Ordre SND/414/2020, de 16 de maig, i afectació al sector del turisme

27 maig 2020
Resumim les darreres ordres publicades que afecten el sector turístic.

FASE 2

Ordre SND/414/2020, de 16 de maig, per a la flexibilització de determinades restriccions d'àmbit nacional establertes després de la declaració de l'estat d'alarma en aplicació de la fase 2 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat (BOE 16 de maig de 2020) modificada per l'Ordre SND 440/2020, de 23 de maig, per la qual es modifiquen diverses ordres per a una millor gestió de la crisi sanitària ocasionada per la covid-19 en aplicació del Pla per a la transició cap a una nova normalitat.

 

Objecte

La present ordre té per objecte establir les condicions per a la flexibilització de determinades restriccions d'àmbit nacional establertes per l'estat d'alarma, en aplicació de la fase 2 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat. Aquesta Ordre ha estat modificada per l’Ordre SND/440/2020, de 23 de maig, per la qual es modifiquen diverses ordres per a una millor gestió de la crisi sanitària ocasionada per la covid-19 en aplicació del Pla per a la transició cap a una nova normalitat publicada el dissabte 23 de maig de 2020.

Qui està en FASE 2: les regions sanitàries de Camp de Tarragona, Alt Pirineu i Aran, Terres de l’Ebre (modificada per l’Ordre SND/440/2020, de 23 de maig, per la qual es modifiquen diverses ordres per a una millor gestió de la crisi sanitària ocasionada per la covid-19 en aplicació del Pla per a la transició cap a una nova normalitat)

 

Àmbit d’aplicació

1. La present ordre serà aplicable a les activitats objecte de la mateixa que es desenvolupin en les unitats territorials de la FASE 2, així com a les persones que resideixin en aquestes unitats.

2. Les persones vulnerables a la covid-19 també podran fer ús de les habilitacions previstes en aquesta ordre, sempre que la seva condició clínica estigui controlada i ho permeti, i mantenint rigoroses mesures de protecció.

No podran fer ús d'aquestes habilitacions, ja sigui per a reincorporar-se al seu lloc de treball o per a acudir als locals, establiments, centres, o realitzar les activitats a què es refereix aquesta ordre, les persones que presentin símptomes o estiguin en aïllament domiciliari a causa d'un diagnòstic per la covid-19, o que es trobin en període de quarantena domiciliària per haver tingut contacte estret amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada de  covid-19.

 

Control del compliment de les mesures d'aquesta ordre (Disposició addicional primera)

Correspon als serveis d'inspecció municipals, autonòmics o de policia especial, en l'àmbit de les seves competències.

 

Plans específics de seguretat, protocols organitzatius i guies (Disposició final quarta)

Les mesures disposades per la present ordre podran ser completades per plans específics de seguretat, protocols organitzatius i guies adaptats a cada sector d'activitat, que aprovin les administracions públiques o els seus organismes dependents o vinculats, una vegada escoltades les parts implicades, així com per aquells que siguin acordats en l'àmbit empresarial entre els propis treballadors, a través dels seus representants, i els empresaris o associacions i patronals de cada sector.

 

Referència a les Guies ICTE, protocols, acords amb els treballadors, etc.

Mesures d’higiene i prevenció

Foment dels mitjans no presencials de treball. Sempre que sigui possible, es fomentarà la continuïtat del teletreball per a aquells treballadors que puguin realitzar la seva activitat laboral a distància.

Mesures d'higiene i prevenció per al personal treballador dels sectors d'activitat previstos en aquesta ordre

1. Compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals i de la normativa laboral.

2.EL titular de l'activitat econòmica haurà d'adoptar les accions necessàries per complir les mesures d'higiene i prevenció per al personal treballador dels sectors d'activitat establerts en aquesta ordre.

