpersonal de 2 metres entre clients, amb marques a terra, o mitjançant l’ús de balises, cartelleria i senyalització per a aquells casos en què sigui possible l'atenció individualitzada de més d'un client al mateix temps, que no podrà realitzar de manera simultània el mateix empleat (art. 13 de l’Ordre SND/299/2020).

 

 1. Amb relació al servei Click & Collect que presten grans superfícies i petits comerços que realitzen venda online o telefònica, es pot estendre a qualsevol tipus de producte?

Sí, tots els establiments i locals que puguin procedir a la reobertura al públic segons el que disposa aquest Capítol III de l’Ordre SND/399/2020, podran establir, si escau, sistemes de recollida al local dels productes adquirits per telèfon o per Internet, sempre que es garanteixi una recollida esglaonada que eviti aglomeracions a l’interior del local o al seu accés.

 

 1. Puc tenir oberta la porta del meu establiment?

Només els establiments de menys de 400 m2 autoritzats a obrir. Els establiments que ja tenien permesa la seva obertura segons l’art. 10.1 del RD 463/2020, de 14 de març, poden obrir la seva porta encara que la seva superfície sigui superior a 400 m2.

 

 1. Estan permeses les obres o instal·lacions en establiments comercials? Puc fer obres o instal·lacions en habitatges particulars?

Sí, amb certes restriccions. Segons l’Ordre SND/385/2020 que modifica l'Ordre SND/340/2020, queden exceptuades de suspensió les obres o activitats relacionades amb les obres que es realitzin en locals, habitatges o altres zones delimitades de l'edifici no habitades, o les que no hi tinguin accés els residents mentre durin les obres, sempre que es compleixin totes les condicions següents:

 • Limitar la circulació de treballadors i materials per zones comunes de l’edifici no sectoritzades, i adoptar totes les mesures oportunes per evitar, durant el desenvolupament de la jornada, el contacte amb altres veïns de l'immoble.
 • L'accés i sortida d'aquests locals, habitatges o zones s’ha de produir a l'inici i a la finalització de la jornada laboral. Cal organitzar molt bé el treball per evitar entrades i sortides contínues.
 • Els treballadors hauran d’adoptar les mesures de prevenció i higiene enfront de la COVID-19 indicades per les autoritats sanitàries.

S’exceptuen de les activitats suspeses els treballs i obres puntuals que es facin en els immobles amb la finalitat de realitzar reparacions urgents d'instal·lacions i avaries, així com les tasques de vigilància.

 

RELACIÓ AMB PROVEÏDORS I CLIENTS

 1. Quina distància s’ha de mantenir entre clients dins la botiga?

La distància entre venedors o proveïdors de serveis i clients durant tot el procés d’atenció al client serà, com a mínim, d’un metre quan es compti amb elements de protecció o barreres, o d’aproximadament dos metres sense aquests elements.

En aquells serveis en què no sigui possible mantenir la distància de seguretat, com ara en els sectors de perruqueria, centres d’estètica o fisioteràpia, caldrà utilitzar EPIs que assegurin la protecció tant dels treballadors com del client, havent d’assegurar, en tot cas, la distància de 2 metres entre clients.

Podeu consultar les indicacions per a personal d’atenció al públic en l’àmbit no sanitari, fent clic aquí. 

Pautes bàsiques d'higiene i seguretat en establiments comercials, fes clic aquí. 

 

 1. Els subministraments a botigues d’aliments i supermercats estan assegurats?

Sí, la distribució alimentària està considerada un servei essencial i es coordina amb les plataformes de distribució l’arribada de productes bàsics.

 

 1. L’enviament de productes està garantit?

PIMEComerç, a través del Clúster Logístic de Catalunya-PIMEC Logística posa a la vostra disposició un servei especial de transport de mercaderies durant la Covid-19 perquè els comerços puguin fer enviaments dels seus productes, generant una sinergia entre les necessitats dels comerciants i la capacitat del clúster de poder donar resposta als enviaments a domicili.

