Ordre SND/440/2020, de 23 de maig, per la qual es modifiquen diverses ordres per a una millor gestió de la crisi sanitària ocasionada per la covid-19 en aplicació del Pla per a la transició cap a una nova normalitat. Afectacions al sector del turisme

27 maig 2020
Resumim les darreres ordres publicades que afecten el sector turístic.

Es procedeix a la modificació de les Ordres SND/399/2020, de 9 de maig, i SND/414/2020, de 16 de maig, que afecten respectivament a les Fases 1 i 2.

 

Efectes i vigència (Disposició final segona).- La present Ordre tindrà plens efectes des de les 00.00 hores del dia 25 de maig de 2020 i mantindrà la seva eficàcia durant tota la vigència de l'estat d'alarma i les seves possibles pròrrogues.

 

  • Modificació de l’Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, per a la flexibilització de determinades restriccions d'àmbit nacional, establertes després de la declaració de l'estat d'alarma en aplicació de la fase 1 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat (Article tercer)

Es modifica l'Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, per a la flexibilització de determinades restriccions d'àmbit nacional, establertes després de la declaració de l'estat d'alarma en aplicació de la fase 1 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat, que queda redactat en els següents termes:

 

Qui entra en la FASE 1:

Es modifica l'ANNEX que queda redactat en els següents termes:

A (…) Catalunya, a més de les regions sanitàries de Girona, Lleida i Catalunya Central, ara s’inclou Barcelona (Metropolitana Nord, Metropolitana Sud i Barcelona ciutat)

«Disposició addicional quarta. Mesures de flexibilització per als desplaçaments de la població infantil i pràctica de la activitat física no professional.

No seran aplicables als desplaçaments de la població infantil i a la pràctica de l'activitat física no professional les limitacions respectivament previstes en els articles 3.1 de l'Ordre SND/370/2020, de 25 d'abril, i 2.3 de l'Ordre SND/380/2020, de 30 d'abril, havent de subjectar-se la pràctica d'aquestes activitats al que s'estableix en l'article 7.2 de la present ordre.» (Article 7. Llibertat de circulació. (...) 2. En tot cas, hauran de respectar les mesures de seguretat i higiene establertes per les autoritats sanitàries per a la prevenció de la covid-19, i, en particular, les relatives al manteniment d'una distància mínima de seguretat de, al menys, dos metres, o, si no, mesures alternatives de protecció física, d'higiene de mans i etiqueta respiratòria. A aquests efectes, els grups haurien de ser d'un màxim de deu persones, excepte en el cas de persones convivents.

 

 

  • Modificació de l'Ordre SND/414/2020, de 16 de maig, per a la flexibilització de determinades restriccions d'àmbit nacional establertes després de la declaració de l'estat d'alarma en aplicació de la fase 2 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat.

S’introdueixen les següents modificacions a l’Ordre SND/414/2020, de 16 de maig, per a la flexibilització de determinades restriccions d'àmbit nacional establertes després de la declaració de l'estat d'alarma en aplicació de la fase 2 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat.

Qui entra en la FASE 2 (Nou. Es modifica l'annex que queda redactat en els següents termes:)

9. A (...) Catalunya, les regions sanitàries de Camp de Tarragona, Alt Pirineu i Aran, i Terres de l’Ebre.

 

CANVIS QUE AFECTEN EL SECTOR DEL TURISME

Aforament de les terrasses i dels locals (Fase 1 i Fase 2, respectivament): S’inclou un nou apartat 6 a l’article 18 amb la següent redacció:

«6. Les comunitats autònomes i les ciutats autònomes, en el seu respectiu àmbit territorial, podran modificar el percentatge d'aforament previst en l'apartat 1 d'aquest article, així com el relatiu a l'ocupació de les terrasses a l'aire lliure previst en l'article 15.1 de l'Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, sempre que els mateixos no siguin inferiors al trenta per cent ni superiors al cinquanta per cent.»

 

Ús de les platges (es modifica l'article 46)

«Article 46. Ús de les platges. El trànsit i permanència a les platges, així com la pràctica d'activitats esportives, professionals o d'esbarjo, es realitzaran en els termes previstos en l'apartat 2 de l'article 7 d'aquesta ordre, sempre que en aquest últim cas es puguin desenvolupar individualment i sense contacte físic, i que es mantingui una distància mínima de dos metres entre els participants. (Ordre SND/414/2020, de 16 de maig, per a la flexibilització de determinades restriccions d'àmbit nacional establertes després de la declaració de l'estat d'alarma en aplicació de la fase 2 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat│ CAPÍTOL II. Flexibilització de mesures de caràcter social│ Article 7. Llibertat de circulació. 2. En tot cas, hauran de respectar les mesures de seguretat i higiene establertes per les autoritats sanitàries per a la prevenció de la covid-19, i, en particular, les relatives al manteniment d'una distància mínima de seguretat de, almenys, dos metres, o, si no, mesures alternatives de protecció física, d'higiene de mans i etiqueta respiratòria. A aquests efectes, els grups haurien de ser d'un màxim de quinze persones, excepte en el cas de persones convivents.)