 • Els treballadors tindran permanentment a la seva disposició en el lloc de treball aigua i sabó o gels hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat viroide autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat per a la neteja de mans.
 • Quan no pugui garantir-se la distància de seguretat interpersonal d'aproximadament dos metres, s'assegurarà que els treballadors disposin d'equips de protecció adequats al nivell de risc. En aquest cas, tot el personal haurà d'estar format i informat sobre el correcte ús dels esmentats equips de protecció.
  • Això serà també aplicable a tots els treballadors d'empreses que prestin serveis en els centres, entitats, locals o establiments als quals resulta d'aplicació aquesta ordre, ja sigui amb caràcter habitual o de manera puntual.
 • Substitució del fitxatge amb empremta dactilar o bé s'haurà de desinfectar el dispositiu de fitxatge abans i després de cada ús, advertint als treballadors d'aquesta mesura. Ús de qualsevol altre sistema de control horari que garanteixi les mesures higièniques adequades per a la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors.
 • Modificació de la disposició dels llocs de treball. L'organització dels torns i la resta de condicions es modificaran per a garantir la possibilitat de mantenir la distància de seguretat interpersonal de dos metres entre els treballadors, sent això responsabilitat del titular de l'activitat econòmica o de la persona en qui aquest delegui.
 • Distància en vestuaris, taquilles i serveis dels treballadors, i zones d'ús comú. 2 metres.
 • Treballador amb símptomes compatibles amb la malaltia. Contacte immediat amb el CAP i, en el seu cas, amb el corresponent servei de prevenció de riscos laborals.
 • El treballador es col·locarà una màscara, havent d'abandonar, en tot cas, el seu lloc de treball fins que la seva situació mèdica sigui valorada per un professional sanitari.

 

Mesures per prevenir el risc de coincidència massiva de persones en l'àmbit laboral

1. Adopció de mesures necessàries de protecció col·lectiva i individual.

2. Ajustos dels centres en l'organització horària que resultin necessaris per a evitar el risc de coincidència massiva de persones, treballadores o no, en espais o centres de treball durant les franges horàries de previsible màxima afluència o concentració, atesa la zona geogràfica de la qual es tracti, i de conformitat amb el que es recull en els següents apartats d'aquest article.

 • Els ajustos hauran d'efectuar-se tenint en compte les instruccions de les autoritats competents, així com, en el seu cas el que es preveu en la normativa laboral i convencional que resulti d'aplicació.

Quan existeix risc de coincidència massiva de persones? Quan no hi hagi expectatives raonables que es respectin les distàncies mínimes de seguretat, particularment en les entrades i sortides al lloc de treball, tenint en compte tant la probabilitat de coincidència massiva de les persones treballadores com l'afluència d'altres persones que sigui previsible o periòdica.

 

Mesures d'higiene exigibles a les activitats previstes en aquesta ordre

Responsable. Obligació del titular de l'activitat econòmica d’adoptar les mesures de neteja i desinfecció adequades a les característiques i intensitat d'ús dels centres, entitats, locals i establiments previstos en aquesta ordre.

Tasques a destacar. Especial atenció a les zones d'ús comú i a les superfícies de contacte més freqüents com ara poms de portes, taules, mobles, passamans, terres, telèfons, penjadors i altres elements de similars característiques

 

Pautes

a) Ús de desinfectants com a dilucions de lleixiu (1.50) acabada de preparar o qualsevol dels desinfectants amb activitat viroide que es troben en el mercat i que han estat autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat. En l'ús d'aquest producte es respectaran les indicacions de l'etiqueta.

b) Després de cada neteja, els materials emprats i els equips de protecció utilitzats es rebutjaran de manera segura, procedint-se posteriorment a rentar-se les mans.

c) Neteja tant de zona de treball i amb existència de clients com de zones privades dels treballadors, com ara vestuaris, taquilles, condícies, cuines i àrees de descans.

 • Llocs de treball compartits per més d'un treballador: neteja i desinfecció del lloc després de la finalització de cada ús, amb especial atenció al mobiliari i altres elements susceptibles de manipulació.

d) Ús d’uniformes o roba de treball: rentada i desinfecció regular d'aquests, seguint el procediment habitual.

e) Tasques de ventilació periòdica en les instal·lacions i, com a mínim, de manera diària i durant el temps necessari per permetre la renovació de l'aire.

f) Existència d’ascensor o muntacàrregues: ús limitat al mínim imprescindible. Ús preferent de les escales.

 • Quan sigui necessari utilitzar-los, l'ocupació màxima dels mateixos serà d'una persona, tret que sigui possible garantir la separació de dos metres entre elles, o en aquells casos de persones que puguin requerir assistència, i en aquest cas també es permetrà la utilització pel seu acompanyant.

g) Us del WC per clients, visitants o usuaris. La seva ocupació màxima serà d'una persona, excepte en aquells supòsits de persones que puguin requerir assistència, i en aquest cas també es permetrà la utilització per part del seu acompanyant.

 • Haurà de reforçar-se la neteja i desinfecció de les referides condícies garantint sempre l'estat de salubritat i higiene d'aquests.

h) Foment del pagament amb targeta o altres mitjans que no suposin contacte físic entre dispositius, evitant, en la mesura que sigui possible, l'ús de diners en efectiu.

