Poden prorratejar-se les pagues extraordinàries quan el conveni col·lectiu ho prohibeix expressament?

29 juny 2022

Recentment, el Tribunal Suprem ha dictat una sentència en la qual analitza les conseqüències de prorratejar les pagues extraordinàries quan el conveni col·lectiu ho prohibeix expressament.

Alguns convenis col·lectius prohibeixen expressament el prorrateig de les pagues extraordinàries. Aquestes prohibicions, a vegades, tenen aparellades conseqüències per a l’incompliment i, en altres ocasions, no se’n defineixen les conseqüències.

Fins ara el criteri del Tribunal Suprem venia entenent que l’incompliment de la prohibició de prorrateig de gratificacions extraordinàries no podia alliberar l’empresa de l’obligació de pagar-les en el seu moment de meritació.

Ara bé, en el cas analitzat, el Tribunal Suprem considera que és innegable que l’empresa satisfeia mensualment les quantitats en concepte de prorrateig de pagues extraordinàries i que aquesta satisfacció prorratejada va ser acceptada per la persona treballadora, ja que no consta, en cap moment, oposició de la persona treballadora al pagament mensual del prorrateig de les pagues extraordinàries. Això comporta, doncs, una reiterada acceptació d'aquest prorrateig.

En aquest sentit, el Tribunal exposa que, si s'entén que correspon abonar les pagues extraordinàries, ens trobaríem en un supòsit d’enriquiment injust de la persona treballadora, ja que no hi hauria raó jurídica que justifiqués l’increment patrimonial.

En conclusió, el Tribunal Suprem modifica la seva doctrina i conclou que, “percebudes pacíficament per la part actora al llarg de la seva relació laboral les pagues extraordinàries prorratejades, no es genera a favor seu cap crèdit per aquest concepte. L'acceptació i el consentiment a la percepció mensual va extingir la correlativa obligació de l'ocupador (arts. 1156 i 1126 CC) i un nou reconeixement generaria un enriquiment injust per al treballador”.

 

Més informació:

mbueno@pimec.org

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.