Pla de xoc econòmic per fer front a l’impacte del Covid-19: mesures en matèria de contractació pública

19 març 2020

Les accions del pla de xoc econòmic per fer front a l’impacte del Covid-19, contemplades en el Reial Decret-Llei 8/2020, inclouen un seguit de mesures laborals, fiscals, per al col·lectiu d'autònoms, etc. També preveuen mesures en matèria de contractació pública, les quals expliquem a continuació.

L'administració compensarà les empreses contractistes que han vist com el seu contracte amb el sector públic ha quedat automàticament suspès pel Covid-19, per les despeses salarials abonades durant el període de suspensió.

En els casos de contractes de serveis o subministraments de prestació successiva (per exemple menjadors escolars), l'administració abonarà al contractista:

  • Les depeses salarials que hagi abonat durant el període en què no s'hagi pogut prestar el servei.
  • Les despeses per manteniment de la garantia definida, relatives al període de suspensió del contracte.
  • Les despeses de lloguers o costos de manteniment de maquinària, instal·lacions i equips relatives al període de suspensió del contracte, adscrites directament a l'execució d’aquest, sempre que el contractista acrediti que aquests mitjans no van poder ser emprats per a altres finalitats diferents durant la suspensió del contracte.
  • Les despeses corresponents a les pòlisses d'assegurança previstes al plec i vinculades a l'objecte del contracte que hagin estat subscrites pel contractista i estiguin vigents en el moment de la suspensió del contracte.

En el cas de contractes de subministraments o serveis que no són de prestació successiva, l'administració compensarà el contractista per l'abonament de les despeses salarials addicionals en què incorri com a conseqüència del Covid-19 fins a un límit del 10% del preu inicial del contracte. Aquest percentatge s'ampliarà al 15% en el cas dels contractes de concessió d'obres i de concessió de serveis.

Aquestes mesures no s’aplicaran en:

a) Contractes de serveis o subministrament sanitari, farmacèutic o d'una altra índole, l'objecte dels quals estigui vinculat amb la crisi sanitària provocada pel Covid-19.

b) Contractes de serveis de seguretat, neteja o de manteniment de serveis informàtics.

c) Contractes de serveis o subministrament necessaris per garantir la mobilitat i la seguretat de les infraestructures i serveis de transport.

d) Contractes adjudicats per aquelles entitats públiques que cotitzin en mercats oficials i no obtinguin ingressos dels Pressupostos Generals de l'Estat. 

En els contractes públics d'obres, quan la situació en què ens trobem generi la impossibilitat de continuar l'execució del contracte. En aquests contractes les despeses que abonarà l'administració seran similars a les dels contractes de serveis o subministraments de prestació successiva.

En tots els casos el contractista haurà de formular una sol·licitud a l'organisme de contractació reflectint:

  • Les raons per les quals l'execució del contracte ha esdevingut impossible.
  • El personal, les dependències, els vehicles, la maquinària, les instal·lacions i els equips adscrits a l'execució del contracte en aquell moment.
  • Els motius que impossibiliten l'ús per part del contractista dels mitjans esmentats en algun altre contracte.

 

 

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.