 • Neteja i desinfecció del datàfon després de cada ús, així com el TPV si l'empleat que l'utilitza no és sempre el mateix.

i) Disposar de papereres en què poder dipositar mocadors i qualsevol altre material d'un sol ús.

 • Aquestes papereres hauran de ser netejades de manera freqüent, i almenys una vegada al dia.

El que es preveu en aquest article s'aplicarà sense perjudici de les especificitats en matèria de neteja i desinfecció establertes en aquesta ordre per a sectors concrets.

 

Flexibilització de mesures de caràcter social

Llibertat de circulació

Es podrà circular per la província, illa o unitat territorial de referència a l'efecte del procés de desescalada, sense perjudici de les excepcions que justifiquin el desplaçament a una altra part del territori nacional per motius sanitaris, laborals, professionals o empresarials, de retorn al lloc de residència familiar, assistència i cura de majors, dependents o persones amb discapacitat, causa de força major o situació de necessitat o qualsevol altra d'anàloga naturalesa.

 

Condicions per a la prestació del servei en els establiments d'hostaleria i restauració (Capítol IV Arts. 18 i 19)

Reobertura de locals d'hostaleria i restauració per a consum en el local

Podrà procedir-se a la reobertura al públic dels establiments d'hostaleria i restauració per a consum en el local sempre que no se superi un quaranta per cent del seu aforament i es compleixin les condicions previstes en els apartats següents.

 

La Generalitat podrà modificar el percentatge d'aforament previst en l'apartat 1 d'aquest article, així com el relatiu a l'ocupació de les terrasses a l'aire lliure previst en l'article 15.1 de l'Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, sempre que els mateixos no siguin inferiors al trenta per cent ni superiors al cinquanta per cent (modificada per l’Ordre SND/440/2020, de 23 de maig, per la qual es modifiquen diverses ordres per a una millor gestió de la crisi sanitària ocasionada per la covid-19 en aplicació del Pla per a la transició cap a una nova normalitat).

 

NO PODRAN OBRIR els locals de discoteques i bars d'oci nocturn

Consum dins del local

 • Únicament podrà realitzar-se assegut en taula, o agrupacions de taula, i preferentment mitjançant reserva prèvia.
 • En cap cas s'admetrà l'autoservei en barra per part del client.
 • Estarà permès l'encàrrec en el propi establiment de menjar i beguda per a emportar.
 • Es podrà oferir productes de lliure servei, ja siguin frescos o elaborats amb anticipació, per a lliure disposició dels clients sempre que sigui assistit amb pantalla de protecció, a través d'emplatats individuals i/o monosodis degudament preservats del contacte amb l'ambient.
 • Assegurar el manteniment de la deguda distància física de dos metres entre les taules o, en el seu cas, agrupacions de taules.
  • La taula o agrupació de taules que s'utilitzin per a aquest fi hauran de ser concordes al nombre de persones,
  • Sempre respectant la distància mínima de seguretat interpersonal.

 

Mesures d'higiene i prevenció en la prestació del servei en el local

Compliment de les següents mesures d'higiene i prevenció:

 1. Neteja i desinfecció de l'equipament, en particular taules i cadires així com qualsevol altra superfície de contacte entre un client i un altre.
 2.  Així mateix, s'haurà de procedir a la neteja i desinfecció del local almenys una vegada al dia d'acord amb el que es preveu en l'article 6.
 3. Es prioritzarà la utilització d’estovalles d'un sol ús. En el cas que això no fos possible, s’optarà per materials i solucions que facilitin el seu canvi entre serveis i la seva rentada mecànica en cicles de rentada entre 60 i 90 graus centígrads.
 4. S'haurà de posar a la disposició del públic dispensadors de gels hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat viroide autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat, en tot cas en l'entrada de l'establiment o local i a la sortida dels banys, que hauran d'estar sempre en condicions d'ús.
 5. S'evitarà l'ús de cartes d'ús comú, optant per l'ús de dispositius electrònics propis, pissarres, cartells o altres mitjans similars.
 6. Els elements auxiliars del servei, com la vaixella, cristalleria, coberteria o estovalles i tovallons, entre altres, s'emmagatzemaran en recintes tancats i, si això no fos possible, lluny de zones de pas de clients i treballadors.
 7. S'eliminaran productes d'autoservei com ara tovallolers, portaescuradents, vinagreres, setrills i altres utensilis similars, prioritzant monosodis d'un sol ús o el seu servei en altres formats a petició del client.
 8. S'establirà en el local un itinerari per a evitar aglomeracions en determinades zones i prevenir el contacte entre clients.
 9. Ús dels WC pels clients: la seva ocupació màxima serà d'una persona, excepte en aquells supòsits de persones que puguin requerir assistència, i en aquest cas també es permetrà la utilització pel seu acompanyant.
  • Haurà de reforçar-se la neteja i desinfecció de les referides condícies garantint sempre l'estat de salubritat i higiene d'aquests.
 10.  El personal treballador que realitzi el servei en taula haurà de garantir la distància de seguretat amb el client i aplicar els procediments d'higiene i prevenció necessaris per a evitar el risc de contagi.