Mes informació, aquí: https://www.pimec.org/ca/institucio/sala-premsa/notes-premsa/pimecomerc-facilita-lenviament-als-comercos-traves-del-cluster

 

 1. Com afecta el procés de desescalada a la política de devolucions del meu comerç?

En cas que un client s’emprovi una peça de roba que no adquireixi, el titular de l’establiment implementarà mesures perquè la peça de roba sigui higienitzada abans de facilitar-la a altres clients.

Veure: “Plan de Seguridad dirigido a la actividad comercial en establecimiento físico y no sedentario”, del Ministeri de Sanitat i del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme.

 

 1. Un client es pot emprovar la roba o provar un producte a la botiga?

L’art. 10.5 de l’Ordre SND/399/2020 estableix que no es podran posar a disposició dels clients productes de verificació o prova, no destinats a la venda, com cosmètics, productes de perfumeria i similars que impliquin manipulació directa per successius clients.

També l’art. 10.6 de la citada Ordre preveu que en establiments del sector comercial tèxtil, i similars, els emprovadors només els podrà fer servir una única persona i, un cop utilitzats, es netejaran i desinfectaran. En cas que un client s’emprovi una peça que posteriorment no adquireixi, el titular de l'establiment implementarà mesures perquè la peça sigui higienitzada abans de facilitar-la als altres clients. Aquesta mesura serà també aplicable a les devolucions de peces que realitzin els clients.

 

 1. He de proporcionar guants i/o mascaretes als meus clients?

No, tot i que l’Ordre SND/399/2020 estableix que els establiments i locals comercials hauran de posar a disposició del públic dispensadors de gels hidroalcohòlics amb activitat viricida -aprovats pel Ministeri de Sanitat- a l’entrada del local, i hauran d’estar sempre en condicions d’ús.

L’ús de mascareta és obligatori en establiments comercials on no es pugui mantenir la distància de seguretat de 2 m.

 

 1. El pagament amb targeta és obligatori, o recomanable?

No, tot i que es fomentarà entre la clientela el pagament amb targeta o altres mitjans que no suposin contacte físic entre dispositius, evitant, en la mesura del possible, l'ús de diners en efectiu. Es netejarà i desinfectarà el datàfon després de cada ús, així com el TPV si l'empleat que l'utilitza no és sempre el mateix (art. 6.6 de l’Ordre SND/399/2020).

 

OBLIGACIONS I DRETS LABORALS

 1. Què es considera un servei essencial?   

Seguretat i emergències, salut, serveis penitenciaris, serveis socials i residencials, serveis funeraris, serveis judicials, notaries per a tràmits urgents amb cita prèvia, electricitat, aigua potable, aigües residuals, serveis de depuració d’aigües, combustibles, gas, telecomunicacions, residus urbans i industrials, bancs i finances, residus sanitaris, subministraments sanitaris i de farmàcia, distribució alimentària humana i per a granges i centres d’animals, animals vius (transport i veterinaris), escorxadors i els allotjaments turístics que s’hagin definit com a tals.

 

 1. Durant la vigència de l’Estat d’Alarma, quines limitacions de circulació tinc?

Continua vigent l’Estat d’Alarma i, per tant, la restricció de la mobilitat a l’exterior, que estarà limitada a activitats molt concretes. Durant la vigència de l’Estat d’Alarma les persones únicament podran circular per les vies o espais d'ús públic per a la realització de les següents activitats, que s'han de fer individualment, llevat que s'acompanyi persones amb discapacitat, menors, gent gran, o per una altra causa justificada:

 • Adquisició d'aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat.
 • Assistència a centres, serveis i establiments sanitaris.
 • Desplaçament al lloc de treball per efectuar la prestació laboral, professional o empresarial.
 • Retorn al lloc de residència habitual.
 • Assistència i cura de gent gran, menors, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables.
 • Desplaçament a entitats financeres i d'assegurances.
 • Per causa de força major o situació de necessitat.
 • Qualsevol altra activitat de naturalesa anàloga.

Des del 26 d’abril, s’ha autoritzat passejar els menors d’edat fins a 13 anys acompanyats d’una persona adulta, amb determinades limitacions.

Des del 2 de maig, s’ha autoritzat la sortida a passejar i fer activitat esportiva a persones de 14 anys o més, amb determinades limitacions.

