PIMEC aconsegueix que els ajuts directes a empreses s'ampliïn a tota la cadena de valor

21 juliol 2021
Des d'avui s'obre el tràmit per demanar els ajuts a la solvència empresarial ampliats a tots els sectors d'activitat.

Des d'avui dimecres, 21 de juliol, a les 9 hores, s'obre el formulari d'inscripció prèvia per accedir als ajuts extraordinaris directes per a la solvència empresarial, adreçats a autònoms i empreses. El tràmit telemàtic —que es realitza a través del Canal Empresa— es posa en marxa després de la decisió pactada divendres entre el Govern i els agents socials en el marc del Consell de Diàleg Social, d’ampliar la línia d’ajuts a tots els sectors d’activitat afectats per la crisi. Així, la Generalitat dona compliment a l’Acord del Consell de Diàleg Social i a les reclamacions de PIMEC, atenent doncs la proposta de PIMEC de les darreres setmanes.

Amb l’ampliació acordada, s’inclouen tots els sectors d’activitat d’empreses i autònoms, excepte aquells exclosos expressament al Reial Decret Llei 5/2021, com el financer.

El procediment serà igual que a l’anterior convocatòria, de tal manera que amb la inscripció prèvia ja no caldrà fer cap altre tràmit posterior. Els requisits per accedir-hi seran els mateixos que en la primera convocatòria, però sense la limitació de sectors. En la concessió dels ajuts no es tindrà en compte l’ordre cronològic de la presentació de les sol·licituds, de manera que es valoraran amb els mateixos criteris totes les sol·licituds presentades dins del termini i que compleixin els requisits.

Els imports també seran els mateixos que a la convocatòria del juny: autònoms que tributin per estimació objectiva de l’IRPF (sistema de mòduls) rebran fins a 3.000 euros. La resta de sol·licitants rebran entre 4.000 i 200.000 euros.

 

El formulari d'inscripció prèvia es pot presentar des de les 9.00 hores del dia 21 de juliol de 2021 fins al dia 30 de juliol de 2021 a les 15.00 hores.

 

Entre els requisits de les persones interessades que poden efectuar la inscripció prèvia, destaquem:

- La inscripció prèvia poden fer-la les persones interessades que compleixen els requisits següents:

a) Els empresaris o professionals i les empreses que estiguin adscrits als sectors d'activitat previstos en la Classificació nacional d'activitats econòmiques prevista al Reial decret 475/2007, de 13 d'abril, pel qual s'aprova la Classificació nacional d'activitats econòmiques 2009 (CNAE-2009), durant el 2019 i el 2020, que continuïn en l'exercici de l'activitat i que el volum d'operacions anual de les quals, declarat o comprovat per l'Administració, en l'impost sobre el valor afegit o un altre tribut indirecte equivalent del 2020, hagi experimentat un descens de més d'un 30 % respecte al 2019.

En el cas que es realitzin exclusivament operacions no subjectes o exemptes que no obliguen a presentar autoliquidació periòdica de l'impost sobre el valor afegit, i no s'apliqui el règim d'estimació objectiva en l'impost sobre la renda de les persones físiques el 2019 i el 2020, s'entendrà que el volum d'operacions en els dos anys per a persones contribuents de l'impost sobre la renda de les persones físiques és la informació sobre els ingressos íntegres fiscalment computables procedents de la seva activitat econòmica que s'inclouen en la base imposable de les seves declaracions en aquest tribut, i per a persones contribuents de l'impost sobre societats o de l'impost de la renda de no residents amb establiment permanent, la informació sobre la base imposable prèvia declarada en l'últim pagament fraccionat o declaració dels anys 2019 i 2020, respectivament, de l'impost sobre societats.

b) Els empresaris o professionals que apliquin el règim d'estimació objectiva en l'impost de la renda de les persones físiques que estiguin adscrits als sectors d'activitat previstos en la Classificació nacional d'activitats econòmiques prevista al Reial decret 475/2007, de 13 d'abril, pel qual s'aprova la Classificació nacional d'activitats econòmiques 2009 (CNAE-2009) que hagin realitzat i declarat o comprovat per l'Administració alguna d'aquestes activitats durant el 2019 i el 2020 i que continuïn exercint-la.

c) Els grups consolidats que tributin en l'impost de societats en règim de tributació consolidada. S'entendrà com a persona destinatària, a efectes del compliment dels requisits d'elegibilitat i transferències, el grup com a contribuent únic, i no cadascuna de les entitats que l'integren. Per la qual cosa, el volum d'operacions a considerar per determinar el descens de l'activitat serà el resultat de sumar tots els volums d'operacions de les entitats que conformin el grup, tant el 2019 com el 2020. L'entitat dominant, o qualsevol de les entitats dominades ha hagut de realitzar i continuar desenvolupant com a mínim alguna de les activitats CNAE com a activitat principal declarada a l'Administració.

Aquests grups han d'operar i tenir treballadors o treballadores amb residència fiscal a Catalunya.

Les entitats que hagin format part d'un grup el 2019, però no el 2020, es consideraran independents i podran sol·licitar els ajuts sempre que compleixin els requisits de forma individualitzada.