 

Prestació del servei a les terrasses a l'aire lliure dels establiments d'hostaleria i restauració

Es realitzarà conforme al que es preveu a l'Ordre SND/399/2020, de 9 de maig.

 

Cerimònies nupcials i banquets

Les cerimònies nupcials (i altres celebracions religioses) podran realitzar-se en tota mena d'instal·lacions, públiques o privades, ja sigui en espais a l'aire lliure o espais tancats, sempre que no se superi el cinquanta per cent del seu aforament, i en tot cas un màxim de cent persones en espais a l'aire lliure o de cinquanta persones en espais tancats.

Compliment de les mesures d'higiene i prevenció durant la celebració de les cerimònies: manteniment de la distància social, higiene de mans i etiqueta respiratòria.

Banquets. Les celebracions que poguessin tenir lloc després de la cerimònia i que impliquin algun tipus de servei d'hostaleria i restauració, s'ajustaran al que es preveu en el capítol IV, arts 18 i 19.

 

Condicions per a la reobertura de les zones comunes d'hotels i allotjaments turístics (Capítol VII, articles 22, 23 i 24)

Reobertura de zones comunes d'hotels i allotjaments turístics

Reobertura al públic de les zones comunes dels hotels i allotjaments turístics que haguessin suspès la seva obertura al públic en virtut de l'Ordre SND/257/2020, de 19 de març, per la qual es declara la suspensió d'obertura al públic d’establiments d'allotjament turístic, sempre que no se superi un terç del seu aforament.

Els serveis d'hostaleria i restauració dels hotels i allotjaments turístics s'ajustaran al que es preveu en el capítol IV, arts 18 i 19.

El que es preveu en aquesta ordre s'entendrà sense perjudici del que s'estableix en l'Ordre TMA/277/2020, de 23 de març, per la qual es declaren serveis essencials a determinats allotjaments turístics i s'adopten disposicions complementàries.

 

Mesures d'higiene i prevenció exigibles a les zones comunes dels hotels i allotjaments turístics

Aforament. Cada establiment haurà de determinar els aforaments dels diferents espais comuns, així com aquells llocs en què es podran realitzar esdeveniments i les condicions més segures per a la seva realització conforme a l'aforament màxim d’un terç i d'acord amb les mesures d'higiene, protecció i distància mínima assenyalades (2m).

Ventilació dels espais tancats. Aquells espais tancats on es vagin a celebrar esdeveniments, activitats d'animació o gimnasos hauran de ventilar-se dues hores abans del seu ús.

Activitats d'animació o classes grupals. Hauran de dissenyar-se i planificar-se amb un aforament màxim de vint persones i respectant-se la distància mínima de seguretat entre persones (2m) i entre aquests i l'animador o entrenador (2m).

 • En cas contrari, s'hauran d'utilitzar màscares.
 • Les activitats d'animació o classes grupals es realitzaran preferentment a l'aire lliure i s'evitarà l'intercanvi d'objectes.

 

Desinfecció d'objectes i material utilitzat en les activitats d'animació després de cada ús

Es disposarà de gel hidroalcohòlic o desinfectants amb activitat viroide autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat i desinfectant de superfícies.

Instal·lacions esportives. S'aplicaran les mesures d'higiene i prevenció previstes en els articles 42 (cita prèvia, horaris, pràctica individual o màxim 2 persones, distància 2m, límit 30% aforament en tot cas, neteja, desinfecció, etc.) i 43 (obertura piscina per a ús esportiu, qualsevol pot fer-ne ús, però preferència per als que tinguin llicència federativa, cita prèvia, horaris, pràctica individual o màxim 2 persones, distància 2m, límit 30% aforament en tot cas, neteja, desinfecció).