Des del 4 de maig, s’ha autoritzat la reobertura dels establiments comercials i locals tancats al públic per l’estat d’alarma. En aquesta fase, els desplaçaments als establiments i locals poden efectuar-se únicament dins del municipi de residència, llevat que el servei o producte no estigui disponible en aquest municipi.

Des de l’11 de maig, en aquelles regions que estiguin en Fase 1, es podrà circular per la província sense perjudici de les excepcions que justifiquin els desplaçaments a una altra part del territori nacional per motius sanitaris, laborals, professionals o empresarials, de retorn al lloc de residència familiar, assistència i cura de gent gran, dependents o persones amb discapacitat, causa de força major o situació de necessitat o qualsevol altra d'anàloga naturalesa.

Es mantenen les recomanacions, a empreses i treballadors, de teletreball i de mesures de conciliació i reorganització per reduir la mobilitat per motius d’activitat laboral.

 

 1. Si el Reial Decret 463/2020, que declara l'Estat d'Alarma per la COVID-19, no autoritza al meu comerç a obrir al públic, puc fer una suspensió de contractes dels meus treballadors?

Sí, si el vostre comerç o establiment ha hagut de tancar al públic o cancel·lar activitats per culpa de les limitacions establertes per les autoritats amb relació a la COVID-19, es considerarà provinent d’una situació de força major i, per tant, un motiu justificat per emprendre la suspensió de contractes o la reducció temporal de la jornada dels vostres treballadors.

 

 1. En una suspensió de contractes dels meus treballadors haig de pagar la Seguretat Social?

El Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de març, en el seu art. 24 disposa que mentre duri la suspensió de contractes i la reducció de jornada per causes autoritzades de força major, derivades de la situació d’alarma, el vostre comerç quedarà exonerat dels pagaments a la Seguretat Social en un 100% si es tenen menys de 50 treballadors, i en un 75% si es tenen més de 50 treballadors.

Així mateix, però, cal tenir en compte que la Disposició Addicional Sisena del mateix RDL estableix que les mesures extraordinàries en l’àmbit laboral estaran subjectes al compromís de l’empresa de mantenir els llocs de treball durant el termini de sis mesos des de la data de reactivació de l’activitat.

 

 1. Pot un comerç obligar a exercir la jornada laboral als seus treballadors, encara que no estigui autoritzat a obrir? Si aquests treballadors no volen anar a treballar, això pot suposar un cas d'absentisme laboral?

L’article 10.1 del Reial Decret 463/2020 prohibeix l’obertura al públic dels establiments comercials, però no impedeix que el comerciant pugui accedir al seu interior per dur a terme les tasques necessàries per al manteniment del local i les existències, o per donar compliment a les comandes o vendes a distància (venda per Internet, venda telefònica o venda per correspondència); sempre que s’adoptin les mesures necessàries per evitar la propagació de la Covid-19 anunciades per les autoritats sanitàries.

El personal laboral podrà exercir la jornada laboral tenint en compte les mesures de seguretat i d'higiene que preveu l’article 10.2 del RD 463/2020.

Si la persona treballadora es nega a assistir al centre de treball amb motiu de la Covid-19 es pot considerar absència justificada sense percepció de salari, o bé oferir-li altres mesures de flexibilitat laboral (bossa d'hores, permís retribuït). Els treballadors que presten els seus serveis en centres de treball no afectats per ordre de tancament han d'acudir al seu lloc de feina. En el cas que no vulguin anar a treballar o no s'arribi a un acord, se'ls podrà aplicar una absència justificada sense percepció de salari.

 

 1. És necessari un certificat de l'empresa perquè els treballadors puguin desplaçar-se fins al seu lloc de treball sense ser requerits per les autoritats?

No, tot i que és recomanable. El Reial Decret pel qual entra en vigor l'Estat d'Alarma estableix que les persones podran circular per la via pública per desplaçar-se al lloc de treball per efectuar la seva prestació laboral, professional o empresarial.

