Posa't al dia en igualtat retributiva

01 abril 2021
En els darrers temps hi ha hagut importants canvis normatius que han incidit de manera directa en les obligacions que tenen les empreses en matèria d'igualtat retributiva. El principi d'igual retribució per treball d'igual valor vincula totes les empreses, independentment del nombre de persones treballadores. A continuació fem un breu recull dels canvis més destacats.

REGISTRE RETRIBUTIU: Totes les empreses, independentment del nombre de persones treballadores, han de tenir un registre retributiu de tota la plantilla, incloent-hi el personal directiu i alts càrrecs, desglossat per sexe, per cada grup professional, categoria professional, nivell, lloc de treball o qualsevol altre sistema de classificació professional aplicable a l’empresa.

Aquest registre ha de referir-se a la mitjana aritmètica i la mediana dels salaris, els complements salarials i les percepcions extrasalarials, especificant-les de manera diferenciada per cada tipus de percepció econòmica indicada.

A les empreses que elaborin plans d’igualtat caldrà dur a terme un registre retributiu amb dades addicionals, incloent-hi les mitjanes aritmètiques i les medianes de les agrupacions de llocs d’igual valor a l’empresa.

Es reconeix el dret de les persones treballadores a accedir al contingut íntegre del registre salarial a través de la representació legal dels treballadors i treballadores a l’empresa; quan no existeixi aquesta representació legal, les persones treballadores podran sol·licitar directament l’accés al registre.

La representació legal de les persones treballadores haurà de ser consultada, amb una antelació mínima de 10 dies, amb caràcter previ a l’elaboració del registre o quan aquest sigui objecte de modificació.

En el cas d’empreses que elaborin auditories retributives en el marc d’un pla d’igualtat, el registre haurà d’incloure una justificació quan la mitjana aritmètica o la mediana de les retribucions totals a l’empresa de les persones treballadores d’un sexe sigui superior a les de l’altre en, almenys, un 25%.

 

AUDITORIA RETRIBUTIVA: Cal tenir en compte que no totes les empreses estan obligades a dur a terme una auditoria retributiva sinó només aquelles que elaborin un pla d’igualtat (obligatori o voluntari).

L’auditoria retributiva implica l’obligació de realitzar una diagnosi de la situació retributiva a l’empresa basada en dos aspectes:

  • D’una banda, una avaluació o valoració de llocs de treball sense biaix de gènere, aplicant a aquests efectes sistemes de valoració de llocs de treball de tipus analític.
  • D’altra banda, una anàlisi d’altres factors que incideixen en les diferències retributives.

L’auditoria retributiva ha d’integrar una diagnosi de la situació retributiva a l’empresa així com l’establiment d’un pla d’actuació per a la correcció de les desigualtats retributives, amb fixació d’objectius, actuacions concretes, cronograma i persona o persones responsables de la seva implantació i seguiment.

Es precisa igualment que el pla d’actuació ha d’incloure un sistema de seguiment i implementació de millores a partir dels resultats obtinguts.

Recordem que avui 14 d'abril entra en vigor l'auditoria retributiva. Informa't aquí de les novetats!

 

 

Objectius de Desenvolupament Sostenible relacionats:

 

 

Per a més informació:   

Itziar Ruedas

Tel.  934 964 500

iruedas@pimec.org

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.