Piscines i spas de l’hotel. L'establiment determinarà les directrius i recomanacions per al seu ús, d'acord amb les normes de prevenció i higiene establertes per les autoritats sanitàries, i sent aplicable el que es preveu en el capítol X (Condicions per a la reobertura al públic de les piscines recreatives i ús de les platges).

 

Condicions per a la reobertura al públic de les piscines recreatives i ús de les platges (cap. XI) (art. 46 modificat per l’Ordre SND/440/2020, de 23 de maig, per la qual es modifiquen diverses ordres per a una millor gestió de la crisi sanitària ocasionada per la covid-19 en aplicació del Pla per a la transició cap a una nova normalitat)

Ús de les platges

El trànsit i permanència a les platges, així com la pràctica d'activitats esportives, professionals o d'esbarjo, es realitzaran en els termes previstos en l'apartat 2 de l'article 7 d'aquesta ordre, sempre que en aquest últim cas es puguin desenvolupar individualment i sense contacte físic, i que es mantingui una distància mínima de dos metres entre els participants.

Es permet l'ús de dutxes i rentapeus a l'aire lliure, banys, vestuaris i altres serveis públics similars. La seva ocupació màxima serà d'una persona, excepte en aquells supòsits de persones que puguin requerir assistència, i en aquest cas podran comptar amb el seu acompanyant. Haurà de reforçar-se la neteja i desinfecció de les referides condícies garantint sempre l'estat de salubritat i higiene d'aquests.

Els banyistes hauran de fer un ús responsable de la platja i les seves instal·lacions, tant des del punt de vista mediambiental com sanitari, complint per a això amb les recomanacions i normes establertes per les autoritats sanitàries.

La ubicació dels objectes personals, tovalloles, gandules i elements similars es durà a terme de manera que es garanteixi un perímetre de seguretat de dos metres respecte a altres usuaris, EXCEPTE en el cas de banyistes convivents o que no superin el nombre màxim de persones previst en l'apartat 2 de l'article 7 d'aquesta ordre. Les gandules d'ús rotatori hauran de ser netejades i desinfectades quan canviïn d'usuari.

Els ajuntaments podran establir limitacions tant d'accés, que en tot cas serà gratuït, com d'aforament a les platges a fi d'assegurar que es respecta la distància interpersonal de, almenys, dos metres entre banyistes. Així mateix, a l'efecte de garantir el seu gaudi pel major nombre possible de persones en condicions de seguretat sanitària, podran també establir límits en els temps de permanència en aquestes, així com en l'accés als aparcaments a fi de facilitar el control de l'aforament de les platges.

A l'efecte de calcular l'aforament màxim permès per a cada platja, es considerarà que la superfície de platja a ocupar per cada banyista serà d'aproximadament quatre metres quadrats. Per a aquest càlcul es descomptarà de la superfície útil de la platja, com a mínim, una franja de sis metres a comptar des de la riba en plenamar.

Els ajuntaments asseguraran que es realitza una neteja i desinfecció de les instal·lacions i béns de les platges usant substàncies que no resultin perjudicials per al medi ambient.

Es recordarà als usuaris mitjançant cartelleria visible o altres mitjans les normes d'higiene i prevenció a observar, assenyalant la necessitat d'abandonar la instal·lació davant qualsevol símptoma compatible amb la covid-19.

 

Guinguetes

Les activitats d'hostaleria i restauració que es realitzin a les platges, incloses les descobertes, amb concessió o autorització d'ocupació o aprofitament del domini públic marítim-terrestre, es regiran pel que s'estableix en aquesta ordre per al règim d'hostaleria i restauració, sense perjudici del que es disposa en la legislació sectorial aplicable.

 

Activitats nàutiques

Els responsables de negocis de motos aquàtiques, patins i de qualsevol altre element esportiu o d'esbarjo hauran de complir amb el que es disposa en les ordres específiques per a comerç minorista i, de manera particular, en tot el que es refereix a higiene i desinfecció. Tots els vehicles hauran de ser netejats i desinfectats abans de cada ús.

 

Condicions per al desenvolupament de les activitats de turisme actiu i de natura (art. 47 modificat per l’Ordre SND/440/2020, de 23 de maig, per la qual es modifiquen diverses ordres per a una millor gestió de la crisi sanitària ocasionada per la covid-19 en aplicació del Pla per a la transició cap a una nova normalitat i creats ex novo 47 bis i 47 ter).

Es podran realitzar activitats de turisme actiu i de natura per a grups de fins a vint persones, en els termes previstos en l’article 47 de l’Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, per a la flexibilització de determinades restriccions d'àmbit nacional, establertes després de la declaració de l'estat d'alarma en aplicació de la fase 1 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat.