En aquest sentit, és recomanable emetre un certificat per part de l'empresa perquè el treballador o el professional pugui acreditar, més fàcilment davant les autoritats competents, la realitat de les seves obligacions laborals i la necessitat de realitzar els desplaçaments assenyalats. Us podeu descarregar el document aquí: https://www.pimec.org/ca/institucio/actualitat/noticies/certificat-persones-treballadores?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=especial_covid-19_17-3-2020_catala

Aquí en podreu descarregar el justificant elaborat pel Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya, que facilitarà la circulació davant els controls que es puguin produir per part de l’autoritat competent: 

 

 1.  Cal reforçar les mesures d’higiene i prevenció en l’àmbit d’atenció al públic?

Mesures d’higiene i prevenció en regions de Fase 0 avançada:

 • L’article 12 de l’Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, preveu les mesures d’higiene i prevenció en l’àmbit laboral en aquells comerços.
 • L’article 13 de l’Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, preveu les mesures d’higiene i prevenció amb els clients a l’interior dels establiments comercials, en mercats a l’aire lliure o de venda no sedentària.
 • L’article 6 de l’Ordre SND/388/2020, de 3 de maig, preveu les mesures d’higiene i prevenció en l’àmbit laboral en establiments i locals del sector de la restauració i l’hostaleria.

Mesures d’higiene i prevenció en regions de Fase 1:

 • L’article 12 de l’Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, preveu les mesures d’higiene i prevenció en l’àmbit laboral en aquells comerços.
 • L’article 13 de l’Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, preveu les mesures d’higiene i prevenció amb els clients a l’interior dels establiments comercials, en mercats a l’aire lliure o de venda no sedentària.
 • L’article 16 de l’Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, preveu les mesures d’higiene i prevenció en la prestació de serveis de terrasses.  

 

Tanmateix, amb l'objectiu de facilitar el procés de reobertura comercial, la Generalitat posa a la vostra disposició els següents protocols d'actuació amb recomanacions i bones pràctiques higienicosanitàries en els diferents àmbits de l’activitat comercial (processos, producte, treballadors/es i altres):

 

 1. Si s’està de cara al públic, cal portar mascareta?

S’han d'observar les directrius establertes pel Ministeri de Sanitat i, en aquest sentit destaquen, com a principals mesures de protecció:

 • El distanciament interpersonal d'aproximadament 2 m i l’ús de mascareta quan no es pugui mantenir aquesta distància.
 • El rentat de mans amb aigua i sabó o, si no és possible, amb una solució hidroalcohòlica. Rentar-se les mans és la mesura més senzilla i eficaç per prevenir la transmissió de microorganismes, inclòs el de la COVID-19, atès que les substàncies tensioactives dels sabons en desactiven l’embolcall lipídic. No cal utilitzar sabons desinfectants; n’hi ha prou amb el sabó corrent de mans, sigui sòlid o líquid. Sí que és important la durada de la fricció, que ha de ser, com a mínim, d’entre 40 i 60 segons.
 • També es pot fer servir una solució hidroalcohòlica, sempre tenint en compte que no seria efectiva amb les mans relativament brutes; en aquest cas, s'ha de fer el rentat amb aigua i sabó.
 • Neteja i desinfecció periòdica dels objectes d'ús personal: ulleres, mòbils, teclats, ratolí, targetes, etc.

L’ús de mascareta és obligatori per a les persones usuàries del transport públic des del 4 de maig de 2020.

 

 1. Cal adoptar alguna mesura especial de prevenció?

S’han de reforçar totes les mesures d’higiene i prevenció mencionades anteriorment, però també cal mantenir en tots els casos els criteris de prudència, racionalitat i tranquil·litat, i així s’ha de transmetre a la ciutadania. En cas que alguna de les persones que ateneu us manifesti dubtes sobre la COVID-19 que no podeu resoldre, adreceu-vos als següents telèfons:

 • Informació el 012.
 • Per a simptomatologia el 061.
 • El 112 només per a emergències i en cap cas per a informació.

 

 1. Està previst facilitar mascaretes als ciutadans/establiments comercials?

El dilluns 20 d’abril es van començar a facilitar mascaretes quirúrgiques a les farmàcies amb la targeta sanitària. És imprescindible evitar acudir massivament a recollir mascaretes a qualsevol d’aquests punts de distribució.

 

 1. És obligatori que l’empresa proporcioni mascaretes/desinfectants als treballadors?

