Ordre SND/325/2020, per la qual s’estableixen criteris interpretatius i es prorroga la validesa dels certificats establerts en la regulació de seguretat industrial

08 abril 2020

El govern espanyol, mitjançant el Ministeri de Sanitat, va publicar ahir al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) l’ordre SND/325/2020, de 6 d’abril, per la qual s’estableixen criteris interpretatius i es prorroga la validesa dels certificats de verificacions i manteniment preventius establerts en la regulació de seguretat industrial.

El reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària generada per la Covid-19, determina una sèrie de mesures que afecten els sectors industrials i estableix que el ministre de Sanitat, entre altres autoritats, queden habilitats per dictar ordres, resolucions, disposicions i instruccions interpretatives per garantir la prestació de tots els serveis.

Així, l’ordre SND/325/2020 estableix la pròrroga automàtica, fins a 30 dies naturals després de la finalització de l’estat d’alarma i les seves pròrrogues, dels certificats de verificacions i manteniments periòdics en l’àmbit de la seguretat industrial i dels certificats expedits per efectuar el control metrològic de l’Estat. L’ordre resol:

-Pròrroga de la validesa dels certificats expedits en l’àmbit de la seguretat industrial

Els certificats d’aquest tipus el període de vigència dels quals finalitzi durant l’estat d’alarma i les seves pròrrogues quedaran automàticament prorrogats fins als trenta dies naturals posteriors a l’acabament de l’estat d’alarma i les seves pròrrogues.

-Pròrroga de la validesa dels certificats expedits en l’àmbit de la metrologia

Els certificats d’aquest tipus el període de vigència dels quals finalitzi durant l’estat d’alarma i les seves pròrrogues quedaran automàticament prorrogats fins als trenta dies naturals posteriors a l’acabament de l’estat d’alarma i les seves pròrrogues.

-Aplicació del permís retribuït recuperable

Sense perjudici del que es preveu en els articles anteriors, en aplicació del que es disposa en el reial decret llei 10/2020, de 29 de març, pel qual es regula un permís retribuït recuperable per a les persones treballadores per compte d'altri que no prestin serveis essencials, serà aplicable a les activitats de verificació i manteniment de seguretat industrial i metrològica el permís retribuït recuperable previst en el seu article 2, excepte per a aquelles activitats que es considerin essencials d'acord amb l'annex del referit reial decret llei.

 

Per a més informació podeu consultar la pàgina web de PIMEC específica sobre el coronavirus o trucar al 936 061 500 (si no sou socis) o el 93 496 45 00 (si sou socis).

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.