En cas d'un grup, la societat representant del grup ha de presentar la sol·licitud i, en tot cas, ha d'incloure totes les entitats que hagin format part del grup el 2020.

d) En el cas d'entitats en règim d'atribució de rendes en l'impost sobre la renda de les persones físiques que compleixin les condicions establertes en l'apartat a) anterior només serà beneficiària directa de l'ajut l'entitat sol·licitant i no els seus socis, comuners, hereus o partícips.

e) No poden ser destinataris dels ajuts extraordinaris directes d'aquesta Ordre els empresaris o professionals, entitats i grups consolidats que, tot i complint els requisits dels apartats anteriors, en la declaració de l'impost sobre la renda de les persones físiques corresponent a l'exercici 2019 hagin declarat un resultat net negatiu per les activitats econòmiques en les quals s'hagi aplicat el mètode d'estimació directa per a la seva determinació o, si escau, hagi resultat negativa en aquell exercici la base imposable de l'impost sobre societats o de l'impost sobre la renda de no residents, abans de l'aplicació de la reserva de capitalització i compensació de les bases imposables negatives.

f) En el cas de treballadors i treballadores autònoms socis d'una societat en els termes de l'article 305 del Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general de la Seguretat Social o en règim d'atribució de rendes, han d'optar per inscriure's en qualitat de treballador o treballadora autònom o en qualitat de societat o entitat.

g) Tenir el domicili fiscal en un municipi de Catalunya, o bé l'establiment permanent, en cas d'entitats no residents no financeres que operin a Espanya, excepte els casos previstos a l'apartat 4 de l'article 3 del Reial decret llei 5/2021, de 12 de març, de mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19.

h) No tenir ajuts atorgats per a la mateixa finalitat que superin un import total acumulat per empresa d'1,8 milions d'euros en ajuts directes i de 10 milions d'euros en ajuts per costos fixos, d'acord amb el Marc nacional temporal notificat a la Comissió Europea i autoritzat mitjançant la Decisió de la Comissió Europea SA.56851 (2020/N), de 2 de abril de 2020, i les seves modificacions.

L'import en ajuts directes és de 270.000 euros per a les empreses dels sectors de la pesca i l'aqüicultura i de 225.000 euros per a les empreses del sector agrícola.

i) Els empresaris, professionals i empreses que apliquin el règim d'estimació directa amb un volum de deutes pendent subvencionable igual o superior a 4.000 euros.

j) Complir els requisits previstos a la disposició addicional quarta del Reial decret llei 5/2021, de 12 de març, de mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19.

k) No poden ser destinataris dels ajuts extraordinaris directes d'aquesta Ordre els empresaris o professionals, entitats i grups consolidats que hagin presentat la sol·licitud del tràmit d'inscripció prèvia en el marc de l'Ordre ECO/127/2021, de 14 de juny, per la qual s'obre el tràmit d'inscripció prèvia dels ajuts extraordinaris directes de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19 i compleixin els requisits que s'hi estableixin.

l) No poden ser destinataris dels ajuts extraordinaris directes d'aquesta Ordre els empresaris o professionals, entitats i grups consolidats inclosos en els sectors d'activitat de la secció K, Activitats financeres i d'assegurances i secció U, Activitats d'organitzacions i organismes extraterritorials d'acord amb la Classificació nacional d'activitats econòmiques prevista al Reial decret 475/2007, de 13 d'abril, pel qual s'aprova la Classificació nacional d'activitats econòmiques 2009 (CNAE-2009).

 

A banda dels requisits anteriors, els treballadors i treballadores autònoms (empresaris i professionals) i les empreses no financeres que sol·licitin aquests ajuts han de complir els requisits següents:

a) Ser la persona titular del compte corrent bancari que hagi indicat, entès com a tal el compte corrent bancari habitual per fer les operacions ordinàries de l'empresa o el professional o empresari/ària.

b) No haver estat sancionada, en resolució ferma, per la comissió d'infracció greu en matèria d'integració laboral de persones amb discapacitat o molt greu en matèria de relacions laborals o en matèria de seguretat i salut en el treball, durant l'any anterior a la convocatòria, de conformitat amb el text refós de la Llei sobre infraccions i sancions de l'ordre social, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d'agost o, si ha estat sancionada, haver aplicat les mesures correctores previstes i abonat les quantitats requerides per aquest concepte.

c) Complir els requisits que estableixen els articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística (DOGC núm. 2553, de 7.1.1998).

d) No haver estat mai objecte de sancions administratives fermes ni de sentències fermes condemnatòries per haver exercit o tolerat pràctiques laborals discriminatòries per raó de sexe o gènere.

e) Disposar d'un sistema d'organització i de gestió de la prevenció, d'acord amb la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals; amb el Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de prevenció; així com amb les modificacions posteriors introduïdes per la Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals.

f) Complir el que estableix la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes.

g) Respectar el dret a l'accessibilitat per a les persones amb discapacitat, d'acord amb la Llei 13/2014, de 30 d'octubre, d'accessibilitat.

h) Respectar la normativa vigent en matèria de desenvolupament sostenible.

i) Complir el que estableix l'article 13.5 de la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l'adolescència, segons el qual el personal de les entitats les activitats de les quals suposin l'accés i l'exercici a les professions, els oficis i les activitats que impliquin contacte habitual amb menors no pot haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, que inclou l'agressió i l'abús sexual, l'assetjament sexual, l'exhibicionisme i la provocació sexual, la prostitució i l'explotació sexual i la corrupció de menors, així com per tràfic d'éssers humans.

j) Complir la normativa sobre propietat intel·lectual.

k) Complir la resta de requisits i obligacions que preveu la normativa vigent en matèria de subvencions i la normativa sectorial aplicable.

 

Si necessiteu suport us podeu dirigir a: ajuts@pimec.org

 

Més informació a  l’ordre  ECO 153/2021

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.