 • Es podran realitzar activitats de turisme actiu i de naturalesa per empreses registrades com a empreses de turisme actiu en la corresponent administració competent.
 • Les  activitats es concertaran, preferentment, mitjançant cita prèvia.
 • Les activitats de turisme actiu no es podran realitzar en establiments o locals destinats a aquesta activitat, les zones comunes de la qual hauran de romandre tancades al públic, excepte les corresponents a la zona de banys i, en el seu cas, WC i vestuaris, que hauran de disposar de sabó desinfectant per a la rentada de mans i/o gels hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat viroide autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat.
 • Us dels WC pels clients: la seva ocupació màxima serà d'una persona, excepte en aquells supòsits de persones que puguin requerir assistència, i en aquest cas també es permetrà la utilització pel seu acompanyant.
  • Haurà de reforçar-se la neteja i desinfecció de les referides condícies garantint sempre l'estat de salubritat i higiene d'aquests.
 • En les activitats es garantirà la distància de seguretat interpersonal de dos metres.
 • Quan no es pugui mantenir la distància de seguretat, s'hauran d'utilitzar els equips de protecció adequats al nivell de risc.
 • L'equipament necessari per a facilitar l'activitat es desinfectarà d'acord amb les mesures higienicosanitàries establertes després de cada ús pel client.

 

Reobertura dels parcs naturals (Article 47 bis. Condicions per a la reobertura)

Es podrà procedir a la reobertura dels parcs naturals sempre que no se superi el vint per cent del seu aforament màxim permès.

Als parcs naturals que reobrin d'acord amb el que es preveu en el paràgraf anterior, els seran aplicables els apartats 2 a 4 de l'article 47 de l'Ordre SND/399/2020, de 9 de maig.

 

Ús de telefèrics (Article 47 ter. Condicions per a la reobertura dels telefèrics)

Es podrà procedir a la reobertura dels telefèrics sempre que, en cada cabina, no se superi el cinquanta per cent de la seva ocupació màxima permesa.

Per al desenvolupament d'aquesta activitat, serà necessari dur a terme una neteja i desinfecció de la instal·lació amb caràcter previ a la seva reobertura. Així mateix, s'haurà de procedir a la neteja i desinfecció diària de la mateixa en els termes previstos en l'article 6.

Cabines amb seients: quan en les cabines existissin seients, els usuaris hauran de romandre sempre asseguts, guardant una distància de separació d'almenys un seient entre persones o grups de no convivents.

Cabines que no comptin amb seients: al terra s'hauran d'utilitzar vinils de senyalització, o altres elements similars, indicant la distància mínima de seguretat.

S'haurà de posar a la disposició del públic, i en tot cas en l'entrada de la instal·lació, dispensadors de gels hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat virucida autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat, que hauran d'estar sempre en condicions d'ús.

 

Condicions per a la celebració de congressos, trobades, reunions de negoci i conferències

Es permetrà la realització de congressos, trobades, reunions de negoci i conferències promoguts per qualssevol entitats de naturalesa pública o privada.

Es procedirà a l'obertura de pavellons de congressos, sales conferències, sales multiusos i altres establiments i instal·lacions similars.

Aquests esdeveniments hauran de complir sempre amb les obligacions de distància física exigida de dos metres, sense superar en cap cas la xifra de cinquanta assistents, havent de fomentar-se la participació no presencial d'aquells que puguin prestar la seva activitat a distància.

Si no es pot garantir la distància de seguretat interpersonal de dos metres entre assistents a aquests esdeveniments, congressos i seminaris, així com la dels treballadors que prestin els seus serveis en i per a aquests, s'haurà de disposar d'equips de protecció adequats al nivell de risc, assegurant el desenvolupament de tals activitats en condicions de seguretat, autoprotecció i distanciament social i la neteja i desinfecció dels locals i instal·lacions on es desenvolupin les mateixes.

Correspondrà als directors o màxims responsables de les entitats convocants dels actes a què es refereix aquest article acordar de forma motivada l'aplicació del que es disposa en aquest.

El que es preveu en aquest article resulta d'aplicació a la realització de congressos, trobades, esdeveniments i seminaris en l'àmbit de la recerca científica i tècnica, el desenvolupament i la innovació.

 

Per a més informació pots consultar la pàgina web de PIMEC específica sobre el coronavirus o trucar al 93 496 45 00 (per a socis de PIMEC) o al 936 061 500 (per a no socis).

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.