Es permet l'ús de dutxes i rentapeus a l'aire lliure, banys, vestuaris i altres serveis públics similars. La seva ocupació màxima serà d'una persona, excepte en aquells supòsits de persones que puguin requerir assistència, i en aquest cas podran comptar amb el seu acompanyant. Haurà de reforçar-se la neteja i desinfecció de les referides condícies garantint sempre l'estat de salubritat i higiene d'aquests.

Els banyistes hauran de fer un ús responsable de la platja i les seves instal·lacions, tant des del punt de vista mediambiental com sanitari, complint per a això amb les recomanacions i normes establertes per les autoritats sanitàries.

La ubicació dels objectes personals, tovalloles, gandules i elements similars es durà a terme de manera que es garanteixi un perímetre de seguretat de dos metres respecte a altres usuaris, EXCEPTE en el cas de banyistes convivents o que no superin el nombre màxim de persones previst en l'apartat 2 de l'article 7 d'aquesta ordre. Les gandules d'ús rotatori hauran de ser netejades i desinfectades quan canviïn d'usuari.

Els ajuntaments podran establir limitacions tant d'accés, que en tot cas serà gratuït, com d'aforament a les platges a fi d'assegurar que es respecta la distància interpersonal de, almenys, dos metres entre banyistes. Així mateix, a l'efecte de garantir el seu gaudi pel major nombre possible de persones en condicions de seguretat sanitària, podran també establir límits en els temps de permanència en aquestes, així com en l'accés als aparcaments a fi de facilitar el control de l'aforament de les platges.

A l'efecte de calcular l'aforament màxim permès per cada platja, es considerarà que la superfície de platja a ocupar per cada banyista serà d'aproximadament quatre metres quadrats. Per a aquest càlcul es descomptarà de la superfície útil de la platja, com a mínim, una franja de sis metres a comptar des de la riba en plenamar.

Els ajuntaments asseguraran que es realitza una neteja i desinfecció de les instal·lacions i béns de les platges usant substàncies que no resultin perjudicials per al medi ambient.

Es recordarà als usuaris mitjançant cartelleria visible o altres mitjans les normes d'higiene i prevenció a observar, assenyalant la necessitat d'abandonar la instal·lació davant qualsevol símptoma compatible amb la covid-19.

Guinguetes

Les activitats d'hostaleria i restauració que es realitzin a les platges, incloses les descobertes, amb concessió o autorització d'ocupació o aprofitament del domini públic marítim-terrestre, es regiran pel que s'estableix en aquesta ordre per al règim d'hostaleria i restauració, sense perjudici del que es disposa en la legislació sectorial aplicable.

Activitats nàutiques

Els responsables de negocis de motos aquàtiques, patins i de qualsevol altre element esportiu o d'esbarjo hauran de complir amb el que es disposa en les ordres específiques per a comerç minorista i, de manera particular, en tot el que es refereix a higiene i desinfecció. Tots els vehicles hauran de ser netejats i desinfectats abans de cada ús.»

 

Turisme actiu i de natura.- Es modifica el Capítol XI, que queda redactat en els següents termes:

Grups d’usuaris (Article 47).- Es podran realitzar activitats de turisme actiu i de naturalesa per a grups de fins a vint persones, en les mateixes condicions que les establertes en aquest article. (Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, per a la flexibilització de determinades restriccions d'àmbit nacional, establertes després de la declaració del estat d'alarma en aplicació de la fase 1 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat │ Capítol XIV. Condicions per al desenvolupament de les activitats de turisme actiu i de natura │Article 47. Turisme actiu i de natura. 1. Es podran realitzar activitats de turisme actiu i de natura per a grups d'un màxim (...), per empreses registrades com a empreses de turisme actiu en la corresponent administració competent, en les condicions previstes en els següents apartats. Aquestes activitats es concertaran, preferentment, mitjançant cita prèvia. 2. Les activitats de turisme actiu no es podran realitzar en establiments o locals destinats a aquesta activitat, les zones comunes hauran de romandre tancades al públic, llevat de les corresponents a la zona de recepció i, si escau, lavabos i vestuaris, que han de disposar de sabó desinfectant per al rentat de mans i / o gels hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat virucida autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat. 3. L'ús dels lavabos pels clients s'ajustarà al que preveu l'article 6.5. 4. A les activitats es garantirà la distància de seguretat interpersonal de dos metres. Quan no es pugui mantenir la distància de seguretat, s'han d'utilitzar els equips de protecció adequats al nivell de risc. L'equipament necessari per facilitar l'activitat es desinfectarà d'acord amb les mesures higienicosanitàries establertes després de cada ús pel client.

 

Reobertura dels parcs naturals (Article 47 bis. Condicions per a la reobertura)

Es podrà procedir a la reobertura dels parcs naturals sempre que no se superi el vint per cent del seu aforament màxim permès.

Als parcs naturals que reobrin d'acord amb el que es preveu en el paràgraf anterior, els seran aplicables els apartats 2 a 4 de l'article 47 de l'Ordre SND/399/2020, de 9 de maig.

