Pot l’organització ocupadora afegir la plantilla de treballadors i treballadores a grups de missatgeria instantània?

06 febrer 2023

L’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), en el seu expedient número EXP202105690, ha resolt que no contravé la normativa en matèria de protecció de dades el fet d’afegir la plantilla en grups de missatgeria instantània amb finalitats d’organització de les prestacions de servei.

En particular, el supòsit de fet està basat en l’actuació d’una empresa de missatgeria i paqueteria que va incloure persones treballadores en dos grups de missatgeria en l’aplicació WhatsApp, essent que un dels grups era per a la totalitat de la plantilla i l’altre per a les persones enquadrades en l’àrea funcional de logística.

Una persona treballadora, en veure’s afegida en el grup de missatgeria instantània sense consentiment, va interposar reclamació davant de l'AEPD indicant que en els grups es publica informació relativa a: rutes d’entregues, persones que realitzen les rutes, horaris de les persones, ubicació dels vehicles per a les rutes i altra informació laboral.

L’empresa, en atenció al requeriment emès per l'AEPD, va mantenir que entén que la utilització dels dispositius mòbils i les seves eines com a mitjans de comunicació interna són imprescindibles per a la feina que es fa fora del centre de treball (ja que consisteix en entrega de paqueteria i missatgeria a domicili). Així doncs, l'empresa entén que la finalitat és la d’informar respecte als aspectes relacionats amb el contracte de treball i que, per a evitar qualsevol conflicte, se n'ha sol·licitat l'autorització expressa.

Entén l’AEPD que procedeix l’arxiu de la reclamació sense interposició de sanció, d’acord amb els articles 5 i 6 del Reglament de Protecció de Dades, ja que en la seva actuació l'empresa ha respectat els principis de l’article 5 (minimització de dades, adequació, pertinença i limitació) i que, addicionalment, l’article 6è del reglament permet que, en l’àmbit de les relacions laborals, hi hagi un tractament de dades personals que estigui basat en l’execució del contracte de treball. Exposa que, en el present cas, les dades objecte de tractament són les mínimes necessàries per a l’organització de la feina, i que ha informat les persones treballadores de la finalitat del tractament en els grups de WhatsApp creats amb la finalitat d’utilitzar aquesta via de comunicació en aspectes relacionats amb la feina, condicions laborals, organització, desenvolupament i repartiment de tasques, tot mantenint la confidencialitat sobre aquests aspectes.

En tot cas és adient, enfront de qualsevol tractament de dades, disposar d'un protocol per al tractament de dades que, alhora, s'estengui a la plantilla perquè es pugui actuar d’acord amb la legalitat. Des del Departament Jurídic de PIMEC us hi podem ajudar.

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.