Sí, el titular de l’activitat econòmica en el sector del comerç al detall i prestació de serveis haurà de complir, en tot cas, les següents consideracions:

 • Les obligacions de prevenció de riscos establertes en la legislació vigent (tant de caràcter general com de manera específica per prevenir el contagi per COVID-19).
 • Assegurar que tots els treballadors comptin amb equips de protecció individual adequats al seu nivell de risc, i que tinguin permanentment a la seva disposició, en el lloc de treball, gels hidroalcohòlics amb activitat viricida o, si no és possible, aigua i sabó.
 • Que els treballadors usin mascaretes obligatòriament quan no pugui garantir-se la distància de seguretat de 2 m entre treballador i client, o entre els propis treballadors.
 • Que tot el personal estigui format i informat sobre l’ús correcte dels EPIs. També serà aplicable als treballadors d’empreses terceres que prestin serveis en el local o establiment, ja sigui de forma habitual o puntual.
 • Que el fitxatge dactilar sigui substituït per qualsevol altre sistema de control, o bé es desinfecti el dispositiu abans i després de cada fitxatge.

El titular de l’activitat econòmica en el sector d’hostaleria, restauració o cafeteries haurà de complir, en tot cas:

 • Les obligacions de prevenció de riscos establertes en la legislació vigent (tant de caràcter general com de manera específica per prevenir el contagi per la COVID-19).
 • Assegurar que tots els treballadors comptin amb equips de protecció individual adequats al seu nivell de risc, i com a mínim disposin de mascaretes, gel hidroalcohòlic amb activitat viricida, i/o sabó per a la neteja de mans.

 

 1. Vull recuperar alguns treballadors que estaven en situació d’ERTO. Perdo les bonificacions que tenia fins ara?

L'Acord Social en Defensa de l'Ocupació, signat pel govern espanyol i agents socials, que prorroga els ERTO per força major fins al 30 de juny de 2020, manté l'exoneració del 100% de les quotes a la Seguretat Social per a les empreses que continuïn en ERTO “de força major TOTAL”, una exoneració que serà del 75% per a empreses de 50 treballadors o més.

L’Acord introdueix una nova categoria d’ERTO per a les empreses que puguin reiniciar l’activitat, denominat "de força major PARCIAL", que durarà fins al pròxim 30 de juny. Durant aquest període, les empreses poden combinar treballadors en activitat i suspesos. Per a tots ells hi haurà exoneracions en les quotes que es paguen a la Seguretat Social.

Per incentivar la reincorporació als llocs de treball del màxim nombre de treballadors en ERTO, les exempcions seran més grans per als empleats que tornin a l'activitat que per als que continuïn suspesos. En concret, les empreses de menys de 50 empleats tindran una exempció de cotitzacions del 85% en les cotitzacions reportades en el mes de maig i del 70% en les reportades al juny per als treballadors que reprenguin l'activitat. Per als que continuïn suspesos, també hi haurà exoneració, però serà més baixa: del 60% per a les cotitzacions reportades al maig i del 45% per a les del juny.

 

AJUDES ECONÒMIQUES

 1. El govern ha desenvolupat algun paquet de mesures econòmiques d’ajuda per a les empreses?

Sí, el govern de l’Estat, a través del Reial Decret-Llei 8/2020, de 17 de març, ha iniciat un pla de mesures per fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID-19, i així ajudar les empreses i els treballadors afectats per l’Estat d’Alarma.

També ha posat a disposició una prestació extraordinària per cessament d’activitat per qualsevol treballador per compte propi o autònom inscrit en el règim corresponent que es vegi afectat pel tancament de negocis a causa de la declaració de l'estat d'alarma o la facturació aquest mes caigui un 75% respecte a la mitjana mensual de el semestre anterior.

Paral·lelament, la Generalitat de Catalunya a través del Decret Llei 16/2020, de 5 de maig, ha aprovat un paquet de mesures a través d’un Pla de Xoc per a l’ocupació, amb el qual es pretén donar suport a les persones treballadores i col·lectius que s’han vist afectats econòmicament; a les persones treballadores autònomes i a les petites empreses perquè reprenguin l’activitat i mantinguin la capacitat productiva i els llocs de treball, i a les administracions locals perquè planifiquin estratègicament la reactivació econòmica a partir de l’anàlisi de les necessitats del seu territori i de la concertació social i territorial.