 

Ús de telefèrics: (Article 47 ter. Condicions per a la reobertura dels telefèrics)

Es podrà procedir a la reobertura dels telefèrics sempre que, en cada cabina, no se superi el cinquanta per cent de la seva ocupació màxima permesa.

Per al desenvolupament d'aquesta activitat, serà necessari dur a terme una neteja i desinfecció de la instal·lació amb caràcter previ a la seva reobertura. Així mateix, s'haurà de procedir a la neteja i desinfecció diària de la mateixa en els termes previstos en l'article 6.

«Ordre SND/414/2020, de 16 de maig, per a la flexibilització de determinades restriccions d'àmbit nacional establertes després de la declaració del estat d'alarma en aplicació de la fase 2 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat │ Capítol I. Disposicions generals│ Secció 2a. Mesures d'higiene i de prevenció │Article 6. Mesures d'higiene exigibles a les activitats previstes en aquesta ordre. 1. El titular de l'activitat econòmica o, si escau, el director dels centres i entitats ha d'assegurar que s'adopten les mesures de neteja i desinfecció adequades a les característiques i intensitat d'ús dels centres, entitats, locals i establiments previstos en aquesta ordre. En les tasques de neteja es prestarà especial atenció a les zones d'ús comú i a les superfícies de contacte més freqüents com ara poms de portes, taules, mobles, passamans, terres, telèfons, penjadors i altres elements de similars característiques, d'acord amb les següents pautes: a) S'utilitzaran desinfectants com dilucions de lleixiu (1.50) acabada de preparar o qualsevol dels desinfectants amb activitat virucida que es troben al mercat i que han estat autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat. En l'ús d'aquest producte es respectaran les indicacions de l'etiqueta. b) Després de cada neteja, els materials emprats i els equips de protecció utilitzats es rebutjaran de forma segura, procedint-se posteriorment al rentat de mans. Les mesures de neteja s'estendran també, si escau, a zones privades dels treballadors, com ara vestuaris, taquilles, lavabos, cuines i àrees de descans. Així mateix, quan hi hagi llocs de treball compartits per més d'un treballador, es realitzarà la neteja i desinfecció del lloc després de la finalització de cada ús, amb especial atenció al mobiliari i altres elements susceptibles de manipulació. 2. En el cas que s'utilitzin uniformes o roba de treball, es procedirà al rentat i desinfecció regular dels mateixos, seguint el procediment habitual. 3. S'han de realitzar tasques de ventilació periòdica en les instal·lacions i, com a mínim, de forma diària i durant el temps necessari per a permetre la renovació de l'aire. 4. Quan en els centres, entitats, locals i establiments que preveu aquesta ordre hi hagi ascensor o muntacàrregues, el seu ús es limitarà al mínim imprescindible i s'utilitzaran preferentment les escales. Quan sigui necessari utilitzar-los, l'ocupació màxima dels mateixos serà d'una persona, llevat que sigui possible garantir la separació de dos metres entre elles, o en aquells casos de persones que puguin necessitar assistència, en aquest cas també es permetrà la utilització pel seu acompanyant. 5. Quan d'acord amb el que preveu aquesta ordre l'ús dels lavabos estigui permès per clients, visitants o usuaris, la seva ocupació màxima serà d'una persona, excepte en aquells supòsits de persones que puguin necessitar assistència; en aquest cas també es permetrà la utilització pel acompanyant. S'haurà de reforçar la neteja i desinfecció dels esmentats lavabos garantint sempre l'estat de salubritat i higiene dels mateixos. 6. Es fomentarà el pagament amb targeta o altres mitjans que no suposin contacte físic entre dispositius, evitant, en la mesura del possible, l'ús de diners en efectiu. Es netejarà i desinfectarà el datàfon després de cada ús, així com el TPV si l'empleat que l'utilitza no és sempre el mateix. 7. S'ha de disposar de papereres en què poder dipositar mocadors i qualsevol altre material d'un sol ús. Aquestes papereres han de ser netejades de forma freqüent, i al menys un cop al dia. 8. El que preveu aquest article s'aplica sense perjudici de les especificitats en matèria de neteja i desinfecció establertes en aquesta ordre per a sectors concrets.

Cabines amb seients: quan en les cabines existissin seients, els usuaris hauran de romandre sempre asseguts, guardant una distància de separació d'almenys un seient entre persones o grups de no convivents.

Cabines que no comptin amb seients: al terra s'hauran d'utilitzar vinils de senyalització, o altres elements similars, indicant la distància mínima de seguretat.

S'haurà de posar a la disposició del públic, i en tot cas en l'entrada de la instal·lació, dispensadors de gels hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat virucida autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat, que hauran d'estar sempre en condicions d'ús.»

 

Per a més informació pots consultar la pàgina web de PIMEC específica sobre el coronavirus o trucar al 93 496 45 00 (per a socis de PIMEC) o al 936 061 500 (per a no socis).

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.