El Parlament aprova la Llei de facilitació de l'activitat econòmica

21 desembre 2020
Empreses i autònoms només hauran d’aportar un cop les seves dades en tots els tràmits que facin amb totes les administracions

El Parlament ha aprovat la Llei de facilitació de l’activitat econòmica que té com a objectiu impulsar l’activitat econòmica establint els criteris i instruments per fer més àgil i eficient la relació entre les administracions catalanes i les empreses i autònoms. La regulació fa possible l’aplicació del principi “Only Once” impulsat per les directrius de la Unió Europea. És a dir, que empreses i autònoms només hauran d’aportar un cop les seves dades en tots els tràmits que facin amb totes les administracions (local, catalana i estatal).

Una altra de les novetats de la llei és la creació d’una autopista administrativa per a projectes empresarials estratègics, afavorint la implantació d’empreses amb valor afegit i presència tecnològica, especialment els que impliquin inversions productives preferentment en l’àmbit industrial i logístic.

La norma inclou mesures per reduir les càrregues burocràtiques, minimitzant la intervenció administrativa; ofereix serveis de forma proactiva a les empreses un cop analitzades les dades aportades sense necessitat que ho sol·licitin; i estableix un nou model de relació entre l’empresa i les administracions. Aquest nou model de relació es fonamenta en la confiança mútua, la relació digital per defecte, l’aportació de dades una única vegada, l’eliminació de les càrregues administratives innecessàries, l’estandardització dels procediments, la celeritat en la tramitació, i la transparència.

Pel que fa a l'impuls de projectes empresarials estratègics: s’estableix en l'àmbit normatiu la tramitació d’urgència de projectes empresarials considerats estratègics, amb la voluntat d’oferir una autopista administrativa que faciliti la implantació de projectes empresarials amb valor afegit. Amb aquesta finalitat, el Govern establirà els mecanismes per designar un projecte empresarial com a estratègic.

Seran considerats estratègics els projectes empresarials que aportin valor afegit en desenvolupament tecnològic i innovació, desenvolupament i vertebració territorial, reindustrialització, generació d’ocupació, recuperació i foment de sectors tradicionals, protecció mediambiental, promoció de la diversitat, inclusió social, igualtat, no discriminació i conciliació en l’àmbit laboral o corresponsabilitat. 

Les administracions passen de gestionar formularis a gestionar dades (Only Once). Per fer possible aquest canvi en gestió administrativa, s’implementaran mecanismes de facilitació com l’estandardització de les dades, l’identificador únic d’establiment, la tramitació unificada i la proactivitat de l’administració, que oferirà a l’empresari de forma proactiva els serveis disponibles en cada moment.

Consolida la Finestreta Única Empresarial (FUE) com a model de relació entre empreses/professionals i administració responsable per realitzar tots els tràmits necessaris per a la seva activitat des d’un punt únic, el Canal Empresa, dotat d’una  Àrea privada, que integra totes les relacions de l’empresa amb l’Administració. Les administracions públiques (ajuntaments, consells comarcals...) que emprin plataformes pròpies hauran d’adaptar-les en el termini de dos anys.

També es crea el Directori d’Empreses, Establiments i Registres, instrument que oferirà una visió integral i recopilarà la informació de la qual disposen les administracions dels titulars de les activitats econòmiques i dels establiments on es porten a terme. 

A la llei es regulen totes les activitats econòmiques, no tan sols les innòcues i de baix risc, a través del règim de comunicació. En aquests casos, únicament caldrà incorporar un certificat tècnic i, en cas que sigui necessari per la dimensió o capacitat dels establiments, s’aportarà també un projecte tècnic amb una descripció tècnica més acurada del compliment normatiu d’aquesta activitat no innòcua o de major risc, per tal de protegir l’interès general.

Va un pas més enllà en la simplificació de la intervenció administrativa, minimitzant el control administratiu, que es farà a posteriori. Com a regla general, la intervenció administrativa exercirà un control posterior, i només excepcionalment s’imposarà el control previ per part de l’Administració. En el cas d’inici d’activitat, les empreses i emprenedors únicament faran una declaració responsable o comunicació i en el cas d’obertura d’un establiment, tan sols caldrà una comunicació.

Pagament de taxes electrònicament: Les administracions facilitaran el pagament electrònic de les taxes associades als procediments relacionats amb l’activitat econòmica a través de les seves seus electròniques i del portal únic per les empreses i autònoms, CANAL EMPRESA (estarà en vigor en el termini màxim de dos anys).

 

Més informació

 

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.