A través del següent enllaç podreu consultar un resum del paquet de mesures per fer front als efectes de la Covid-19 en el sector de comerç:

https://www.pimec.org/ca/institucio/actualitat/noticies/ajudes-al-comerc-fer-front-als-efectes-covid-19

 

 1. El govern ha desenvolupat algun paquet de mesures econòmiques d’ajuda per a les empreses en el Reial Decret-llei 11/2020, de 31 de març?

Sí, l’article 34 i següents de l’esmentat Reial Decret-llei habilita la Tresoreria General de la Seguretat Social per concedir de forma excepcional moratòries de sis mesos en el pagament de les cotitzacions socials per PIMES i autònoms. Per poder acollir-se a aquesta ajuda hauran de complir-se els requisits que recull l’Ordre ISM/371/2020, de 24 d'abril.

Aquesta moratòria afectarà, en el cas d’empreses, els períodes de meritació compresos entre els mesos d’abril i juny del 2020; i en el cas dels autònoms, els períodes de meritació compresos entre els mesos de maig i juliol del 2020.

Caldrà, doncs, sol·licitar aquesta moratòria en els 10 primers dies naturals del mes en què pertoqui fer els corresponents ingressos. Podrà optar-se a aquesta moratòria sempre que les activitats no s’hagin suspès en ocasió de l’estat d’alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, incloses en els següents codis de Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques (CNAE-2009):

119 (Altres cultius no perennes).

129 (Altres cultius perennes).

1812 (Altres activitats d'impressió i arts gràfiques).
2512 (Fabricació de fusteria metàl·lica).
4322 (Lampisteria, instal·lacions de sistemes de calefacció i aire condicionat).
4332 (Instal·lació de fusteria).
4711 (Comerç al detall en establiments no especialitzats, amb predomini en productes alimentaris, begudes i tabac).
4719 (Un altre comerç al detall en establiments no especialitzats).
4724 (Comerç al detall de pa i productes de fleca, confiteria i pastisseria en establiments especialitzats).
7311 (Agències de publicitat).
8623 (Activitats odontològiques).
9602 (Perruqueria i altres tractaments de bellesa).

Aquestes sol·licituds podran fer-se, en el cas de les empreses, a través del sistema de remissió electrònica de dades en l’àmbit de la Seguretat Social (sistema RED); i en el cas dels autònoms, a través del sistema RED o pels mitjans electrònics disponibles a la seu electrònica de la Secretaria d’Estat de la Seguretat Social (SEDESS). 

En el cas dels autònoms, els que siguin beneficiaris de la prestació per cessament d’activitat podran abonar, fora de termini i sense cap recàrrec, les cotitzacions del mes de març corresponents als dies previs a la declaració de l’estat d’alarma.

Ajornament del pagament de deutes a la Seguretat Social:

L’article 35 de l’esmentat RDL 11/2020 permet a empreses i autònoms que no tinguin en vigor l’ajornament de pagament de deutes amb la Seguretat Social que puguin sol·licitar fins al 30 de juny l’ajornament del pagament dels deutes que hagin d’ingressar entre l’abril i el juny, en els termes i condicions establerts en la normativa de la Seguretat Social, sent d’aplicació un interès del 0,5% en lloc del que preveu l'article 23.5 del Text refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat pel Reial Decret-Llei 8/2015, de 30 d'octubre.

A més, es facilita la realització dels tràmits relatius a l’ajornament del pagament de deutes, moratòries o devolucions d’ingressos indeguts a través del sistema RED de comunicació electrònica.

Prestació extraordinària per cessament d’activitat:

S’adapta la norma per incloure-hi la situació de determinats col·lectius que tinguin un alt grau d’estacionalitat, com l’agrari, el cultural o els vinculats a esdeveniments com la Setmana Santa.

Pagament de subministraments bàsics:

S’estableixen mesures (article 42 i següents del RDL 11/2020) perquè les empreses i els autònoms puguin flexibilitzar les condicions contractades i el pagament de subministraments bàsics com la llum, l’aigua o el gas, i que poden arribar a la possibilitat de suspendre el pagament. Les quantitats s’abonaran com a màxim en els sis mesos següents a la finalització de l’estat d’alarma.

Flexibilització i ampliació de préstecs i ajuts:

Es flexibilitzen els procediments de les convocatòries de préstecs i ajuts de la Secretaria General d’Indústria i Pimes. Les garanties per a nous préstecs en procés de resolució podran presentar-se un cop finalitzi l’estat d’alarma. Així mateix, es podran sol·licitar modificacions en els quadres d’amortització de préstecs ja concedits a projectes industrials.

S’amplia en 60 milions la dotació per a la Companyia Espanyola de Refinançament (CERSA) perquè pugui avalar més operacions, i s’habilita l’ICEX per retornar a les empreses les quotes pagades per a la participació a fires i altres activitats de promoció internacional afectades o cancel·lades amb motiu de la Covid-19.

Se suspèn durant un any i sense necessitat de sol·licitud prèvia el pagament d’interessos i amortitzacions dels crèdits de la Secretaria d’Estat de Turisme, i també s’inclou el CDTI entre els organismes que podran agilitzar ajudes al sector empresarial.

Extensió de la moratòria hipotecària:

Aquesta mesura forma part del primer bloc i preveu que els autònoms quedin inclosos com a part dels col·lectius que poden beneficiar-se d’aquesta moratòria. Així doncs, el termini de suspensió passa d’un a tres mesos, tot acreditant la vulnerabilitat derivada de l’estat d’alarma amb una declaració responsable del beneficiari sobre la seva situació. A més, les quotes suspeses no s’abonaran en finalitzar la suspensió, sinó que tots els pagaments restants es posposen durant el mateix període de temps.

Mesures fiscals:

Ajornament de deutes tributaris corresponents a les liquidacions i autoliquidacions el termini de presentació i ingrés dels quals finalitzi fins el dia 30 de maig de 2020.

 

 1. El govern ha desenvolupat algun paquet de mesures econòmiques d’ajuda per a les empreses en el Reial Decret-llei 15/2020, de 21 d’abril?

El RDL 15/2020, de 21 d’abril, aprovat pel Consell de Ministres i publicat al BOE, inclou qüestions en matèria de lloguers comercials, opció extraordinària per a la modalitat de pagaments fraccionats, i normativa aplicable a la disponibilitat excepcional dels Plans de pensions:  

Podeu consultar el resum d’aquestes iniciatives aquí.

 

 1. El meu ajuntament pot donar ajudes al comerç?

Sí, alguns ajuntaments estan adoptant iniciatives per al suport econòmic i empresarial del seu territori, i creant mesures com l'exempció de cobrament de tributs i taxes municipals.

A continuació, podeu consultar un recull d'actuacions municipals que ha elaborat la Diputació de Barcelona per fer front a l’impacte econòmic de la COVID-19:

https://www.diba.cat/es/web/comerc/recull-actuacions

Per a més informació poseu-vos en contacte amb el vostre ajuntament o amb el Servei d'Atenció de PIMEC (93.606.15.00)

 

FAQS DE PROTECCIÓ CIVIL – CENTRE DE COORDINACIÓ OPERATIVA DE CATALUNYA (CECAT)

En aquest enllaç podeu consultar més preguntes freqüents de la ciutadania, que s’estan responent de forma periòdica per part de Protecció Civil:

https://interior.gencat.cat/web/.content/home/030_arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencies/Coronavirus/Questionari-restriccions-COVID19-v20200504-08h_corregit.pdf

Preguntes sobre la reobertura al públic de comerç minorista i de serveis, inclosa restauració i hostaleria:

http://ccam.gencat.cat/web/.content/01_consorci/documents/FAQ_reobertura-comerc-20200503.pdf

https://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencia/malalties-transmissibles-emergents-amb-potencial-alt-risc-/fase-1/

També podeu adreçar les vostres preguntes relacionades amb el sector del comerç al correu que el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya ha posat a disposició dels ciutadans.

 

Per a més informació podeu consultar la pàgina web de PIMEC específica sobre el coronavirus o trucar al 93 496 45 00 (per a socis de PIMEC) o al 936 061 500 (per a no socis).

 
Última revisió 20 de maig, a les 15.45 h